• Úvod
 • Odborné články
 • ARSIQA uvádí na trh nový produkt AROP START (aneb jak ještě více vyhovět zákazníkům).

ARSIQA uvádí na trh nový produkt AROP START (aneb jak ještě více vyhovět zákazníkům).

ARSIQA uvádí na trh nový produkt AROP START (aneb jak ještě více vyhovět zákazníkům).

Statistika ČR již několik let ukazuje nezvykle pomalý rozvoj trhu s IS. Překvapivé je, že trendy a prognózy nefungují pro malé, střední ani velké firmy. Přesto lze další vývoj očekávat - koncentraci trhu, nástup cloud computingu, využívání firemních sociálních sítí apod. Samozřejmě zde působí současný evropský útlum, ale svoji roli jistě hrají také česká specifika. Lidé jsou vzdělaní, skvěle informovaní, s dobrou orientací na trhu a rychlým a praktickým zhodnocením celkové situace. Četné osobní diskuze naznačují možné důvody.

Pohled na český trh

Aktivita malých firem se převážně soustředila na přežití krize. Investice do IS opravdu není na pořadu dne - nejsou peníze, systém by se nevyužil, jde o práci navíc (nový zaměstnanec nelze), bohatě postačí hlava a papír. Část z nich bohužel opravdu skončila, ale občas se ozývá mírný optimizmus a některé firmy rostou.

Střední firmy často používají levné starší SW (často krabice) bez efektivního propojení. To vyžaduje poměrně pracné ruční přepisy dat a opět hlava + papír. Aktuálně slabé výsledky a malé využití kapacity k investici neláká. Přesto část firem prochází restrukturalizací a aktivně bojuje.

Velké firmy IS většinou používají, řízení výroby je ale často zastaralé nebo zatím žádné. Nutné výrazné úspory nyní brání větším investicím, které si modernizace větších provozů jistě vyžádá. Firmy - pobočky zahraničních společností sice směřuji k jednotnému IS mateřské firmy (reporty, výsledky), ten ale často požadavkům náročné výroby nestačí (o customizaci nemluvě). Investice matka opět nepovolí, část českých poboček dokonce zaniká.

Je řešením vlastní vývoj ?

Mnoho podniků šlo cestou vývoje vlastního SW. Motivací je úspora značných částek díky využití potenciálu vlastních odborníků. Zdůvodnění vypadá rozumně, protože vlastní SW nejlépe vyhovuje zavedenému režimu. Pár let to opravdu funguje, ale firmy samy potvrdily, že vlastní vývoj vede do slepé uličky. Nové funkce a speciální úpravy jsou stále náročnější a nepřehlednější, integrace s ekonomikou popř. dalšími aplikacemi prakticky nereálná.

Těžiště problému je ale jinde. Potřeba výrazného zlepšení produktivity a efektivity výroby vyžaduje nový přístup - změnu systému. Ta samozřejmě představuje zásadní a nákladnou přestavbu celé firmy. Proto zde ještě více platí - jděte k odborníkům. Kvalitní systém představuje obrovské náklady na 5 - 10 let vědeckého vývoje prováděné kvalifikovaným týmem expertů. Perspektivní řešení musí nejen respektovat teoretické principy, ale navržené procesy je nutné ověřit a odladit v praktickém provozu. Jde o velmi dobrou investici s rychlou návratností, která zajistí nejen efektivní provoz, ale i konkurenční výhodu. Restrukturalizace firmy během současné stagnace je velmi vhodná. Financování lze se seriozním partnerem jistě dohodnout. Implementace kvalitních procesů řízení brzy zvýší efektivitu a produktivitu výroby, optimalizuje cash flow a umožní nový rychlý start. Oceníte optimalizaci využívání materiálu, energie i lidí, rychlému přístupu k dokumentaci a archivu změn, okamžitému přehledu o stavu výroby a rozpracovanosti zakázek, znáte reálné dodací lhůty. Kvalitní podpora usnadňuje další rozvoj a přináší nové perspektivy.

Faktor krize ve světě IS

Úvahy nad pořízením nového IS v období krize jsou různé. Pro jednoduchou výrobu či nejistý byznys postačí  i levný SW, který lze v případě nespokojenosti prostě odepsat. Pro seriozní podnikání však vyžadujeme špičkový produkt za vyšší cenu. Přidanou hodnotu prostě musíme respektovat. Jak jsme si již ale řekli, vývoj kvalitního IS vyžaduje obrovskou investici peněz, času a sestavení týmu odborníků. Vyhlídka na min. 5 let čekání není moc cool, mnohem rychlejší je investice do nového SW s působivou grafikou a jednoduchým ovládáním, který zvládá nadaný absolvent za pár měsíců. „Přidanou hodnotu" ještě umocní profesionální marketing a úderná reklama a skvělý produkt je za rok na světě. Jednoduchost je sice vítána, ale užitná hodnota jí často odpovídá. U laika je úspěch prakticky zaručen, firemní odborník má ale dobrou šanci skutečnost posoudit a „pozlátko" odhalit.

Na praktickou manipulaci s termíny upozorňují sami experti: „Metody TOC, DBR a KANBAN nejsou plánováním výroby. Jejich smyslem ani není vytvořit reálný plán výroby. Tyto metody přebírají svoji platnost tam, kde selhaly původní snahy vytvořit plnohodnotný plán výroby" nebo „Nehleď zaujatě na objekt řízení jako celek, ale zaměř se na jeho slabá místa. Buď je posílíš, nebo ti nezbude nic jiného, než vše podřídit jejich slabosti". S uvedenou praxí se v mnoha podobách setkáváme denně, protože dobře funguje a ve volné soutěži samozřejmě vítězí „nejvýhodnější nabídka". Této situaci dnes bohužel nahrává prakticky nulová vazba investorů a držitelů akcií ke „svým podnikům". Obratné triky na burze a mediální manipulace „iluzionistů" tak dnes často fungují jako počítačové hry. Reálná hodnota „ratingu" virtuálních „figur" v šachových partiích již anonymní „hráče" ani nezajímá. Rozhoduje lepší strategie a „skóre". Teprve konfrontace s realitou pak může způsobit šok - krizi. Konečný účet totiž zaplatí celé státy, regiony - lidé.

Obdivuji výstižnou definici krize Tomáše Bati (1932) „Krize je jiné jméno pro mravní bídu. To je příčina, hospodářský úpadek je následek. Je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. Nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic ..... je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.".

Strategie ARSIQA

Společnost ARSIQA jde při vývoji profesionálního produktu cestou poctivého vývoje a věří, že se kvalita v odborné praxi prosadí. Vychází z faktu, že u IS výrobních podniků tvoří výroba až 80% ! Proto se systémy AROP cíleně specializují na všechny procesy na výrobní ose a důsledně sledují celý hmotný tok. AROP je český produkt stálého autorského týmu ARSIQA, který již 20 let systém ve 3 generaci rozvíjí a optimalizuje. Jeho kvalitní a experty uznávané řešení procesů úspěšně konkuruje špičkovým produktům s výrazně vyšší cenou. Systémy AROP jsou datově nezávislé na serveru (aktuálně využívá servery MS SQL, ORACLE a INFORMIX), a proto je lze integrovat s různými IS klienta. Realizace dodávky systému probíhá minimálně dvěma cestami.

První je systémová integrace stávající ekonomiky popř. navázání dalších aplikací klienta. Pokud rutinní procesy (účetnictví, mzdy, docházka atd.) zatím vyhovují, je jejich zachování pro klienta výhodné. Jde nejen o menší narušení provozu podniku, ale hlavně o podstatně nižší cenu. U výrobních podniků je pak systém AROP klíčový a ARSIQA se stává systémovým integrátorem, který garantuje efektivní sdílení společných dat a zajišťuje vzájemnou komunikaci.

Druhou možností je dodávka kompletního ERP systému. Při jednání o řešení výroby klienti sami poukazují na praktické limity stávajících (často krabicových) SW a vítají možnost volby vhodné ekonomiky. Považujeme to za jasnou konkurenční výhodu. Zákazník již často má svůj názor. Důvodem bývá osobní pozitivní zkušenost, shodná ekonomika majetkově příbuzného nebo strategického partnera.

Integrace nejrozšířenějších ekonomik a CRM (HELIOS ORANGE, BYZNYS ...) je již hotova a úspěšně provozována. Společná data na serveru uživatelé spravují podle přidělených přístupových práv.

AROP START - požadavek trhu

Na základě diskuzí a požadavků našich partnerů, kteří zatím nevyužijí sledování a řízení složitých operací, ale prognózují budoucí rozvoj své firmy a vítají možnost pozdějšího přechodu na plný systém, přichází ARSIQA s novým produktem AROP START. Jde o koncentrovaný a zjednodušený systém modifikovaný pro menší provozy. Stávající výrobní systémy převážně pokrývají velké a složité provozy nebo naopak jednoduchou, téměř manufakturní výrobu. Je zde samozřejmě otázka ceny a rovněž složitosti zavádění do procesu. Pokud pořídí levný a jednoduchý systém, je podnikatel postaven před otázku, jaký nový mocnější systém pořídit za dva roky, když se bude dařit výrobě a jednoduchý systém již nebude stačit. Pokud počítá s rozvojem své firmy (což je principem podnikání), pak by už dnes měl koupit drahý a složitý systém, na který však nemá prostředky ani personální kapacity. ARSIQA proto nabízí AROP START, který lze pořídit za nízké pořizovací náklady při snadné implementaci. Velkou výhodou je možnost upgradu na komplexní AROP, který pak poroste podle požadavků a potřeb podniku.

Základní charakteristika AROP START:

1) jednodenní instalace na HW klienta

2) 1 licence - přístup 5 uživatelů

3) zjednodušené ovládání 

4) zachování unikátních funkcí

5) nízká cena základního balíčku

6) servis a podpora autorského vývojového týmu

7) prakticky neomezené možnosti úprav na míru, možnost upgrade na plný systém AROP

Jako jediný systém poroste současně s Vaší firmou od jednoduché výroby po rozsáhlou specializovanou výrobu, kterou za podpory AROP dosáhnete. Při změně Vašich potřeb není potřeba měnit systém.

aropStart plan 
Obr. č.1 Aropstart Plán 


Stručný popis AROP START

Maximálně zjednodušené funkce pro nejčastěji prováděné činnosti:

 • o TPV - snadná definice nových vyráběných a nakupovaných položek, počet údajů nutných pro popis položek je minimalizován; vlastní karta položky, technologický postup a kusovník jsou umístěny na jednom společném panelu, snadné vytváření nové vyráběné položky kopírováním již zezavedených vyráběných položek
 • o Plánování výroby - výrazně zjednodušené vytváření a změny výrobní náplně (vše v jednom panelu) - jednoduchá správa seznamu finálních výrobků sjejich množstvím a požadovaným termínem dokončení (náplň odbytové zakázky); stiskem jednoho tlačítka je provedeno kompletní zaplánování výroby, stiskem druhého tlačítka jsou vytvořeny výrobní podklady a stiskem třetího tlačítka je zobrazen panel pro návrh sestavení objednávek všech materiálů
 • o Hlášení odvodu hotové výroby lze provést jednoduše výběrem výrobního úkolu zpanelu dílenského plánu a potvrzením odváděného množství, hlášení odvodu výroby potvrdit - vše potřebné včetně automatického záznamu spotřeb surovin ze skladu je provedeno na pozadí; lze provést hlášení odvodu celé výrobní dávky výrobku najednou
 • o MTZ - snadná správa struktury skladů, zrychlené objednávkové řízení
Aropstart Odvod 
Obr. č.2 Aropstart Odvod 


Množství funkcí celého systému jsou definovány tak, aby se co nejvíce zjednodušila orientaci v systému, zároveň jsou ale funkce vybrány tak, aby pokrývaly všechny potřeby malého výrobního podniku

 • autor:
 • Ing. Michal Hudeček, obchodní ředitel Arsiqa


  Mohlo by vás tiež zaujímať   

  Najnovšie inzeráty

  Najbližšie výstavy

  Plastikársky slovník