• Úvod
  • Aktuality
  • Aké sú požiadavky podnikov pôsobiacich v odvetví strojárstva a automotive na vzdelávanie zamestnancov?

Aké sú požiadavky podnikov pôsobiacich v odvetví strojárstva a automotive na vzdelávanie zamestnancov?

Odpoveď poskytne projekt - Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu.

Na aké témy sa má zameriavať celoživotné vzdelávanie pracovníkov firiem v oblasti:
• materiálového inžinierstva a zabezpečenia kvality produkcie;
• strojárskych, plastikárskych a automotive technológií včítane počítačovej podpory prípravy výroby;
• automatizácie a riadenia technologických procesov a mechatronických systémov?

Projekt „Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu“ prispeje k tvorbe nových vysokoškolských vzdelávacích programov. Pozývame Vás, aby ste sa stali súčasťou tohto procesu.

Zapojením sa do úvodnej etapy identifikácie potrieb celoživotného vzdelávania firiem pomôžete definovať stratégiu zmeny vzdelávacieho obsahu na vysokých školách. Zapojenie je formou on-line prieskumu celoživotného vzdelávania zamestnancov v podnikoch:

KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY VO FIRME »

Projekt bude pokračovať zostavením expertných skupín, spracovaním stratégie celoživotného vzdelávania a vytvorením strategických partnerstiev v technicky zameraných oblastiach. Spracujú sa osnovy kurzov, seminárov a školení celoživotného vzdelávania, vytvoria sa ich databázy a zrealizuje sa niekoľko pilotných kurzov.

Hlavní partneri:
Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Národní klastrová asociace, Ostrava, ČR
Slovenská obchodná a priemyselná komora Bratislava Trenčianska regionálna komora SOPK, Trenčín

Partneri

Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín
Žilinská Univerzita, Žilina

Všeobecné informácie:

Názov: Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu
Operačný program  Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Prioritná os: 1 Využívanie inovačného potenciálu
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09
Kód ITMS2014+: 304011U768
Doba riešenia: 02/2020 - 07/2021 (18 mesiacov)

Bližšie informácie: Ján Václav, Jaroslav Šmíd; sopkrktn@sopk.sk; Tel: 032 6523834

Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu 
  
  • autor:
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora

    Slovenská obchodná a priemyselná komora

    SOPK - nezávislý reprezentant trhovej ekonomiky, ktorý chráni záujmy podnikateľských subjektov, podporuje ich rozvoj a expanziu v národnej európskej a globálnej dimenzii, najmä prostredníctvom ovplyvňovania tvorby podnikateľského prostredia.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník