Hodnotenie rizík chemických látok - ŽP

  • 14.01.2020 - 14.01.2020 | Bratislava | Slovensko
Ochrana životného prostredia a Európska legislatíva REACH — súvislosti a dopady pre kontrolu rizík na zložky životného prostredia. Limitné hodnoty EÚ - PNEC. Kontrola expozície pre životné prostredie.