Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií či oznámení od tretích osôb


1. Spoločnosť ICOSA s.r.o. so sídlom 949 01 Nitra, Vodná 1119/9, IČO: 36 809 608, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 20352/N (ďalej „prevádzkovateľ“ ) je prevádzkovateľom internetového portálu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.plasticportal.eu.

2. Základné použitie internetového portálu sa spravuje Všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa, ktoré sú dostupné TU.

3. Prevádzkovateľ okrem prevádzky portálu poskytuje registrovaným používateľom portálu a tretím osobám tiež marketingové a reklamné služby spočívajúce v organizácii reklamných kampaní, ktorých súčasťou je aj priamy marketing.

4. Udelením tohto samostatného súhlasu prevádzkovateľovi poskytovateľ súhlasu súhlasí s ďalším využitím svojho osobného údaju vo forme e-mailovej adresy (ďalej len „e-mail), ktorý prevádzkovateľovi poskytol pri registrácii za účelom základného používania portálu alebo iným spôsobom (prihlásením k odberu noviniek, poskytnutím e-mailu na veľtrhu, apod.).

5. Prevádzkovateľ je na základe tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov oprávnený spracovávať e-maily poskytnuté mu poskytovateľom súhlasu podľa predošlého odstavca, a to za účelom zasielania informačných Newsletterov a ďalších e-mailových správ, ktoré budú okrem všeobecných a odborných informácií obsahovať tiež reklamné a marketingové informácie a oznámenia od tretích osôb.

6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať e-mail získaný od poskytovateľa súhlasu tretím osobám za akýmkoľvek iným účelom.

7. Prevádzkovateľ poskytovateľom súhlasu zaručuje právo:

a. odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov,
b. požadovať informácie o uchovávaných osobných údajoch,
c. právo požadovať ich úpravu, opravu alebo odstránenie,
d. právo na informáciu o vykonanej úprave alebo oprave,
e. prenos osobných údajov, ako aj právo
f. podať námietku príslušnému úradu pre dohľad nad spracovaním osobných údajov.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje v uvedenom rozsahu aj prostredníctvom Sprostredkovateľa, s ktorým o spôsobe spracovania osobných údajov uzavrie písomnú zmluvu.

9. V rozsahu, v akom práva a povinnosti poskytovateľov tohto súhlasu nie sú v tomto dokumente upravené, sa tieto práva riadia všeobecnými národnými a európskymi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a podporne aj Všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa.

 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník