Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti

  • 16.01.2020 - 16.01.2020 | Bratislava | Slovensko
Európska legislatíva REACH — súvislosti a dopady pre kontrolu rizík pre spotrebiteľov. Limitné hodnoty EÚ – DNEL, DMEL. Kontrola expozície, výrobky, opatrenia pre kontrolu rizík.