Zámer zákona o odpadoch prináša rozhodujúce zmeny

 • 17.05.2013

Začiatkom mája 2013 zverejnilo Ministerstvo životného prostredia legislatívny zámer novely zákona o odpadoch. Platný zákon 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol 27 krát novelizovaný a do jeho textu bolo prevzatých desať smerníc vrátane ich zmien a dodatkov.

V dôsledku mnohých čiastkových zmien si niektoré ustanovenia začali protirečiť, čo viedlo k potrebe koncepčnej zmeny.

Cieľom nového zákona o odpadoch bude:

 • obmedzenie skládkovania odpadov,
 • predchádzanie vzniku odpadov,
 • minimalizácia negatívnych vplyvov vzniku a nakladania s odpadmi,
 • zaviesť a uplatniť rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov a zároveň ju preniesť aj na komunálnu úroveň.

Návrh legislatívneho zámeru zahŕňa rozhodujúce zmeny:

 • zrušenie Recyklačného fondu
 • upravuje vznik a fungovanie kolektívnych organizácií
 • zákaz výkupu odpadu z farebných kovov a iného kovového odpadu od FO
 • zákaz skládkovať tie zložky KO, ktoré je obec povinná triediť (papier, plasty, sklo a kovy).

Uvedený návrh novely je možné pripomienkovať do 23.mája 2013. V prípade úspešného schválenia nadobudne upravený zákon účinnosť 1.septembra 2013.

Celý legislatívny zámer zákona o odpadoch nájdete TU»


www.naturpack.sk

 

 • autor:
 • NATUR-PACK, a.s.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník