Výzva KaHR-111SP-1101

  • 10.01.2012

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 16. decembra 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1 - Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Kód výzvy: KaHR-111SP-1101

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 19. marca 2012

Indikatívna alokácia: 44 000 000 €

 

Cieľ pomoci

Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle .

viac informácií Vám poskytne Ing. Martin Ridzon, PhD.  ridzon@autoklaster.sk

Celá správa »

  • autor:
  • Automobilový klaster – západné Slovensko
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník