Slovenský plastikársky klaster: „Keď plastový odpad nie je odpad“

Slovenský plastikársky klaster: „Keď plastový odpad nie je odpad“

Účastníci valného zhromaždenia Slovenského Plastikárskeho klastra diskutovali 23.4.2024 v Nitre aj o budúcnosti dopadu rôznych regulácií EU na priemysel spracovania plastov.

Prvýkrát po viac ako ôsmych rokoch sa účastníci Valného zhromaždenia SPK v Nitre stretli už skôr, ako to bolo zaužívané. Viac ako 30 účastníkov z 22 členských firiem sa v rámci programu oboznámilo o dôležitých faktoch z výročnej správy, o napĺňaní strategických cieľov v roku 2023. Ďalšie prezentácie sa zameriavali na predstavenie ukončených, ale aj prebiehajúcich projektov, ale aj na prípravu Žiadosti o akreditáciu nového vzdelávacieho programu. Tento by sa mal zameriavať na neformálne vzdelávanie, predovšetkým zamestnancov firiem, záujemcov o zamestnanie v súlade s požiadavkami zamestnania Technik spracovania plastov. SPK sa chce prostredníctvom tohto programu zapojiť do plnenia úloh spojených s riešením ľudských zdrojov v oblasti sektoru spracovania plastov. Okrem uvedeného sa valné zhromaždenie zaoberalo aj Plánom aktivít a návrhom rozpočtu pre rok 2024. V rámci diskusie sa členovia zaoberali otázkou asociovaného členstva, čo by znamenalo rozšírenie Stanov SPK. Zároveň diskusia smerovala k otázkam členstva gumárskych firiem a firiem zaoberajúcich sa spracovaním kompozitov.

SPK - Valné zhromaždenie a seminár 
  

Po ukončení Valného zhromaždenia SPK o 11,30 pokračovali členovia SPK,  ale už aj nečlenské spoločnosti v rámci seminára „Keď plastový odpad nie je odpad“ veľmi kľúčovými témami v oblasti plastikárskeho priemyslu a pridružených odvetví. Ich aplikácia môže mať dopad na budúcnosť existencie a stabilitu firiem v tejto oblasti. Zástupcovia MŽP SR prezentovali na seminári skupinu regulácií, ktoré sú v príprave a započali diskusiu ohľadom dopadov týchto predpisov do praxe. Prezentácie sa týkali predovšetkým „Návrhu nariadenia o predchádzaní úniku plastového granulátu s cieľom znížiť znečistenie mikroplastmi“. K uvedenému návrhu sa nie len rozpútala živá diskusia, ale účastníci sa dohodli predložiť svoje pripomienky k tomuto návrhu nariadenia. Na seminári sa prezentoval aj „Medzinárodný právne záväzný nástroj o znečisťovaní plastami“, „Návrh zmeny smernice 2008/98/ES o odpade – textil“, „Návrh nariadenia o obaloch a odpade z obalov, o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 a smernice (EÚ) 2019/904 a o zrušení smernice 94/62/ES“. Požiadavka implementovať tieto regulácie do národnej legislatívy poskytla priestor na diskusiu medzi štátnymi inštitúciami a podnikateľskými subjektami, ktorých sa to bezprostredne dotýka. Otvorená diskusia k pripravovaným zmenám priniesla významné prínosy pre obidve strany.

SPK - Valné zhromaždenie a seminár 
  
  • autor:
  • Slovenský plastikársky klaster, Foto: Ing. Juraj Majerský
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    Záujmové združenie nezávislých právnických osôb a pridružených inštitúcií v plastikárskej oblasti, poradenstvo pre chemickú a gumárenskú výrobu, školenia, kurzy plastikárskej výroby.

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník