Rozšírenie prílohy XIV nariadenia REACH

Nariadenie Komisie č. (EÚ) 2020/171, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

Příloha XIV nařízení REACH se rozšiřuje o jedenáct látek, nyní obsahuje celkem 54 SVHC látek, tyto látky se budou používat pouze na základě povolení pro určitá použití. Použije se od 27. 2. 2020.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník