• Úvod
  • Aktuality
  • Kontroly plnenia povinností povinných osôb a výrobcov a dovozcov

Kontroly plnenia povinností povinných osôb a výrobcov a dovozcov

  • 22.06.2011

Plnenie povinností povinných osôb podľa zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a výrobcov a dovozcov elektrozariadení a komodít spoplatnených Recyklačným fondom podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia SR (ďalej len „SIŽP“).

Podľa výročnej správy o činnosti SIŽP za rok 2010 bolo uskutočnených 80 kontrol zameraných na preverenie plnenia jednotlivých povinností baličov, plničov, výrobcov a dovozcov zo zákona o obaloch a o odpadoch. Spolu boli uložené pokuty vo výške 327 480 €

 

 Z celkového množstva bolo 31 kontrol zameraných na plnenie povinností povinných osôb podľa zákona o obaloch. Z tohto počtu boli 4 kontroly podľa starého zákona o obaloch a 27 kontrol podľa nového zákona o obaloch, v týchto prípadoch porušenie povinností zistené nebolo. Na základe podnetov bolo vykonaných ešte 7 kontrol (5 kontrol podľa starého zákona o obaloch a 2 kontroly podľa nového zákona o obaloch). Z toho v 4 prípadoch bolo zistené porušenie.

 

 Ilustračné foto © Huguette Roe | Dreamstime.com

 

Povinnosti výrobcov a dovozcov komodít spoplatnených Recyklačným fondom boli zamerané najmä na plnenie povinností vedenia štvrťročnej evidencie o objeme výroby a dovozu ako aj ohlasovacej povinnosti Recyklačnému fondu a Obvodnému úradu životného prostredia. Z uskutočnených 24 kontrol bolo pri 8 kontrolách zistené porušenie zákona o odpadoch.

Na preverenie plnenia povinností zameraných na nakladanie s elektrozariadeniami a elektroodpadom, zameraných predovšetkým na distribútorov elektrozariadení (predajne ako miesta spätného odberu), bolo uskutočnených 25 kontrol. Porušenie povinností bolo zistené pri 11 z nich. Nezaregistrovanie predajne na Obvodnom úrade životného prostredia predstavovalo najčastejšie porušenia pri týchto kontrolách.

Z výsledkov kontrol SIŽP vidieť, že pokuty boli podľa zákona o obaloch uložené najmä v prípadoch, kedy si povinné osoby neplnili svoje povinnosti a boli na ne podané cielené podnety. Častým, neustále sa opakujúcim problémom je nezasielanie Hlásení o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu Recyklačnému fondu a Obvodnému úradu životného prostredia (najmä povinnými osobami, ktoré si zabezpečia povinnosti podľa zákona o obaloch), v oblasti elektrozariadení nezaregistrovanie predajní ako miest spätného odberu na príslušnom Obvodnom úrade životného prostredia.

  • autor:
  • Mgr. Katarína Homolová, environmentálny konzultant, NATUR-PACK, a.s.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník