• Úvod
  • Aktuality
  • Vyhlásenie verejného ponukového konania na predaj podniku NCHZ, a.s. v konkurze

Vyhlásenie verejného ponukového konania na predaj podniku NCHZ, a.s. v konkurze

  • 17.08.2010

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. značka správcu S1240, IČO: 44 088 833, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, (ďalej len „Správca"), správca úpadcu Novácke chemické závody, a.s. v konkurze, IČO: 31 616 755, so sídlom M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, Slovenská republika (ďalej len „Úpadca") vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku Úpadcu podliehajúceho konkurzu formou predaja podniku Úpadcu (ďalej len „Ponukové konanie").

Ponukové konanie sa považuje za vyhlásené dňom 12.08.2010. Každý záujemca o účasť v Ponukovom konaní vyjadrí svoj záujem vo forme písomnej prihlášky, ktorú je potrebné spolu s požadovanými prílohami najneskôr do dňa 02.09.2010 do 16.00 hod. (CET) fyzicky doručiť na adresu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica. Podrobné podmienky účasti na Ponukovom konaní a priebehu Ponukového konania sú dostupné on-line v elektronickej forme na adrese www.ssr.sk/nchz. Pre zodpovedanie ďalších otázok záujemcov týkajúcich sa Ponukového konania je tieto možné zasielať elektronickou poštou na adresu nchz@ssr.sk alebo kontaktovať telefonicky počas pracovných dní v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod. na čísle +421 48 471 7339.

Úpadca je obchodnou spoločnosťou s prevládajúcou chemickou výrobou so sídlom v meste Nováky v Slovenskej republike. Hlavným predmetom činnosti Úpadcu je výroba a predaj výrobkov na báze výroby a spracovania chlóru, produkcie karbidu vápnika, karbidových zmesí a technických plynov, výroby polyvinylchloridu (PVC), okenných profilov a rastúci podiel výroby základných i špeciálnych malotonážnych chemikálií. Svoje výrobky Úpadca umiestňuje hlavne na trhoch členských štátov Európskej únie a na trhoch štátov geografickej východnej Európy. Úpadca mal v uzavretom účtovnom roku 2008 celkové tržby v hodnote 219 mil. € a v súčasnosti zamestnáva cca 1700 zamestnancov. Počnúc účinnosťou rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok Úpadcu dňa 08.10.2009 je podnik Úpadcu naďalej a nepretržite zo strany Správcu prevádzkovaný.

  • autor:
  • red.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník