Medzinárodný strojársky veľtrh 2010 v Nitre, pozvánka a zoznam vystavovateľov.

Medzinárodný strojársky veľtrh 2010 v Nitre, pozvánka a zoznam vystavovateľov.

17. Medzinárodný strojársky veľtrh sa koná na výstavisku Agrokomplex v Nitre od 25. do 28. 5. 2010. Spĺňa kritériá medzinárodnosti, stanovené celosvetovou Úniou medzinárodných veľtrhov so sídlom v Paríži. Možno ho zaradiť nielen medzi najvýznamnejšie slovenské veľtrhové podujatia, ale udomácnil sa aj v kalendároch strojárskych veľtrhov v rámci strednej a východnej Európy.

Produktové členenie veľtrhu
Veľtrh je koncipovaný do 23 základných produktových skupín. Najdôležitejšie z nich sa rozšírili do samostatných výstav. Sú to EUROWELDING - 16. ročník medzinárodnej výstavy zvárania a technológií pre zváranie, CAST-EX - 16. ročník medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva, a metalurgie, CHEMPLAST - 14. ročník medzinárodnej výstavy plastov a chémie pre strojárstvo a EMA - 10. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania, automatizácie a regulácie. 
Účasť viac ako 450 vystavovateľov a spoluvystavovateľov, ktorí zastupujú ďalších 200 firiem zo SR, ČR, Belgicka, Nemecka, Rakúska, Poľska, Švajčiarska, Švédska, Španielska, Fínska, Dánska, USA, Slovinska, Talianska, Francúzska, Indie, Japonska, Taiwanu, Izraelu, Kórejskej republiky a Číny, je pre organizátorov vyjadrením veľkej dôvery. Predstavia sa v 10 pavilónoch a na vonkajšej výstavnej ploche na celkovej výstavnej ploche viac ako 23 000 m2. 

Cielená komunikácia pre odborníkov
Podľa manažéra projektu Ing. Jenisa, sa každý účastník veľtrhu stane aj v tomto roku súčasťou cieleného a koncentrovaného diania v jednom z najvýznamnejších odvetví národného hospodárstva, ktoré sa nitrianske výstavisko usiluje rozvíjať už takmer                    17 rokov.  Uvedené podujatia tvoria dočasné mikrotrhy, ktorých úlohou je oživiť aktuálny dopyt. Strojárstvo má v SR tradičné zázemie. Napriek situácii na reálnom trhu, v ktorej sa toto odvetvie dnes nachádza, je jedným z dôležitých cieľov pomôcť posilniť postavenie účastníkov veľtrhu v domácej i medzinárodnej súťaži. 
Podiel domácich a zahraničných firiem sa medziročne zásadne nezmenil. Za posledné 3 roky slovenské firmy predstavujú približne 60%-ný podiel na celkovom počte vystavovateľov a zahraničné subjekty tvoria asi 40 %. 
Odborníci a špecialisti, ktorých podiel na návštevníkoch predstavuje takmer 70%, majú v Nitre možnosť konfrontovať svoje skúsenosti, názory a výrobcovia porovnávať výsledky vlastného vývoja, ktoré premietli do vystavovaných exponátov. 
Práve vzájomná konfrontácia pomáha výrobcom pri poznávaní vlastnej konkurencieschopnosti. Veľtrh podporili aj odborní partneri - Ministerstvo hospodárstva SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Bratislava, Slovenská zváračská spoločnosť a ďalší. 

Podpora inovácií a sprievodné akcie
„Počas veľtrhu budú na výstavisku udelené ocenenia „Inovatívny produkt roka 2009“. Túto súťaž vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré ju organizuje spolu s agentúrou SIEA, s cieľom povzbudiť podnikateľské subjekty a fyzické osoby k inovatívnym aktivitám. Pripravili sme tiež súťaž o cenu veľtrhu, v rámci ktorej bude ocenených dovedna                        6 exponátov a jedna expozícia. Z uvedených bude jeden víťazný exponát z výstavy EMA, ďalšie dva z výstavy Chemplast a Eurowelding, hovorí Ing. Jenis“. 
V súťaži o najlepší strojársky výrobok roka, ktorú vyhlasuje Zväz strojárskeho priemyslu SR, budú ocenené 3 výrobky. Samostatnú cenu udelí aj časopis Strojárstvo / Strojírenství. Všetky súťaže budú slávnostne vyhodnotené na spoločenskom stretnutí vystavovateľov 25. mája. Pre odborníkov sa pripravuje medzinárodná vedecká konferencia "Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2010" dňa 27. 5. v posluchárni CH SPU v Nitre, 15. medzinárodná vedecká konferencia "Kvalita a spôsobilosť technických systémov" dňa 25. 5. v Agroinštitúte Nitra a 14. ročník celoštátnej konferencie pre pracovníkov v elektrotechnických odboroch " ELEKTRON 2010" dňa 26. 5. v Agroinštitúte Nitra. Agentúra SARIO pripravuje "Medzinárodný strojársky kooperačný deň - Engineering 2010" dňa 27. 5. 2010 v pavilóne F v areáli Agrokomplexu.  Prebehne aj valná hromada Slovenskej zváračskej spoločnosti i viaceré firemné prezentácie v kongresových priestoroch v pavilóne K, kde sa odprezentuje firma U. S. Steel Košice v dňoch 25.- 27. 5. a Pramet Slovakia, s.r.o. Žilina dňa 26. 5., Bystronic Czech Republic, s.r.o. v dňoch 25. - 28.5. 2010 a Technická inšpekcia, a.s. 25.5. a 27.5. 2010.

Trendy v odvetví strojárstva 
V súčasnosti sa v tejto oblasti kladie dôraz na integrovaný prístup v oblastiach energetickej, environmentálnej a priemyselnej politiky za účelom synergie ich cieľov, nasmerovaných do trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom podpory inovácií procesov a postupov, zameraných na rast podielu pridanej hodnoty voči spotrebe materiálov a energií.  Ide o zabezpečenie rozvoja pri znižovaní nepriaznivých environmentálnych dopadov, súvisiacich so znižovaním surovinovej a energetickej náročnosti výroby. K trvalo udržateľnému rozvoju prispieva i podpora výrobkových inovácií, ktoré budú zamerané na bezpečnejšie produkty pri zachovaní optimálneho životného cyklu produktov.

Trendy v strojárstve možno stručne sústrediť do:
-oblasti automatizácie a informatiky v strojárstve pri značnej elektronizácii strojárskej produkcie s trendmi miniaturizácie, zlučovania funkcií, resp. výroby multifunkčných zariadení, 
-oblasti techniky ochrany životného prostredia z dôvodu orientácie sa na ekologizáciu celej spoločnosti, využívania nových zdrojov energií, náhradu existujúcich zdrojov a technológií zaťažujúcich životné prostredie,
-presunu kapacít orientovaných na zabezpečenie celého komplexu služieb pre oblasť voľného času (od dopravy cez zariadenia na získavanie informácií v reálnom čase, vrátane zabezpečenia celého spektra služieb),
-stierania rozdielov medzi jednotlivými odvetviami tak, ako ich vnímame v dnešnej podobe, napr. strojárstvo a elektrotechnika,
-využívania nových materiálov následne vyžadujúcich nové výrobné technológie a technologické výrobné zariadenia.

Vývoj priemyslu a odvetvia strojárstva v SR

Globálna kríza zaznamenala rozsiahle negatívne dopady na ekonomiky jednotlivých krajín. Slovenská ekonomika pre svoju otvorenosť je veľmi citlivá práve na vývoj v najrozvinutejších krajinách, predovšetkým v rámci EÚ, kam smeruje podstatná časť slovenského exportu. 
Ekonomika SR klesla reálne v prvom až treťom štvrťroku 2009 o 5,3%, čo predstavuje výrazný prepad oproti rovnakému obdobiu roku 2008 (rast 7,8%) a aj celému roku 2008    (rast 6,4%). Vývoj odráža vplyv hospodárskej krízy, ktorá priniesla značné oslabenie zahraničného dopytu, čo spôsobilo pretrvávajúci pokles dynamiky slovenského exportu, priemyselnej výroby, trhu práce a celkového domáceho dopytu. Spomalenie potenciálneho rastu sa prejavilo na ekonomickom vývoji, ktorý sa nachádza hlboko pod svojou potenciálnou úrovňou. Avšak slovenská ekonomika vykazuje lepšie medzikvartálne výsledky ako napríklad krajiny v rámci OECD. 
Podľa dopytovej štruktúry ekonomiky bol v medziročnom porovnaní pokles v prvom až treťom štvrťroku 2009 spôsobený poklesom domáceho aj zahraničného dopytu. Reálne klesla každá zložka HDP okrem konečnej spotreby vlády (rast o 2,5%). Konečná spotreba domácností klesla o 0,2%. To bolo spôsobené zhoršením podmienok na trhu práce ako aj poklesom spotrebiteľskej dôvery začiatkom roka. V druhom štvrťroku  domáca spotreba zaznamenala medziročný rast o 0,5%, avšak v treťom štvrťroku opäť poklesla o -0,3%. Bilancia zahraničného obchodu za prvý až tretí štvrťrok (v bežných cenách) bola kladná a lepšia ako v rovnakom období roku 2008, k čomu prispelo kladné saldo zahraničného obchodu v druhom a treťom štvrťroku.
Z hľadiska odvetvovej štruktúry najviac k poklesu HDP v prvých troch štvrťrokoch roku 2009 prispeli exportne orientované odvetvia, ktoré doteraz generovali vysoký rast. Ide predovšetkým o výrobu dopravných prostriedkov, strojov a elektrických zariadení. V novembri 2009 však priemyselná výroba dosiahla prvýkrát od októbra 2008 medziročný rast na úrovni 1,04 %, čo však bolo do istej miery spôsobené aj nižšou  porovnávacou základňou, v decembri 2009 to už bol rast na úrovni 11,9 %.  Najrýchlejšie rástli práve výroba dopravných prostriedkov, výroba strojov, ako aj  výroba elektrických zariadení. Za prvých jedenásť mesiacov roku 2009 poklesla o 15,8 %. V roku 2009 priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roka poklesla o 14,59 %. Hrubý domáci produkt rástol medzikvartálne vyjadrený v mil. Eur postupne – prvý štvrťrok dosiahol hodnotu 14 448,9 mil. eur, druhý štvrťrok mierne rástol na hodnotu 15 770,2 mil. Eur a hodnota HDP v treťom štvrťroku sa dostala na hodnotu 17 035,3 mil. Eur. Vláda SR na vznik finančnej krízy reagovala prijatím súboru protikrízových opatrení, ktoré boli smerované do oblasti makroekonomiky, fiškálnej a rozpočtovej politiky, do jednotlivých štrukturálnych politík a oblasti podnikateľského prostredia. Aj v súčasnosti svoju aktivitu smeruje najmä na plnenie tých opatrení, ktoré sú zamerané na okamžité zvýšenie agregátneho dopytu a tým aj na oživenie spotreby  a výroby. K takýmto opatreniam patrí najmä zrýchlenie čerpania fondov EÚ, výstavba  3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a realizácia veľkých investičných zámerov (PPP projekty). Súbežne sa vytvoril priestor na realizáciu opatrení v oblasti zamestnanosti a aktívnej politiky trhu práce. Do tejto oblasti bola smerovaná podstatná časť vyčlenených finančných zdrojov na protikrízové opatrenia. 
Opatrenia na zmiernenie dopadov globálnej ekonomickej krízy, prijaté vládou Slovenskej republiky splnili a naďalej plnia svoj hlavný cieľ, čiastočnú elimináciu negatívnych dopadov globálnej krízy na Slovensko. Opatrenia sú porovnateľné s opatreniami prijímanými v iných členských štátoch EÚ a taktiež sú v súlade s Plánom hospodárskej obnovy Európy. Súčasný vývoj naznačuje, že nie je už vhodné pripravovať ďalšie opatrenia v súvislosti so zmiernením dopadov globálnej ekonomickej krízy, ale je potrebné podporovať prijaté opatrenia, ktoré sa v praxi osvedčili ako najúčinnejšie.
Pokles vonkajšieho dopytu sa odrazil na vývoji zahraničného obchodu. Zníženie objemu exportu tovarov bolo zaznamenané už v poslednom štvrťroku 2008, pričom za dvanásť mesiacov roka 2009 zaznamenal objem exportu pokles na úrovni 19,9 %. Najvýraznejšie prepady zaznamenala oblasť automobilového a hutníckeho priemyslu. Saldo obchodnej bilancie bolo po dvanástich mesiacoch roka 2009 aktívne vo výške 1 257,0 mil. Eur, čo bolo spôsobené rýchlejším poklesom dovozov v porovnaní s vývozmi. Za zlepšením salda bol nižší dovoz priemyselných dodávok a príslušenstva dopravných zariadení. V prvých desiatich mesiacoch roku 2009 prišlo k medziročnému zlepšeniu salda bežného účtu platobnej bilancie o 1987,4 mil. Eur, pričom dosiahnutý deficit bol vo výške 1 298,3 mil. Eur. Zlepšenie salda bolo spôsobené predovšetkým pozitívnym vývojom na strane bilancie tovarov.
Z pohľadu predpokladaného hospodárskeho vývoja Medzinárodný menový fond predpovedá Slovensku najvyšší rast HDP v rámci eurozóny (3,7 %). Očakávania v podobnom duchu – teda najvyšší rast slovenskej ekonomiky v tomto roku v rámci eurozóny predpokladá tiež Európska komisia (1,9%), OECD (2 %). Najnovší odhad EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj v Londýne) predpokladá dokonca 2,8 percentný rast. Týmto predpokladom  odpovedá aj výsledok prieskumu Európskej komisie, v rámci ktorého ešte v  septembri 2009 Slovensko bolo jedinou z krajín EÚ, kde len jedno percento zahraničných investorov uviedlo, že plánuje odísť z krajiny v čase aktuálnych nepriaznivých následkov globálnej hospodárskej krízy. V ostatných členských štátoch EÚ sa tento priemer pohyboval na úrovni 5 %. S výraznejším oživením ekonomiky sa ráta v druhej polovici roka 2010 a najmä v roku 2011. Je potrebné si uvedomiť, že ekonomika sa bude len postupne zotavovať z hospodárskej krízy. Údaje o vývoji svetového hospodárstva za tretí štvrťrok 2009 naznačujú očakávaný obrat vo vývoji hospodárskeho cyklu. Poukazujú taktiež aj na krehkosť oživenia a na vysokú nezamestnanosť, ktorá sa neznižuje ani po stabilizácií finančných trhov a ekonomík. V globálnom meradle, riešenie sa preto hľadá v inštitucionálnych reformách, zvýraznení postavenia Číny, Indie, Brazílie v svetovom hospodárstve, ale hlavne v zrýchlení prechodu k znalostnej ekonomike, energetickej bezpečnosti a v spoločnom európskom prístupe k riešeniu vzniknutých problémov. 

  • autor:
  • AGROKOMPLEX - VÝSTAVNÍCTVO NITRA, štátny podnik

Súbory na stiahnutieMohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník