Hodnotenie rizík chemických látok - pracovníci

  • 15.01.2020 - 15.01.2020 | Bratislava | Slovensko
BOZP a Európska legislatíva REACH — súvislosti a dopady pre kontrolu rizík v pracovnom prostredí. Limitné hodnoty EÚ – DNEL, DMEL. Kontrola expozície na pracovisku, opatrenia pre kontrolu rizík.