• Úvod
 • Odborné články
 • Ste malý alebo stredný podnik a potrebujete sa posunúť v digitalizácii? Svoje výzvy naplníte s EXPANDI 4.0

Ste malý alebo stredný podnik a potrebujete sa posunúť v digitalizácii? Svoje výzvy naplníte s EXPANDI 4.0

Ste malý alebo stredný podnik a potrebujete sa posunúť v digitalizácii? Svoje výzvy naplníte s EXPANDI 4.0

Digitálny a inovačný hub (EDIH) EXPANDI 4.0 prichádza s ponukou špecializovaných služieb v oblasti digitalizácie, automatizácie a bezpečnosti. Odborné služby si môžu malé a stredné podniky prefinancovať v plnej výške zo zdrojov Európskej komisie a z Plánu obnovy a odolnosti.

Schéma financovania otvára možnosť dostať sa k expertným službám aj tým podnikom, pre ktoré boli doposiaľ z kapacitných, či finančných dôvodov nedostupné.

EDIH-y – akcelerátory digitalizácie

Európska komisia v snahe dosiahnuť vyššiu a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) pripravila program Digitálna Európa, prostredníctvom ktorého v prvej fáze zriadila viac ako 130 EDIH-ov vo všetkých členských krajinách EÚ. Výberom prešlo úspešne päť slovenských digitálnych a inovačných hubov. Pre svoj projekt získalo podporu aj konzorcium partnerov EXPANDI 4.0.

EXPANDI 4.0 sa špecializuje na pomoc v digitalizácii malých a stredných podnikov. „Našim zámerom je priniesť do podnikov digitalizačné know-how. Poskytujeme služby od auditov digitálnej zrelosti a bezpečnosti, cez testovanie pred investíciami, poradenstvo v strategickej a implementačnej oblasti,“ informuje Michal Műhl, hlavný projektový manager EXPANDI 4.0, a dodáva: „Pomáhame tiež so vzdelávaním a prehlbovaním zručností zamestnancov, a radíme ako prefinancovať digitalizačné projekty.“  

EXPANDI 4.0 tvorí konzorciom šiestich renomovaných spoločností s vysokou expertízou v rôznych oblastiach spojených s digitálnou transformáciou: Matador Industries, Národné centrum robotiky, SOITRON, SOVA DigitalSlovenská inovačná a energetická agentúra a Združenie inteligentného priemyslu - Industry4UM. 


Digitalizácia podnikov stagnuje

Malé a stredné podniky majú nezastupiteľnú úlohu v štruktúre slovenského hospodárstva a pri tvorbe pracovných miest. Majú zásadný význam pre transformáciu slovenského priemyslu na udržateľný a digitálny. Pre slovenskú ekonomiku je ich podpora mimoriadne dôležitá, a je jednou zo strategických priorít aj Európskej komisie. Podľa výsledkov prieskumu Industry4UM, však práve malé a stredné podniky najvýraznejšie stagnujú v digitalizácii. Celkovo dnes digitalizuje len necelá štvrtina podnikov.

Transformačné tempo brzdí rastúca inflácia, zvyšovanie cien materiálov, energií a palív, ako aj neistota spojená s domácimi politickými turbulenciami a vojnovým konfliktom na Ukrajine. Tieto okolnosti podnikom určujú priority, ovplyvňujú postoj k digitalizácii a tempo aplikácie Industry 4.0. Napriek zložitej situácii si podniky uvedomujú, že by im digitalizácia v situácii spojenej s krízami pomohla. „Chýbajú im však vedomosti a zručnosti potrebné k aplikácii digitálnych riešení. V tejto fáze im vieme efektívne pomôcť a sprevádzať ich na ceste k digitálnej budúcnosti,“ konštatuje Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital, konzorčného partnera EXPANDI 4.0.  

Ako digitalizujú podniky

 • Digitalizácia podnikov stagnuje, digitalizuje len necelá štvrtina podnikov
 • Prekážkou digitalizácie je nedostatok strategických znalostí o digitalizácii
 • Pretrvávajú problémy s prípravou implementačných stratégií a tímov
 • Podniky nemajú vybudovaný systém inovačného manažmentu a rozvoja
 • Podniky začínajú uvažovať o posilňovaní zručností zamestnancov
 • Napriek zložitej hospodárskej situácii je väčšina podnikov odhodlaná digitalizovať
 • Podniky sú presvedčené, že by vplyvy kríz zvládali lepšie, ak by boli digitalizované

Zdroj: Prieskum Industry4UM

„Aktuálna ekonomická a politická situácia v Európe vyvoláva potrebu zvyšovania odolnosti, flexibility a konkurencieschopnosti podnikov. Slovenské podniky sa potrebujú udržať v dodávateľskom reťazci ako jeho životaschopné súčasti. Ponuka služieb EXPANDI 4.0 bude významne prispievať k ich posilneniu,“ konštatuje Martin Morháč. Preto sú poradenské a realizačné tímy v intenzívnom kontakte s podnikmi. „Sme denne v podnikoch, testbedoch, alebo na špeciálnych podujatiach, kde informuje o službách a podmienkach ich využívania. Považujeme za nevyhnutné šíriť osvetu a byť pre podniky partnerom v procese digitalizácie,“ približuje Michal Műhl.

Služby EXPANDI 4.0

Služby EXPANDI 4.0 sú koncipované tak, aby umožnili prístup k potrebnej výbave zručností v rôznych oblastiach súvisiacich s digitálnou transformáciou. Podnik môže využiť služby jednotlivo, alebo ich podľa potreby kombinovať. V tímoch nájdete popredných odborníkov, inovátorov, digitalizačných a technologických expertov. Pre overenie riešení sú k dispozícii špičkové laboratórne pracoviská.

EXPANDI 4.0 - digitalizácia podniku 
  

Vstupnou službou je hodnotenie digitálnej zrelosti. „Odborne posúdime a vyhodnotíme aktuálny stav digitalizácie podniku. Na jeho základe upozorníme na potenciál príležitostí na dosiahnutie zmien, zlepšení jeho vnútorného fungovania a výsledkov podnikania,“ informuje Martin Morháč. So strategickým nastavovaním digitalizačných procesov ide ruka v ruke potreba posilnenia zručností zamestnancov. V tejto súvislosti EXPANDI 4.0 pracuje na modulárnom vzdelávacom programe ING 4.0, pripravuje odborné školenia a technologické bootcampy nielen pre aktuálnych zamestnancov podnikov, ale aj tých budúcich -  študentov univerzít a stredných odborných škôl.

EXPANDI 4.0 - digitalizácia podniku 
V špičkovom TestBede 4.0 spoločnosti SOVA Digital, robotických pracoviskách Národného centra robotiky, pracoviskách Matador Industries zameraných na technológie Industry 4.0 pomáhajú experti centra overovať a optimalizovať vaše projekty a riešenia.

 

 

EXPANDI 4.0 - digitalizácia podniku 
Odborníci EXPANDI 4.0 prinášajú služby a know-how do regiónov, školia, radia a diskutujú o službách, o financovaní inovačných a digitalizačných projektov.  

 

Služby si prefinancujete z európskych a štátnych zdrojov

Služby EXPANDI 4.0 si firmy prefinancujú v plnej výške z externých zdrojov. Polovica hodnoty služby je pokrytá z Plánu obnovy a odolnosti prostredníctvom schémy de minimis, a druhá polovica zo zdrojov EK.

Nárok na financovanie služieb zo schémy má podnik po splnení podmienok - musí spadať do kategórie malý a stredný podnik, v priebehu posledných troch rokov neprekročil čerpanie zo schémy de minimis vo výške 200 tis. Eur (vrátane dcérskych a sesterských firiem), a je bez záznamu v zoznamoch dlžníkov.

EXPANDI 4.0 - digitalizácia podniku 
  

Schéma finančnej podpory umožňuje naštartovať a zakcelerovať digitalizáciu aj v podnikoch, ktoré z rôznych dôvodov doteraz váhali, alebo nemali dostatok kapacít, venovať sa jej. „Je to efektívny nástroj na zakcelerovanie inovácií, digitalizácie a digitálnej transformácie organizácií. Podnikom táto forma financovania pomôže rozbehnúť procesy digitalizácie a podporí ich v rozvoji,“ konštatuje Michal Műhl. Vytvorí priaznivé podmienky pre zdynamizovanie prenosu potrebného know-how do kľúčového segmentu slovenského priemyslu.

Viac informácií nájdete na webe EXPANDI 4.0, ale aj na Facebooku a LinkedIn

EXPANDI 4.0 - digitalizácia podniku 
   • autor:
 • EXPANDI 4.0


Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník