• Úvod
  • Aktuality
  • Výzva pre výrobcov na podávanie žiadostí o colné suspenzie a colné kvóty s účinnosťou od 1.1.2013

Výzva pre výrobcov na podávanie žiadostí o colné suspenzie a colné kvóty s účinnosťou od 1.1.2013

  • 30.01.2012

Opäť je tu možnosť pre slovenských výrobcov uplatniť si prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) návrhy na dočasné pozastavenie ciel (t.j. colné suspenzie) alebo otvorenie autonómnych colných kvót na dovoz vstupov do výroby z nečlenských krajín EÚ.

V súčasnosti je možné predkladať žiadosti na otvorenie colných kvót a suspenzií, ktoré po schválení všetkými členmi EÚ a Európskou komisiou (EK) budú platiť od 1. januára 2013. Návrhy na dočasné pozastavenie cla alebo otvorenie colnej kvóty na priemyselné výrobky očakávame na MH SR najneskôr v termíne do 28. februára 2012 na e-mailovej adrese merenyi@mhsr.sk. Žiadosti je potrebné vypracovať v slovenskom aj anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku a vo formáte "MS Word" v súlade s novým oznámením Komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach (Úradný vestník EÚ č. 2011/C 363/02 http://www.mhsr.sk/colne-kvoty-a-colne-suspenzie-v-eu-6670/128355s). Nové oznámenie Komisie zároveň znižuje minimálnu hranicu úspory na dovoznom cle z 20 000 €/rok na 15 000 €/rok na dovoz tovarov určených pre výrobnú spotrebu. Ďalšie zmeny sa týkajú podmienok podávania žiadostí, ich zasielanie len elektronickou formou, ako aj zmeny formulárov, ktoré sú uvedené v prílohách oznámenia.
K žiadostiam je potrebné priložiť technickú dokumentáciu (napr. pri chemických výrobkoch ich zloženie, vzorec, CUS alebo CAS označenie a „Material Safety Data Sheet“, technický popis pri elektrotechnických výrobkoch) a fotografie výrobku (ak je to možné), ktorý je predmetom žiadosti.
Žiadosti na dočasné pozastavenie cla alebo otvorenie colnej kvóty musia byť kompletné a v požadovanom termíne. V opačnom prípade nebudú môcť byť zaradené do súhrnnej požiadavky SR na prvý polrok 2013 a ich prípadné uplatnenie bude možné až v druhom polroku od 1. 7. 2013.
  • autor:
  • Ing. Rudolf Merenyi odbor obchodnej politiky
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník