Vzdelávacie kurzy pre podniky zadarmo.

  • 19.04.2010

Automobilový klaster – západné Slovensko, Mesto Trnava a Automobilový klaster Vienna Region v rámci Programu cezhraničnej spolupráce AT-SR sú riešiteľmi projektu AC Centrope, v rámci ktorého si Vás dovoľujem pozvať na: Vzdelávacie kurzy pre podnikateľov v automobilovom priemysle

 
financované v rámci projektu, ktoré sú zamerané na zvýšenie vzdelanostnej úrovne v podnikateľskej verejnosti. Na slovenskej strane je pripravených 10 konkrétnych kurzov do konca septembra 2010 v nasledovných oblastiach:
•Inovatívne procesy riadenia
•Rozvoj manažérskych zručností prvolíniových manažérov
•Firemná kultúra ako nástroj konkurencieschopnosti organizácie v globálnom prostredí 
•Simatic Step 7
•Cost-saving v strojárskej firme
Inovatívne procesy riadenia (27. 04.2010):
Kurz bude obsahovať dva základné okruhy problémov. Prvá časť kurzu bude zameraná na problematiku ekonomiky kvality. Druhá časť kurzu je zameraná na aplikáciu štatistických metód v manažérstve kvality.
Rozvoj manažérskych zručností prvolíniových manažérov (27.-28.05.2010): 
Tréningový program je určený pre prvolíniových manažérov (teamleadri, majstri, ...) priemyselných podnikov. Po absolvovaní tréningového programu budú účastníci schopní využívať prvky efektívnej komunikácie, poskytovať účinnú spätnú väzbu svojim podriadeným pracovníkom, využívať základné nástroje vedenia a motivácie jednotlivcov i tímu zamestnancov, atď.
Firemná kultúra ako nástroj konkurencieschopnosti organizácie v globálnom prostredí (10.06.2010): 
Tréningový program je určený vrcholovým manažérom rôznych typov organizácií. Cieľom je poskytnúť účastníkom základné informácie o význame firemnej kultúry pri zabezpečovaní dlhodobej výkonnosti organizácie, podstate, charakteristikách a typológii firemnej kultúry.
Simatic Step 7 (14.-18.6.2010)
Priemyselný softvér SIMATIC je systém kompletne navzájom prepoje-ných softvérových nástrojov pre automatizačné systémy SIMATIC. Poskytuje komfortné funkcie pre všetky fázy automatizačného projektu. Všetky prvky hardvéru a softvéru sú pritom integrované v jedinom systéme: SIMATIC. Úplná integrácia je postavená na jednotnej správe dát, jednotnom projektovaní a programovaní, komunikácii.
Cost-Saving v strojárskej firme (September 2010): 
Hlavným prínosom kurzu by malo byť zníženie nákladov v podniku pri zachovaní kvality produktov a objemov výroby. Tento kurz bude spresnený po výbere lektorov.
Poznámky:
Občerstvenie pre účastníkov ako aj študijné materiály zabezpečuje organizátor podujatia v rámci projektu AC Centrope, ktorého aktivity sú spolufinancované z EFRR.
Vašu účasť prosíme potvrdiť záväznou prihláškou na uvedenom kontakte: 
E-mail:                           autoklaster@autoklaster.sk 
Mobil:                             Ing. Bárta - 0903/ 814 777 
Prípadne na adrese:   Automobilový klaster – západné Slovensko Hlavná ulica č. 5 917 01 Trnava
Obsahovú náplň ako aj záväznú prihlášku nájdete v priložených dokumentoch: 
  • autor:
  • autoklaster
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník