Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1101

  • 16.01.2012 - 23.01.2012 | Košice, B.Bystrica, Trenčín, Bratislava | Slovensko
Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravila bezplatné informačné semináre zamerané na tému: Ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na projekty zamerané na Inovácie a technologické transfery.

Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-111SP-1101:

 

- 16. 01. 2012 - Košice, Úrad Košického samosprávneho kraja,

Námestie Maratónu mieru 1, zasadacia miestnosť č.208

- 17. 01. 2012 - Banská Bystrica, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja,

Námestie SNP 23, zasadacia miestnosť č.306

- 19. 01. 2012 - Trenčín, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja,

K dolnej stanici 7282/20 A, kongresová sála

- 23. 01.2012 - Bratislava, Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Bajkalská 27, zasadacia miestnosť č.303

 

Program seminárov :

- 9.30 - 10.00 Registrácia účastníkov

- 10.00 - 11.00 Prezentácia výzvy KaHR-111SP-1101

- 11.00 - 12.00 Otázky, diskusia, konzultácie

- 12.00 - 13.00 Prestávka

- 13.00 - 14.00 Ako postupovať pri vypĺňaní a predkladaní žiadostí o NFP

- 14.00 - 15.00 Otázky, diskusia, konzultácie

 

  • Možnosti čerpania nenávratného finančného príspevku podľa schémy štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách sú stanovené vo výzve KaHR-111SP-1101, ktorá bola vyhlásená 16.decembra 2011.
  • Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá zabezpečuje administráciu výzvy.
  • Na výzvu je vyčlenených 44 000 000 EUR. Žiadosti o príspevok v rámci tejto výzvy je možné predkladať do 19. marca 2012.
  • Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA a MH SR. Vstup na semináre je bezplatný.
  • Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.sk. Do predmetu e-mailu vložte miesto konania seminára.
  • Na uvedenej adrese môžete požiadať aj o zasielanie aktuálnych informácií k výzve, ako aj o zodpovedanie Vašich otázok. Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.siea.sk a www.mhsr.sk. Viac informácií získate na t.č. 02/58 24 84 01.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník