Elektronické počitadlo cyklů CVe monitor – více než jen počitadlo

Elektronické počitadlo cyklů CVe monitor – více než jen počitadlo

Nová generace elektronických počitadel CVe pro formy na plasty a lehké kovy umožňuje sledovat nejen celkový počet cyklů na nástroji, ale i celkovou průměrnou dobu cyklu, průměrné časy posledních cyklů, procentuální aktivitu a nedávnou procentuální aktivitu. Software OnDemand je integrální součástí dodávek elektronických počitadel a dává vedoucím projektům nové možnosti sledování forem a kvality vstřikovacího procesu a údržby. Nejedná se tedy o samostatné počitadlo, ale o ucelený komplex vlastností počitadla CVe a analytického software OnDemand.

K čemu je to dobré a proč je tato koncepce přelomová?
Základní otázka pro uživatele je, zda znají níže popsané problémy a jak tyto otázky řeší.
• Díly byly schváleny v sériové výrobě při parametrech cyklu – proč byly dodány zmetky? Kde vznikla chyba?
• Příliš mnoho nočních telekonferencí kvůli problémům s formou.
• Zjistili jsme příliš pozdě, že dodavatel není schopen splnit požadovanou poptávku.
• Než vejde kontrola do dveří lisovny, dojde ke zpomalení cyklových časů na schválené hodnoty.
• Z počátku výroby není problém s výrobou, ale nakonec je nutno dodavatele honit, aby splnil požadavky
• Kde je technická dokumentace formy? Předali nám formu BEZ dokumentace.

Další odvozené otázky, které navazují na výše uvedené základní problémy, jsou následující. Už nechcete řešit otázky výpadků výroby a problémů s výlisky a formou ex-post. Máte instalována mechanická počitadla cyklů a občas kontrolujete záznamy o údržbě a počtu cyklů na formě. Lze předvídat problémy formy? Jak kontrolovat v automatickém cyklu formu, kvalitu výlisků a zajistit prevenci? Odpovídá průměrný cyklový čas času schválenému? Jaká je zmetkovitost výroby? Kde je technická dokumentace formy? Byla součástí dodávky i technická a materiálová dokumentace? Jaké parametry vstřikování byly schváleny? Jaké jsou tedy výstupy počitadla CVe a jak s nimi pracovat? Primární výstupy z elektronického počitadla jsou tedy tyto:

 

Výstupy z elektronického počítadla 
  

CVe tedy umožňuje hlavně sledovat:
• čas cyklu a tím eliminovat problémy způsobené nekonzistentním cyklovým časem.
• Procentuální aktivitu a tím eliminovat ztráty preventivním zásahem proti neefektivnosti ve výrobě
• historii údržby a omezit tím neplánované odstávky formy
• parametry formy z libovolného přístupového bodu po celém světě
• shromažďovat a vyhodnocovat data z libovolného počtu forem v centrální databázi

Díky těmto výstupům a grafickému zpracování se zjednodušuje a urychluje práce techniků odpovědných za formy a to i v případě forem na více výrobních místech na planetě. Je to odpověď na otázku jak předcházet potenciálním problémům a pomocí prevence zamezit neplánovaným výpadkům výroby a jak udržet schválenou kvalitu výroby.

 

Případová studie 1: Kryt mobilního telefonu

Kryt mobilního telefonu8-mi dutinová forma, s časem cyklu 20 sec a plánovanou aktivitou 80%. Byla vyrobena druhá forma, ovzorována a odeslána do externí lisovny. Po několika týdnech dostal odpovědný pracovník informaci o odmítnutí výlisků z druhé formy. Součástí řešení byla i vygenerovaná zpráva z elektronického počitadla CVe softwarem OnDemand.

 

 

 

Případová studie 
  
Případová studie 
  

Jak plyne z výše uvedených výstupů, po schválení dílů a spuštění ostré produkce došlo ke zkrácení času cyklu o více jak 5% pod schválenou hodnotu. Graf ukazuje snížený čas, přesto však provozní hodiny zůstaly stejné. Příliš rychlý provoz (kratší cyklus) tedy způsobil vyšší zmetkovitost díky větší deformaci výlisků. Tím došlo i k vyššímu namáhání formy a nutným preventivním opravám.

Výrobky vyprodukované za tři týdny musely být vyřazeny a forma musela po kompletní kontrole znovu projít procesem ověřování kvality a stability procesu.

Ztráty způsobené vysazením výroby a vynucenými korekcemi, opětovným procesem schvalování a testem stability procesu byly ve finále extrémní.

 

Případová studie 2: Tvarovka pro zdravotnické účely

Případová studie 248-dutinová forma, jedna ze 3 forem pracujících po světě, čas cyklu 14 sec, předpokládaná produktivita 85%.

Byl zaregistrován problém s poklesem objemu týdenní produkce u jednoho ze tří dodavatelů. Ze zprávy OnDemand bylo analýzou z CVe počitadla zjištěno, že byla zanedbána preventivní údržba. Z přehledných grafů bylo patrné, že čas cyklu a procentuální aktivita se od zadaného a schváleného cíle liší o více než 5%. Narostla doba nečinnosti a také čas cyklu po 9-ti týdnech výroby. Čas cyklu se prodloužil o 25% proti původní hodnotě. Z grafu aktivit také svítily červené sloupce nedodržené preventivní údržby. Veškeré generované zprávy z CVe počitadla byly vkládány kvůli obecným dotazům a nebyly zaznamenány jak plánované, tak i neplánované opravy formy. Z poznámek k datům je patrné, že některé dutiny nejsou v provozu z důvodu ucpání odvzdušnění.

Resume tohoto případu: Na počátku výroby byla forma čistá, a tedy pracovala bez problémů. Časem se ve formě zaneslo odvzdušnění, bylo nutno odstavit dutiny, provoz musel být zpomalen a tím došlo k ztrátě výrobních hodin. Již při letmém pohledu na graf je jasné, že byla zanedbána údržba a z porovnání s grafy výroby z dalších dvou identických forem je zřejmé, že díky pravidelné preventivní údržbě fungují lépe a zároveň i delší dobu.

Celkový odhad ztrát před opětovným nasazením formy do provozu ve finále přesáhl 80.000$.

 

Resume používání počitadel CVe a OnDemad software

Kombinace elektronického počitadla CVe a software OnDemand umožňuje velmi jednoduše sledovat aktuální parametry vstřikovacího procesu přes grafické výstupy a předcházet potenciálním potížím. Historie formy, sledované přehlednou formou pomocí sloupcových grafů a její ev. srovnání se stejnými formami urychluje kontrolu nad procesem a usnadňuje dodávky výlisků ze schválených forem. Nasazení CVe v kombinaci s OnDemand zjednodušuje komunikaci mezi zadavatelem, lisovnou a nástrojárnou a umožňuje dosažení zcela průhledného procesu záručního a pozáručního servisu bez excesů typu „kdo za to může“. Počitadlo CVe navíc umožňuje předávat aktuální data o formě (3D model a výkresy), schválené parametry vstřikování, materiálové listy a další technické informace na jednom místě VŽDY spolu s formou.

  • autor:
  • JAN SVOBODA s. r. o.
  • JAN SVOBODA s.r.o.

    JAN SVOBODA s.r.o.

    Komplexné dodávky polotovarov pre formy na plasty, nástroje na lisovanie plastov a ľahkých kovov, obrábacie nástroje, temperačné zariadenia, regulátory teploty.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník