Kariéra - Office manager

Office manager zodpovedá za chod oddelenia a vedenie pridelenej agendy, koordinuje podriadených zamestnancov a deleguje úlohy. Spravuje a dohliada na dodržiavanie termínov členov manažmentu, komunikuje s úradmi, dodávateľmi a inštitúciami.

    Pre dané parametre sa nenašla žiadna položka