Začiatok konca PVC?

Začiatok konca PVC?

Európska chemická agentúra tlačí na národne chemické agentúry, aby jej zasielali návrhy na zaradenie PVC do kandidátskeho zoznamu. Látky, ktoré sú zahrnuté do kandidátskeho zoznamu v súlade s čl. 59 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, boli identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy. Tieto látky môžu mať veľmi vážne a často nezvratné účinky na ľudí a životné prostredie. Látky, ktoré sa nachádzajú v kandidátskom zozname sa na základe rozhodnutia Európskej komisie môžu následne stať predmetom autorizácie.

Vplyv na životné prostredie (PVC a ftaláty):

Prevažná väčšina PVC produktov obsahuje prídavné chemické látky, ktoré menia fyzikálno-mechanické vlastnosti a charakter chemického zloženia výsledného materiálu. V priebehu životnosti výrobku z takto upraveného PVC sa tieto aditíva môžu vylučovať na povrch výrobkov. Používatelia takýchto výrobkov sú potom vystavení kontaktu s týmito chemikáliami. Obzvlášť závažné je to v prípade detských hračiek a medicínskych pomôcok (napr. hadičky a vaky pri transfúzii krvi) a pod. Bolo preukázané, že z týchto doteraz bežne používaných produktov sa uvoľňuje DEHP {Bis(2-etylhexyl) ftalát}. Z toho dôvodu v januári 2006 vyšla smernica EU (Smernica 2005/84/EC), ktorá vymenúva šesť typov ftalátov, ktoré nie je možné používať pri výrobe hračiek. V USA sa zatiaľ takýto zákaz neuplatňuje, avšak väčšina výrobcov hračiek dobrovoľne eliminovala použitie ftalátov pri ich výrobe. Pokiaľ ide o výrobky pre medicínske použitie, americká federálna Food and Drug Administration (FDA) v roku 2002 skonštatovala, že ftaláty v týchto výrobkoch nie sú používané v takých množstvách a takým spôsobom, ktorý by významne vplýval na ľudský organizmus. FDA však odporučil, aby sa použitie ftalátov výrazne obmedzilo v prípadoch, keď sa produkty používajú pre ľudí s vysokou citlivosťou (najmä novorodenci).Pôsobenie a účinky zmäkčovadiel na báze ftalátov na ľudský organizmus doposiaľ nie sú preskúmané do tej miery, aby bolo možné vysloviť záväzné závery. Podľa výsledkov niektorých medicínskych štúdií zmäkčovadlá pridávané do PVC môžu pri chronickej expozícii vzácne spôsobovať sklerodermiu, cholangiokarcinóm, angiosarkóm, karcinóm mozgu a akroosteolýzu. V tejto súvislosti však treba poznamenať, že hoci výrobky z PVC sa používajú už viacero desaťročí, v súčasnosti nemáme dôkaz o ich závažnejších negatívnych účinkoch.

Medzi látky vzbudzujúce veľké obavy, patria:

    * látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu kategórie 1 alebo 2,
    * perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) podľa kritérií uvedených v prílohe XIII nariadenia REACH, alebo
    * látky identifikované na základe posúdenia jednotlivých prípadov a vedeckých dôkazov ako látky pravdepodobne spôsobujúce vážne následky u ľudí alebo na životnom prostredí, vzbudzujúce rovnaké  obavy ako vyššie uvedené látky, napríklad látky narúšajúce endokrinný systém.

Látky do kandidátskeho zoznamu pridáva Európska chemická agentúra (ECHA). Zahrnutím látky do tohto zoznamu môžu spoločnostiam vzniknúť zákonné povinnosti. Tieto povinnosti súvisia s uvedenými látkami ako takými alebo ak sú prítomné vo výrobkoch a prípravkoch.

Momentálne tento zoznam obsahuje 53 látok.

Regulácia týchto látok je veľmi dôležitá, pretože následky, ktoré môžu zanechať na ľuďoch a životnom prostredí, sú veľmi vážne a často nezvratné. Látka môže byť predmetom autorizácie bez ohľadu na hranicu rozsahu hmotnosti. Mechanizmus autorizácie je založený na dôkladnom posúdení. Pred tým ako sa prijmú primerané opatrenia sa jeho výsledok dôkladne prediskutuje.Ak je látka zaradená do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii (Príloha XIV Nariadenia) jej ďalšie použitie a uvedenie na trh EÚ je viazané na udelenie autorizácie Európskou komisiou. Udelenie je viazané na preukázanie, či je riziko z použitia látky primerane a dostatočne obmedzené alebo sociálno-ekonomické výhody prevyšujú riziko z použitia látky a nie je dostupná alternatíva látky alebo technológie.

Zaradenie látky PVC do kandidátskeho zoznamu nemusí znamenať okamžité presunutie látky do Prílohy XIV. ECHA pred samotným rozhodnutím zohľadňuje stanoviská výboru členských štátov. Európska chemická agentúra predložila prvé odporúčanie prioritných látok s cieľom ich zahrnutia do prílohy XIV v roku 2009 a prijíma  ďalšie odporúčania aspoň každý druhý rok.

Skôr ako ECHA zašle Komisii svoje odporúčania, sprístupní ich verejnosti na svojej internetovej stránke a vyzve všetky zainteresované strany, aby do troch mesiacov od dátumu uverejnenia predložili svoje pripomienky, najmä k použitiam, ktoré by sa mali vyňať z požiadavky autorizácie.

 • autor:
 • Mgr. Jarmila Gažová, environmentálny špecialista ENVI-PAK


  Mohlo by vás tiež zaujímať   

  Najnovšie inzeráty

  Najbližšie výstavy

  Plastikársky slovník