Prvý Program odpadového hospodárstva kraja bol zverejnený

Prvý Program odpadového hospodárstva kraja bol zverejnený

V uplynulých dňoch zverejnil Nitriansky kraj Program odpadového hospodárstva (POH) na roky 2011 – 2015. V uvedenom POH sú zapracované zmeny prijaté v novelizovanom zákone o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti prvého januára 2013. V súčasnosti sa čaká na vydanie všeobecne záväznej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje záväzná časť POH kraja vo Vestníku vlády SR. Predpokladaný termín vydania je koniec septembra 2013. Od tohto termínu začne plynúť štvormesačné obdobie na vypracovanie POH pôvodcov a obcí.

V krátkom čase sa očakáva zverejnenie POH pre ostatné kraje.

Povinnosť vypracovať POH má ten pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov. Do týchto množstiev sa započítavajú komunálne odpady, odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby (ďalej len "drobné stavebné odpady"), odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú.

Presné povinnosti stanovuje § 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov v § 2 až 7 a v prílohe 2.

Upozorňujeme, že predmetná vyhláška je v legislatívnom procese, pričom medzirezortné pripomienkové konanie bolo už ukončené. Novela vyhlášky by mala upraviť obsah programu ako aj záväznú aj smernú časť. Navyše niektoré subjekty sa nevyhnú procesu posudzovania (SEA) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pôvodcovia odpadov, ktorí majú povinnosť vypracovať POH, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.

O aktuálnom dianí Vás budeme včas informovať. Prípadne môžete využiť naše kontakty, radi Vám pomôžeme s vypracovaním príslušných dokumentov.

POH pre Nitriansky kraj nájdete TU »


www.naturpack.sk

 • autor:
 • Mgr. Ľubica Richterová, Natur-Pack a.s., ilustračné foto


  Mohlo by vás tiež zaujímať   

  Najnovšie inzeráty

  Najbližšie výstavy

  Plastikársky slovník