PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Azurr-Technology, s.r.o. - Pozvánka na Interplastiku 2018 v Moskve

19.01.2018 | Azurr-Technology, s.r.o. Vás pozýva na veľtrh Interplastika 2018, kde prestaví pestrú škálu výrobkov Dynisco.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

Konferencia Formy a Plasty Brno 2018

10.01.2018 | Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na deviaty ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2018, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno).

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
 

Workshopy, semináre, školenia z oblasti plastikárskeho priemyslu - výroby, spracovania plastov a obsluhy strojov.

 
Rok:
 

REACH registrácia - praktický seminár

16.1.2018 - 16.1.2018 | Bratislava | Slovensko

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, registráciu chemických látok, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí... Viac

 

REACH manažer kurz (SK)

17.1.2018 - 18.1.2018 | Bratislava | Slovensko

Dvojdňový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za jej dodržiavanie. Viac

 

Future of Polyolefins 2018

17.1.2018 - 18.1.2018 | Düsseldorf | Nemecko

Šiesty ročník Future of Polyolefins 2018 (Budúcnosť polyolefínov), ktorý organizuje agentúra ACI, sa uskutoční v Dusseldorfe v Nemecku. Viac

 

Konferencia Brno Priemysel 4.0

23.1.2018 - 23.1.2018 | Brno | Česko

2. ročník medzinárodnej B2B konferencie Brno Priemysel 4.0 Viac

 

Colné právo EÚ A SR

26.1.2018 - 26.1.2018 | Trenčín | Slovensko

Jednodňový seminár zameraný na legislatívny stav colných predpisov EÚ a SR. Poskytnúť účastníkom informácie o relevantných zmenách v colných predpisoch EÚ a SR, ktoré boli realizované od 1.05.2016. Viac

 

CLP a klasifikácia chemických zmesí - praktické cvičenia (SK)

30.1.2018 - 30.1.2018 | Bratislava | Slovensko

Seminár je venovaný povinnostiam v súvislosti s platnou chemickou legislatívou. Viac

 

Lignofuels 2018 – Advanced Biofuels & Materials

7.2.2018 - 8.2.2018 | Amsterdam | Holandsko

Konferencia pre biopalivá a materiály. Viac

 

TRENDUSTRY 2018

13.2.2018 - 14.2.2018 | Tále | Slovensko

TRENDUSTRY je prvá konferencia na Slovensku zaoberajúca sa digitalizáciou výrobného podniku v celom rozsahu jeho činností. Viac

 

Technológia vstrekovania I - seminár

13.2.2018 - 14.2.2018 | Poprad | Slovensko

Školenie zabezpečuje rýchle a efektívne získanie poznatkov z procesu vstrekovania pre zoraďovačov vstrekolisov, technológov, kontrolórov výroby, majstrov a pod. Viac

 

European Biopolymer Summit 2018

14.2.2018 - 15.2.2018 | Düsseldorf | Nemecko

Dvojdňová udalosť spája vedúcich pracovníkov, kľúčových odborníkov z oblasti priemyslu, výskumníkov a výrobcov bioplastov, aby si vymieňali svoje skúsenosti a výsledky výskumu vo všetkých aspektoch v tejto oblasti, najnovšie inovácie a trendy. Viac

 

Ako si zabezpečiť dodávateľské a odberateľské riziká

14.2.2018 - 14.2.2018 | Trenčín | Slovensko

Cieľom seminára je získanie informácií o možnostiach zabezpečenia dodávateľských a odberateľských rizík. Získanie komplexných informácií súvisiacich s používaním bankových platobných a zabezpečovacích nástrojov v obchodnom vzťahu. Kedy je vhodné jednotlivé bankové nástroje použiť. Na čo je potrebné si dať pozor pri použití jednotlivých bankových nástrojov z pohľadu dodávateľa a odberateľa. Viac

 

Technológia vstrekovania II - seminár

15.2.2018 - 16.2.2018 | Poprad | Slovensko

Školenie je určené pre absolventov školenia Technológia vstrekovania I, na prehĺbenie ich vedomosti z princípov konštrukcie a fungovania vtokovej a chladiacej sústavy, deformácií plastov a riešenie niektorých špeciálnych porúch plastových výrobkov. Viac

 

Výrobky a priemyselné produkty - požiadavky chemickej a súvisiacej legislatívy

20.2.2018 - 20.2.2018 | Bratislava | Slovensko

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku, manažérom predaja, riadiacim pracovníkom, odborníkom zabezpečujúcim kvalitu výrobkov, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, vedúcim pracovníkom výroby... Viac

 

Bankové záruky – ako ich používať v obchodných vzťahoch

20.2.2018 - 20.2.2018 | Trenčín | Slovensko

Cieľom seminára je získanie komplexných informácií súvisiacich s problematikou bankových záruk so zameraním na potreby stavebných spoločností, developerských spoločností; importérov a exportérov. Pochopenie podstaty tohto zabezpečovacieho bankového nástroja, vhodnosti a výhodami jeho použitia na zabezpečenie záväzkov a pohľadávok v obchodných vzťahoch. Príklady z praxe. Viac

 

Novelizácia zákonov v oblasti ochrany zdravia pri práci a ich uplatnenie v praxi

21.2.2018 - 21.2.2018 | Trenčín | Slovensko

Cieľom seminára je oboznámiť sa s povinnosťami zamestnávateľa, praktické skúsenosti, zavedenie legislatívneho procesu do praxe. Viac

 

Konštruktér plastových dielov - seminár

21.2.2018 - 22.2.2018 | Poprad | Slovensko

Školenie je určené pre konštruktérov plastových výrobkov a foriem. Cieľom je zoznámiť sa so špecifickými vlastnosťami plastových materiálov, a ich limitujúcim vplyvom na geometriu, funkčnosť, vzhľad, ekonomiku a vyrobiteľnosť plastového výlisku. Viac

 

INTRASTAT - SK

22.2.2018 - 22.2.2018 | Trenčín | Slovensko

Cieľom seminára je informovať účastníkov seminára o systéme INTRASTAT – SK a jeho uplatňovaní v praxi a zmenách v roku 2018. Viac

 

REACH registrácia - praktický seminár

27.2.2018 - 27.2.2018 | Bratislava | Slovensko

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, registráciu chemických látok, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí... Viac

 

Colnotarifné zatriedenie

28.2.2018 - 28.1.2018 | Trenčín | Slovensko

Jednodňový seminár je zameraný na oblasť pôvodu tovaru v medzinárodnom obchode medzi EÚ a tretími (nečlenskými) štátmi, správne preferenčné zaobchádzanie a plnenie preferenčných podmienok pri požadovaní výhod v súvislosti s dovozným clom. Viac

 

Nové pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR

6.3.2018 - 6.3.2018 | Trenčín |

Seminár je zameraný na poskytnutie informácií ohľadom zmien pri spracúvaní osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) v porovnaní s podmienkami spracúvania osobných údajov stanovenými v aktuálne platnom zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Viac

 

5th World Elastomer Summit

7.3.2018 - 8.3.2018 | Důsseldorf | Nemecko

For its 5th edition, the World Elastomer Summit will return to Dusseldorf, Germany on the 7th & 8th March 2018. Viac

 

REACH manažer kurz (SK)

13.3.2018 - 14.3.2018 | Bratislava | Slovensko

Dvojdňový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za jej dodržiavanie. Viac

 

NEWMATEC 2018

13.3.2018 - 14.3.2018 | Tále | Slovensko

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC. Viac

 

3rd European Food & Beverage Plastic Packaging Summit

14.3.2018 - 15.3.2018 | Amsterdam | Holandsko

Following two successful editions of ACI’s European Food & Beverage Plastic Packaging Summit, this 3rd edition will take place on the 14th & 15th March 2018 in Amsterdam, The Netherlands. Viac

 

3rd Edition APPCON Singapore 2018

14.3.2018 - 15.3.2018 | Singapore | Malajzia

Táto udalosť je najlepšou platformou pre vzdelávanie a vytváranie kontaktov pre odborníkov na balenie farmaceutických výrobkov v juhovýchodnej Ázii. Viac

 

Preferenčný pôvod tovaru

21.3.2018 - 21.3.2018 | Trenčín | Slovensko

Seminár je zameraný na oblasť pôvodu tovaru v medzinárodnom obchode medzi EÚ a tretími (nečlenskými) štátmi, správne preferenčné zaobchádzanie a plnenie preferenčných podmienok pri požadovaní výhod v súvislosti s dovozným clom. Poskytnúť účastníkom aj informácie o súčasnom legislatívnom stave a relevantných zmenách. Viac

 

Colný audit, kontrola po prepustení tovaru

25.4.2018 - 25.4.2018 | Trenčín | Slovensko

Seminár je zameraný na problematiku colných auditov a kontrol po prepustení tovaru. Viac

 

CO2 Reuse summit

16.5.2018 - 17.5.2018 | Zurich | Nemecko

Summit zameraný na vypracovanie technológií opätovného využívania oxidu uhličitého. Viac

 

FORMY a PLASTY Brno 2018

16.5.2018 - 17.5.2018 | Brno | Česko

Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na deviaty ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2018, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno). Viac

 

Colná problematika v logistike

23.5.2018 - 23.5.2018 | Trenčín | Slovensko

Jednodňový seminár je zameraný na oblasť colnej problematiky v súvislosti s logistikou, ktorá je spojená s medzinárodným obchodom EÚ a tretími(nečlenskými)štátmi. Viac

 
1 2


 
Najnovšia inzercia
 

Predaj | PP/HDPE
19.01.2018

 
 

Predaj | LDPE fólie
18.01.2018

 
 

Predaj | LDPE rolky
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC /ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC/ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC drť
18.01.2018

 
 

Kúpa | TPE,TPV,TPO,TPU
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC a PC/ABS pokovené
18.01.2018

 
 
 
Výstavy
EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.