• Úvod
 • Odborné články
 • Staňte sa odborníkom v oblasti spracovania plastov, zabezpečte si profesiu s budúcnosťou

Staňte sa odborníkom v oblasti spracovania plastov, zabezpečte si profesiu s budúcnosťou

 • 03.06.2019
 • Služby
Staňte sa odborníkom v oblasti spracovania plastov, zabezpečte si profesiu s budúcnosťou

Ak vyštudujete niektorý z uvedených nových odborov, nemôže sa stať, že po skončení školy nezískate zamestnanie. Nové učebné a študijné odbory, na ktoré sa môžete prihlásiť už dnes, vznikli z podnetu výrobných firiem, ktoré zápasia s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Práve na podnet výrobcov a spracovateľov plastov a Slovenského plastikárskeho klastra otvára Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v roku 2020 nové študijné odbory pre odvetvie spracovania plastov.

Plastikársky priemysel je po automobilovom priemysle druhým najvýkonnejším na Slovensku. O profesijnom uplatnení sa v plastikárskom priemysle vie však málokto. Moderné plasty sú a ešte dlho budú neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Plasty sú napriek mnohým negatívnym postojom laickej verejnosti ekologickou súčasťou predmetov, strojov a zariadení, ktoré nás obklopujú.  Ide o jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví, ktoré má budúcnosť.

Ak ste rodič a rozmýšľate nad tým, kde má študovať vaše dieťa tak, aby malo v budúcnosti istú prácu - voľba je plastikársky priemysel.

Študenti sa  po vyštudovaní  uplatnenia v  moderných výrobných firmách na spracovanie plastov, kde sú procesy čisté a automatizované. Doba, keď práca v priemysle znamenala pohybovať sa v hlučnom prostredí, v montérkach, celý ušpinený od oleja je nenávratne za nami. Najnovšie a najprogresívnejšie technológie sú práve v plastikárskom priemysle. Napriek automatizácii je potrebná kvalifikovaná pracovná sila, ktorá je pripravená zvládnuť  komunikáciu s technikou.  Všetko sa však naučíte na škole a na praxi, ktorá je súčasťou štúdia.

Aké učebné odbory môžete študovať?


OPERÁTOR SPRACOVANIA PLASTOV (3-ročný učebný odbor)

Dĺžka štúdia: 3 roky
Forma výchovy a vzdelávania: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Poskytnutý stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o záverečnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácii: Výučný list
Možnosti ďalšieho štúdia: Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov 3- ročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.

Absolvent učebného odboru sa uplatní v pracovných pozíciách ako:

Operátor strojov a zariadení v plastikárskej výrobe:

 • operátor vstrekovacích strojov
 • operátor strojov a zariadení používaných pri príprave a spracovaní zmesí a roztokov na báze plastov
 • operátor strojov na tvarovanie výrobkov z plastov
 • operátor strojov a zariadení na potlač výrobkov z plastov
 • operátor strojov a zariadení vo výrobe polotovarov a výrobkov z plastov
 • operátor strojov a zariadení využívajúcich ďalšie výrobné technológie spracovania plastov

Pracovník obsluhy obslužných robotov a manipulátorov

Operátor liniek a strojov na zabezpečenie dokončovacích operácií

Operátor ekologických zariadení:

 • pracovník obsluhy recyklačných liniek
 • pracovník obsluhy separačných liniek
 • pracovník zariadení ekologických prevádzok a technologických zariadení pre likvidáciu odpadu

Kvalitár vo výrobe (vizuálna aj prostredníctvom technológií)

Absolvent okrem iných zručností bude mať možnosť získať oprávnenie obsluhovať vysokozdvižný vozík, viazať bremená a obsluhovať žeriavy.

TECHNIK SPRACOVANIA PLASTOV (4-ročný študijný odbor)

Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o maturitnej skúške
Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list
Možnosti ďalšieho štúdia: Pomaturitné štúdium. Študijné programy vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Absolvent študijného odboru technik spracovania plastov sa uplatní ako:

 • Samostatný nastavovač/zoraďovač strojov pre spracovanie polymérov
 • Nastavovač robotov a obslužných zariadení v plastikárskom priemysle
 • Nastavovač strojov povrchovej úpravy polymérnych materiálov
 • Nastavovač zariadenia spájania plastov
 • Junior technológ spracovania plastov v spoločnostiach na spracovanie plastov, spoločnostiach s environmentálnym programom výroby, spoločnostiach zaoberajúcich sa 3D tlačou a v prevádzkach vyrábajúcich nové biodegradovateľné alebo kompozitné materiály
 • Technik plastikárskej výroby (technická prípravy výroby)
 • Nastavovač-údržbár strojov a zariadení v plastikárskom priemysle
 • Technik údržby strojov v priemysle spracovania plastov
 • Odborný pracovník pre údržbu a konštrukciu foriem pre plastikársku výrobu
 • Tímlíder, majster–nižšia riadiaca úroveň v rámci plastikárskeho priemyslu
 • Technik kvality v plastikárskych firmách
 • Obchodný a servisný pracovník v spoločnostiach pre plastikársky priemysel
 • Odborný pracovník vo firmách zameraných na recykláciu plastov
 • Odborný pracovník skúšobného laboratória
 • Odborný pracovník výroby materiálov pre odvetvie spracovania plastov

Absolvent po úspešnom absolvovaní odboru má možnosť vykonať skúšku odbornej spôsobilosti pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach §21 Elektrotechnik v súlade s vyhláškou 508/2009 Z.z.

ŠPECIALISTA SPRACOVANIA PLASTOV

Dĺžka štúdia: 2 roky pomaturitné špecializačné štúdium 3 roky vyššie odborné štúdium
Forma štúdia: denné špecializačné pomaturitné štúdium, denné vyššie odborné štúdium, externé špecializačné pomaturitné štúdium, externé vyššie odborné štúdium
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Pre pomaturitné špecializačné štúdium získanie úplného stredného odborného vzdelania v skupine odborov vzdelávania 28
Pre vyššie odborné štúdium: Úplné stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie
Spôsob ukončenia štúdia: Absolventská skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS““
Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS““
Možnosti ďalšieho štúdia: Vzdelávacie programy na stupni vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie, resp. zmenu.

Absolvent odboru špecialista spracovania plastov sa môže uplatniť v celej oblasti výroby a spracovania plastov, strojných zariadení, automatizácie a robotizácie pre sektor spracovania plastov, v laboratóriách, vo firmách zabezpečujúcich aplikovaný výskum, vo výrobe nových materiálov a v recyklačných spoločnostiach. Absolvent okrem samotnej výroby, zabezpečuje, koordinuje a riadi ľudí a tímy. A to aj formou projektového riadenia.

Uplatní sa ako:

 • Procesný technik, procesný manažér v plastikárskych firmách
 • Projektový manažér v plastikárskych firmách
 • Prevádzkový technik vo firmách v plastikárskom odvetví
 • Špecialista pre nákup materiálov a polotovarov pre plastikársky priemysel
 • Špecialista v oblasti kvality výroby a v oblasti riadenia kvality výroby v plastikárskom sektore
 • Špecialista v oblasti údržby a riadenia údržby strojov a zariadení pre plastikársky sektor
 • Odborný pracovník –špecialista v oblasti certifikácie a analýzy materiálov/výrobkov z plastov alebo kompozitných materiálov (laboratóriá)
 • Odborný pracovník –špecialista v oblasti recyklácie materiálov (príprava nových druhov materiálov) a obehovej ekonomiky
 • Inšpektor kvality v plastikárskych firmách
 • Špecialista v oblasti inovácií pre plastikársky priemysel
 • Technický tréner –(v rámci vnútrofiremného vzdelávania)

Absolvent okrem iných získaných zručností dokáže zaúčať, odovzdávať vedomosti a zručnosti novým zamestnancov.

Kde na Slovensku sa  môžete už dnes prihlásiť na štúdium plastikárskych odborov: 

Názov školy

Stredná odborná škola chemická Bratislava

Spojená škola Nováky

Stredná priemyselná škola Myjava

Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kežmarok


Zabezpečte si skvelú budúcnosť v perspektívne sa rozvíjajúcom plastikárskom priemysle. Informujte sa na tel.čísle: 0903 909 676 alebo prostredníctvom e-mailu: spklaster@spklaster.sk.

 • autor:
 • red.
 • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

  Záujmové združenie nezávislých právnických osôb a pridružených inštitúcií, ktoré sú regionálne a nadregionálne prepojené s potenciálom zvyšovania konkurencieschopnosti v plastikárskej oblasti.Mohlo by vás tiež zaujímať

 • Na MSV 2019 bude predstavená Digitálna továreň 2.0 tak, ako ešte nikdy

  Na MSV 2019 bude predstavená Digitálna továreň 2.0 tak, ako ešte nikdy

  Postupujúca digitalizácia vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti prináša stále nové, oveľa vyspelejšie a pritom realistickejšie modely výroby. V skutočnosti ale veľká časť verejnosti a často aj časť odbornej verejnosti nevie, čo si naozaj pod názvom Priemysel 4.0 má konkrétne predstaviť. Preto v...

 • Keď šetriť znamená prerábať alebo výzva jedného technika

  Keď šetriť znamená prerábať alebo výzva jedného technika

  Už niekoľko rokov sa pán Štětina zo spoločnosti technology-support s.r.o. pohybuje ako aplikačný technik a školiteľ vo firmách, a všimol si zaujímavé veci. Keď príde frézar k nadriadenému alebo majiteľovi firmy s tým, že potrebuje nový nástroj, pretože ten starý už nie je funkčný, nestane sa mu, že...

 • Správa výstavného výboru veľtrhu K 2019: Trh a ekonomika

  Správa výstavného výboru veľtrhu K 2019: Trh a ekonomika

  Od roku 1952 zaberá veľtrh K Düsseldorf výsadnú pozíciu medzi všetkými špecializovanými veľtrhmi v odbore plastov a kaučuku. Žiadna iná udalosť nezviditelňuje celosvetový úspech polymérnych materiálov tak zreteľne, hmatateľne a transparentne. 21. ročník tohto veľtrhu tiež vyzdvihuje trvalý rast...

 • Medzinárodný strojársky veľtrh 2019 v Brne sa zameriava na digitalizáciu výroby

  Medzinárodný strojársky veľtrh 2019 v Brne sa zameriava na digitalizáciu výroby

  Šesťdesiaty prvý ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne opäť ukáže posledné novinky a trendy v oblasti priemyselných technológií, predstaví fenomén digitálnej továrne a novo otvorí diskusiu k cirkulárnej ekonomike. MSV 2019 sa uskutoční od 7. do 11. októbra na brnenskom výstavisku.... • Jubilejný 10. ročník konferencie FORMY a PLASTY 2019

  Jubilejný 10. ročník konferencie FORMY a PLASTY 2019

  Desiatym rokom organizuje firma JAN SVOBODA s.r.o. v spolupráci s Ľubomírom Zemanom odbornú konferenciu zameranú na vstrekovanie plastov. Cieľom konferencie je poskytovať informácie naprieč výrobným reťazcom tak, aby bolo možné zvyšovať konkurencieschopnosť firiem na globálnom...

 • K 2019 Düsseldorf - nové technológie ako motor inovácií

  K 2019 Düsseldorf - nové technológie ako motor inovácií

  Viac ako 3000 spoločností z odboru plastov a kaučuku predstavia produkty a riešenia pre produktívny a zodpovedný dnešok, zajtrajšok i pozajtrajšok. Na tlačovej konferencii v Budapešti sa zišli organizátori veľtrhu priamo z Düsseldorfu - Thorsten Kühmann, riaditeľ nemeckej asociácie VDMA pre...

 • Veľtrh Plastpol Kielce 2019 - fotoreportáž

  Veľtrh Plastpol Kielce 2019 - fotoreportáž

  Bilancia tohtoročného medzinárodného veľtrhu plastov a gumy Plastpol 2019 bola rekordná a pôsobivá, zúčastnilo sa ho 910 firiem zo 42 krajín, ktoré zaplnili 7 výstavných hál. Výstava bola tento rok zatiaľ najväčšia vo svojej histórii. Obchodný rozsah veľtrhu zahŕňal technológie, stroje a...