Rozšírenie prílohy XIV nariadenia REACH

Nariadenie Komisie č. (EÚ) 2020/171, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

Příloha XIV nařízení REACH se rozšiřuje o jedenáct látek, nyní obsahuje celkem 54 SVHC látek, tyto látky se budou používat pouze na základě povolení pro určitá použití. Použije se od 27. 2. 2020.

 

Najnovšie inzeráty

Plastikársky slovník