Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre portál:  www.plasticportal.eu

 

I. Všeobecné ustanovenia


 

• Spoločnosť  ICOSA  s.r.o.  so  sídlom  949 01 Nitra, Vodná 1119/9,  IČO: 36 809 608, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 20352/N  (ďalej „prevádzkovateľ“ ) je prevádzkovateľom internetového portálu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.plasticportal.eu.


• Portál www.plasticportal.eu (ďalej „portál“) je verejným internetovým portálom, prostredníctvom ktorého prevádzkovateľ poskytuje fyzickým a právnickým osobám informácie,  platené a neplatené služby.


• Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) upravujú pravidlá využívania portálu, platených a neplatených služieb poskytovaných prevádzkovateľom ako aj vzájomné práva a povinnosti prevádzkovateľa, návštevníka a užívateľa portálu pri poskytovaní týchto služieb.


• Právne vzťahy neupravené bližšie týmito VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, resp. ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.


• Prevádzkovateľ je oprávnený obsah týchto VOP  meniť  a dopĺňať kedykoľvek bez súhlasu užívateľa. Úplné znenie VOP po každej zmene alebo doplnení bude zverejnené na portáli spolu s dátum poslednej aktualizácie, čím sa aktualizované VOP stávajú platnými a záväznými. Prevádzkovateľ si môže vyhradiť aj iný začiatok platnosti a záväznosti aktualizovaných VOP, nie však skorší, než je deň ich zverejnenia. Prevádzkovateľ  nemá povinnosť návštevníkov a užívateľov o zmene VOP osobitne informovať.

 

II. Registrácia

 

• Návštevníkom je každá fyzická osoba, ktorá vstúpi na portál a jeho podstránky. Návštevník je oprávnený prehliadať portál bez predchádzajúcej  registrácie. Prehliadaním portálu sa rozumie najmä prehliadanie firemných prezentácií, iných foriem reklamy, inzercie, vyhľadávanie výrobcov, maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, výrobkov, materiálov, strojov, ponúk, pracovných príležitostí návštevníkmi portálu. 


• Registrácia sa vyžaduje v prípade, že fyzická alebo právnická osoba má záujem využívať niektorú z nižšie uvedených  platených služieb   (viď čl. V. VOP).  Fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa platne zaregistruje, sa stáva registrovaným užívateľom portálu (ďalej „užívateľ“).


• Registrácia sa uskutoční vyplnením a potvrdením registračného formulára. V registračnom formulári užívateľ uvedie nasledovné údaje:


1. meno, priezvisko, titul
2. e-mailová adresa
3. telefón 
4. prístupové meno 
5. prístupové heslo
6. súhlas užívateľa so zasielaním informácií a údajov týkajúcich sa  portálu 
7. bezpodmienečný súhlas s VOP portálu.     

        

 • Užívateľ nie je oprávnený zrušiť registráciu sám. Registráciu môže zrušiť výlučne  prevádzkovateľ na žiadosť užívateľa doručenú emailom, poštou alebo faxom a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak je užívateľovi, ktorý žiada o zrušenie registrácie,   v čase podania žiadosti poskytovaná platená služba (viď čl. VI. VOP),  prevádzkovateľ zruší užívateľovi  registráciu najskôr ku dňu skončenia poskytovania služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu užívateľovi a zamedziť mu prístup na portál i bez uvedenia dôvodu, ak nie je ďalej uvedené inak (viď čl. VI. – platené služby). Prevádzkovateľ registráciu môže zrušiť najmä vtedy, ak užívateľ porušuje tieto VOP alebo všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike. Prevádzkovateľ  rovnako postupuje týmto spôsobom v prípade, že zistí neoprávnenosť registrácie. Registrácia sa považuje za neoprávnenú, ak zaregistrovaný užívateľ nemá právnu subjektivitu (napr. neexistuje, je vymyslený) alebo ju po zaregistrovaní stratí (napr. zánik právnickej osoby), ak užívateľ neuviedol pravdivé údaje, ktoré ho umožňujú identifikovať bez zámeny s iným subjektom, ak užívateľ nevystupuje pri registrácii vo svojom mene, ak v mene užívateľa – právnickej osoby koná osoba, ktorá nie je oprávnená podľa zápisu v príslušnom registri konať v mene užívateľa.             
V prípade zrušenia registrácie si prevádzkovateľ vyhradzuje právo vymazať všetky príspevky užívateľa a informácie o ňom.


• Užívateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje vyplnené v registračnom formulári  na účely poskytovania služieb portálu užívateľovi, ako aj za účelom vykonávania marketingových činností prevádzkovateľom portálu.  Užívateľ týmto udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na  sprístupnenie poskytnutých údajov ostatným užívateľom portálu, na spracovanie týchto údajov, nakladanie s nimi a ich evidenciu v rozsahu potrebnom pre prevádzkovanie portálu. Súhlas sa prevádzkovateľovi udeľuje na dobu neurčitú a je udelený vyplnením a potvrdením registračného formulára. Súhlas užívateľ udeľuje dobrovoľne. Užívateľ – fyzická osoba  poskytuje prevádzkovateľovi portálu osobné údaje, ktoré uvádza   v  registračnom formulári (meno, priezvisko, úplná aktuálna adresa  bydliska, telefónny kontakt, emailová adresa). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.  Vyplnením a potvrdením registračného formulára užívateľ súhlasí so spracovaním, zhromaždením, použitím svojich osobných údajov na účely poskytovania služieb portálu užívateľovi ako aj za účelom vykonávania marketingových činností (napr. informovanie o produktoch a službách, pozývanie na odborné semináre, konferencie a veľtrhy, uskutočňovanie rôznych prieskumov medzi užívateľmi, spracovanie výsledkov týchto prieskumov, pokiaľ sa tieto činnosti uskutočnia pri návšteve portálu používateľom) v súlade  so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas i  k tomu, aby v súvislosti so službami portálu boli jeho osobné údaje poskytnuté iným užívateľom a návštevníkom portálu formou ich zverejnenia. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu) osobných údajov.

 

• Prevádzkovateľ používateľom portálu zaručuje právo:

  1. požadovať informácie o uchovávaných osobných údajoch,
  2. právo požadovať ich úpravu, opravu alebo odstránenie,
  3. právo na informáciu o vykonanej úprave alebo oprave,
  4. prenos osobných údajov, ako aj právo
  5. podať námietku príslušnému úradu pre dohľad nad spracovaním osobných údajov

 

 

III. Práva a povinnosti užívateľa

 

• Užívateľ pri využívaní služieb portálu nesmie porušovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, právne predpisy krajiny, z územia ktorej sa na portál pripája, zásady poctivého obchodného styku, pravidlá všeobecnej morálky a slušnosti. Nesmie najmä otvorene ani skrytou formou propagovať násilie, propagovať diskrimináciu a podnecovať k nenávisti na základe rasy, farby pleti, národnosti, pohlavia, politického presvedčenia, náboženského vyznania, propagovať užívanie alkoholu, omamných a psychotropných látok, používať vulgarizmy, zverejňovať pornografické materiály, atď. Rovnako užívateľ nesmie zverejňovať klamlivé, neoverené, zavádzajúce informácie o inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe. 


• Portál www.plasticportal.eu je odvetvovým internetovým portálom, zameraným na poskytovanie informácií a služieb v odvetví obchodovania, spracovania a  výroby plastov a výrobkov z nich. Užívateľ nesmie na tomto portáli zverejňovať príspevky články a ďalšie materiály (ďalej „príspevky“), ktoré nesúvisia s odvetvím plastárskeho priemyslu a obchodu  a sú v zrejmom rozpore s účelom vytvorenia tohto portálu.


• Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo posúdiť súlad príspevkov,  ktoré užívateľ zverejnil na portáli, s vyššie uvedenými pravidlami a  v  prípade rozporu s týmito pravidlami si vyhradzuje právo tieto odstrániť. V prípade odstránenia príspevku prevádzkovateľom  nemá  užívateľ  voči  prevádzkovateľovi  nárok na náhradu škody.


• Užívateľ nemá v súvislosti so zverejnením jeho príspevkov na portáli nárok na žiadnu odmenu.


• Užívateľ zodpovedá za obsah  príspevkov, ktoré zverejnil. Prevádzkovateľ za obsah príspevkov užívateľa, ani za porušenie práv duševného vlastníctva alebo iných práv zo strany užívateľa nenesie žiadnu právnu zodpovednosť.

 • Užívateľ nesmie poškodzovať obchodné meno prevádzkovateľa,  ďalších užívateľov, ani tretích osôb. Užívateľ je povinný obsah svojich príspevkov formulovať tak, aby prevádzkovateľovi, ostatným užívateľom alebo tretím osobám nespôsobil škodu. Všetky formy nekalosúťažného konania v zmysle § 44 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. sa zakazujú. V prípade, že užívateľ  obsahom svojho  príspevku spôsobí škodu prevádzkovateľovi, ďalšiemu užívateľovi alebo tretej osobe, je užívateľ túto škodu povinný nahradiť v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 • V prípade, že prevádzkovateľovi bude za obsah príspevkov užívateľa, ktoré sú v rozpore s týmito VOP ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, uložená sankcia  alebo mu vznikne povinnosť nahradiť škodu tretej osobe, je užívateľ  povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v plnom rozsahu.


• Užívateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by narušil operačný systém prevádzkovateľa alebo zasiahol do prevádzky alebo funkčnosti služieb portálu, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorú takýmto konaním prevádzkovateľovi spôsobí.


• Užívateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bránil v diskusii ostatným užívateľom portálu, alebo ju narúšal. Nesmie svojimi príspevkami ostatných užívateľov obťažovať.

 

IV. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 

• Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť typ prevádzky portálu a poskytovaných služieb, ako aj  kedykoľvek prevádzku  portálu pozastaviť.


• Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v súvislosti s používaním portálu, nemožnosťou jeho použitia, jeho poruchou, technickou odstávkou, napadnutím operačného systému portálu.


• Snahou prevádzkovateľa je poskytovať užívateľom aktuálne a presné informácie. Prevádzkovateľ však neposkytuje záruku za aktuálnosť, presnosť a správnosť informácií zverejnených na portáli, ani záruku nepretržitej funkčnosti a bezporuchovej prevádzky portálu.


• Práva duševného vlastníctva súvisiace s funkčnosťou portálu, jeho službami, databázami, vizuálnym stvárnením  patria prevádzkovateľovi, prípadne tretím osobám, s ktorými má prevádzkovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné zmluvy alebo dohody. V prípade zásahu do týchto práv alebo ich porušenia sa prevádzkovateľ bude domáhať ochrany práv v občianskoprávnom a  trestnom konaní.

 

V. Platené služby


• Platenými službami portálu sú:

- inzercia – kúpa, predaj, spolupráca, trh práce – ponuka a dopyt práce v plastárskom priemysle a obchode
- prezentácia firiem v katalógu firiem  
- bannerová reklama.


• Podmienkou využívania platenej služby  je registrácia užívateľa (viď čl. II VOP). Objednávanie platenej služby sa realizuje vyplnením formulára s názvom Rozšírený profil v elektronickej forme. Zmluva o zverejnení rozšíreného firemného profilu je uzatvorená, ak užívateľ vyplní a záväzne potvrdí formulár. Predmetom zmluvy je realizácia rozšíreného firemného profilu v kategóriách PlasticPortálu v rozsahu presne špecifikovanom vo formulári.  

 

•  Užívateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s aktuálnou ponukou a cenou Rozšíreného profilu a služieb spoločnosti prevádzkovateľa na základe platného cenníka / dostupný na vyžiadanie, prosím kontaktujte plasticportal@plasticportal.eu• Služba sa poskytuje na obdobie jedného roka od začiatku jej poskytovania, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Túto zmluvu nemôže užívateľ vypovedať pred uplynutím času dojednaného v objednávke  a /alebo vo formulári.

 • Prevádzkovateľ má právo odmietnuť objednávku z dôvodu nevhodného obsahu, pôvodu alebo formy požadovanej služby, z dôvodu neúplnej objednávky, nedodania podkladov k reklamnej kampani, pokiaľ jej obsah je v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito VOP, dobrými mravmi, alebo  zásadami poctivého obchodného styku a  pokiaľ odporuje účelu, na ktorý bol tento portál zriadený. Prevádzkovateľ odmietnutie objednávky písomne (mailom, faxom alebo poštou) užívateľovi oznámi, odmietnutie v oznámení nemusí zdôvodňovať.


• Uzatvorením Zmluvy užívateľ dáva súhlas prevádzkovateľovi k šíreniu reklamného diela internetom a potvrdzuje, že má vysporiadané práva duševného vlastníctva k predmetu reklamnej kampane na území SR, prípadne aj mimo územia SR.

 • V prípade, že zo strany užívateľa platených služieb dôjde k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov alebo týchto VOP, prevádzkovateľ výzve písomne (mailom, faxom, poštou) užívateľa na odstránenie nedostatkov a zároveň je oprávnený poskytovanie služby užívateľovi pozastaviť až do času, kým užívateľ nevykoná nápravu. Za toto pozastavenie poskytovania služby nemá užívateľ voči prevádzkovateľovi žiadny nárok na náhradu škody ani nárok na náhradné plnenie.

• Za poskytovanie platených služieb sa užívateľ zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi cenu podľa platného cenníka v čase  objednania platenej služby.


• Na základe dohody s prevádzkovateľom môže byť užívateľovi poskytnutá cena odchylne od cenníka.


• Užívateľ je povinný zaplatiť cenu služby  na základe faktúry vystavenej na 100 % ceny služby. Faktúru vystaví prevádzkovateľ . Užívateľ je povinný zaplatiť  faktúru v lehote  splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia.


• Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet prevádzkovateľa.

• Pokiaľ  si užívateľ objednal platenú službu, ktorou je prezentácia firmy vo firemnom katalógu, bude prezentácia zverejnená až po uhradení faktúry.

 

VI. Reklamácie

 
• V prípade  odstavenia portálu na dobu dlhšiu ako 3 dni, má užívateľ nárok na poskytnutie náhradného plnenia – t.j. o dobu, po ktorú mu platená služba nebola poskytnutá v dôsledku nefunkčnosti portálu, sa predlžuje doba poskytovania služby a to za predpokladu, že užívateľ písomne reklamuje nefunkčnosť portálu u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu po tom, ako túto zistí. Písomným uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie reklamácie prevádzkovateľovi mailom, faxom alebo doporučenou listovou  zásielkou.  

 

V Nitre,  dňa  25.5.2018

 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník