REACH

Európska chemická legislatíva REACH

 

Európska chemická legislatíva REACH – dopady na podnikanie pre širokú škálu podnikov, ktoré vyrábajú, dovážajú, používajú chemické látky, chemické prípravky, či vyrábajú alebo dovážajú výrobky, ktoré spadajú pod túto legislatívu.

Podniky na Slovensku, rovnako ako podniky v celej Európskej Únii, musia plniť nové pravidlá používania chemických látok v zmysle európskej chemickej legislatívy REACH.


REACH znamená povinnú registráciu všetkých chemických látok na trhu EÚ (až na výnimky), či už sa týka dovozu či výroby, hodnotenie látok, pričom väčšina povinností prechádza na plecia súkromného sektora a autorizáciu, pre veľmi nebezpečné látky (látky vzbudzujúce vážne obavy).

 

Neprehliadnite: Harmonogram nábehu chemickej legislatívy REACH (.pdf)

 

 

Z registrácie sú vyňaté napríklad liečivá, rádioaktívne látky, odpady atď, ale je nutné upozorniť, že podľa definície je chemickou látkou “chemický prvok a jeho zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek výrobným postupom”. To znamená, že mnohé zmesné chemické látky doteraz považované napríklad za odpad, sú fakticky tiež chemickými látkymi v zmysle legislatívy REACH, pokiaľ sa používajú na ďalšiu výrobu alebo spracovanie a nie sú predmetom zneškodnenia. V takom prípade sa na ne tiež vzťahuje povinnosť registrácie.

Rozsah správnych deliktov a poriadkových pokút upravuje na Slovensku ZÁKON z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

 

 

Pokiaľ chce firma bez problémov pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti musí povinnosti legislatívy REACH poznať a dodržiavať jej pravidlá. Nové pravidlá však nepredstavujú požiadavky len na podnik ako taký, ale aj na správanie sa v dodávateľskom reťazci. Teda aj vyžadovanie správnej a aktuálnej informácie od svojich dodávateľov, rovnako tiež poskytovanie informácií svojim odberateľom a v niektorých prípadoch aj konečným spotrebiteľom.

 

 

Takže ak doposiaľ sme rozdeľovali firmy na tie “chemické” a ostatné, dnes sa REACH týka takmer každej. Napríklad strojárske, stavebné či potravinárske firmy môžu dovážať prípravky sami a v tom prípade sú dovozcami a pokiaľ tento dovoz do Európskej Únie je vyšší ako 1 tona ročne, je potrebné látky obsiahnuté v týchto prípravkoch zaregitrovať. Pokiaľ pre potreby podniku chemické látky a prípravky dováža iná firma, je potrebné preveriť, či plní povinnosti nariadenia REACH a bude tak môcť plynule plniť dodávky aj v nasledujúcom období. Pri dovoze z krajín v rámci Európskej Únie nie je potrebné látky registrovať, ale je nevyhnutné zabezpečiť, aby Katra bezpečnostných údajov bola aktuálna a v slovenskom jazyku. Kópie kariet je potrebné zasielať na Národné toxikologické a informačné centrum.

Legislatíva REACH tiež zavádza po prvý krát kategóriu takzvaných “následných užívateľov”. Následný užívateľ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve iná ako výrobca alebo dovozca, ktorá používa látku buď ako takú, alebo v prípravku počas svojich priemyselných alebo odborných činností.

Distribútor alebo spotrebiteľ nie je následným užívateľom.

REACH výrazne posilňuje tlak na dostupnosť informácií o vlastnostiach chemických látok vzhľadom na ich potenciálne environmentálne a zdravotné riziká. Základným dokumentom v obchodnom reťazci je Karta bezpečnostných údajov a s ňou expozičné scénáre, ktoré sa začnú v praxi objavovať v priebehu budúceho roka a to pre látky prvej skupiny, ktorých registračný termín je 1.12.2010.

Aktuálne sú jednoznačne termíny vyplývajúce z tejto prvej vlny registrácie, ktorá sa teoreticky týka 30,000 látok predregistrovaných ako látky vysokoobjemové (nad 1000 ton ročne) alebo veľmi nebezpečné (karcinogény, mutagény, látky toxické pre reprodukciu, či veľmi nebezpečné pre životné prostredie). Aktuálne sa predpokladá, že registrácia bude uskutočnená pre približne 50% látok pôvodne predregistrovaných. V krátkej dobe budeme môcť posúdiť oprávnenosť takýchto predpokladov.

 

Aktuálne sa podnikateľských subjektov teda týka:

 

 

Oddialená predregistrácia

1. jún 2008 až 1. december 2008 - bolo obdobie určené na predregistráciu všetkých phase-in látok, ktoré umožňovalo podnikom využiť prechodné obdobia pre registráciu chemických látok.

Za určitých podmienok (uvedených v článku 28 Nariadenia REACH) môžu podniky predregistrovať aj po 1.12. 2008.

Nahlásenie identifikovaného použitia následnými užívateľmi

Následní užívatelia chemických látok majú čas do konca novembra na to, aby informovali svojich dodávateľov o použití ich látok. Termín 30.11.2009 sa týka len látok, ktoré sa musia registrovať do 1.12.2010. Tieto látky sú uvedené v aktuálnom zozname predregistrovaných látok na stránke ECHA.

Týmto mechanizmom následní užívatelia majú možnosť informovať dodávateľov o špecifickom použití látok a tak umožniť registrujúcim subjektom zahrnúť tieto informácie do hodnotenia chemickej bezpečnosti a s tým spojeným vypracovaním expozičných scénárov. Táto informácia má byť písomnou formou a pokiaľ možno má reflektovať kategorizáciu uvedenú v príslušnom usmernení (Usmernenie o požiadavkách na informácie a hodnotenie chemickej bezpečnosti).

Tento termín je dôležitý pre následných užívateľov, pretože pokiaľ ich použitie nebude zahrnuté v príslušnej Správe o chemickej bezpečnosti a s tým súvisiacimi expozičnými scénármi, bude túto dokumentáciu musieť na svoje náklady zabezpečiť užívateľ.

 

Karta bezpečnostných údajov (KBU):

Je základným dokumentom v kontexte novej chemickej legislatívy REACH (Príloha II) a musí byť k dispozícii v štátnom jazyku krajiny, kde sa chemická látka či zmes (prípravok) uvádzajú na trh.

KBÚ zabezpečuje mechanizmus prenosu vhodných bezpečnostných informácii o klasifikovaných látkach a zmesiach vrátane informácií z relevantných správ o chemickej bezpečnosti bezprostredným následným užívateľom v smere dodávateľského reťazca.

Poskytnuté informácie v KBÚ musia byť v súlade s informáciami v správe o chemickej bezpečnosti, ak sa táto správa vyžaduje. Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, informácie o opatreniach odpadového hospodárstva a kontrole vystavenia ľudí a životného prostredia účinkom látky musia byť v súlade s expozičnými scenármi uvedenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

Nová datovaná verzia informácií „Revízia: (dátum)“ sa bezplatne poskytne v tlačenej alebo elektronickej podobe všetkým predchádzajúcim príjemcom, ktorým látku alebo prípravok dodávali dodávatelia v uplynulých 12 mesiacoch. 
Akékoľvek aktualizácie po registrácii príslušnej chemickej látky musia obsahovať registračné číslo. Karta bezpečnostných údajov sa poskytuje bezplatne v tlačenej alebo elektronickej podobe.

V súčasnosti sa pripravuje úprava Prílohy II Nariadenia REACH a to z hľadiska upresnenia pravidiel pre uvádzanie registračných čísiel najmä u viaczložkových prípravkov ako aj formálnych pravidiel pre vyplnenie údajov v karte.

 

Autorizácia - Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy

Použitie veľmi nebezpečných látok bude obmedzené s cieľom využitia alternatív, tam kde je to možné a ekonomicky a technicky vykonateľné. Tento process sa nazýva autorizácia. Autorizovať je nutné výrobu, dovoz i použitie veľmi nebezpečných látok. Prvý zoznam 15 látok (Kandidátsky zoznam) bol už zverejnený a pre priemysel tak vznikli okamžité povinnosti pre látky, prípravky ale aj výrobky ktoré obsahujú viac než 0,1% aspoň jednej z týchto látok.

Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC), budú musieť absolvovať proces povoľovania podľa nových právnych predpisov. Tieto látky môžu potenciálne získať toto povolenie, alebo môžu získať len povolenie pre obmedzené použitie.

Návrh na identifikáciu predkladajú kompetentné autority členských štátov a ECHA vo forme dokumentácie podľa Prílohy XV REACH. Identifikované látky sú uvedené v Kandidátskom zozname, ktorý je uverejnený na internetovej stránke Európskej agentúry pre chemické látky (ECHA) od 28. 10. 2008. V súčasnosti obsahuje 15 látok. Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy a ich zaradenie do Kandidátskeho zoznamu je prvým krokom v procese autorizácie a vyplývajú určité povinnosti.

Druhým krokom autorizácie je prioritizácia látok, kedy sa z Kandidátskeho zoznamu vyberajú látky to tzv. Autorizačného zoznamu (príloha XIV nariadenia REACH), pričom návrhy sa predkladajú na verejné pripomienkovanie. V súčasnosti je navrhnutých 7 látok na zaradenie do Autorizačného zoznamu

V tomto kroku sa okrem prioritizácie látok navrhne, ktoré použitia budú vyňaté z požiadaviek autorizácie a určí sa tzv. dátum zákazu (sunset day), od ktorého nie je možné látku bez autorizácie použiť. Toto všetko bude uvedené v Autorizačnom zozname.

 

Ako získať informácie?

Článok 33 zaväzuje dodávateľov výrobkov zistiť, či a v akej koncentrácii sa nachádzajú látky z kandidátskeho zoznamu vo výrobkoch.

Predpokladá sa, že výrobcovia vedia, z čoho sú zložené ich výrobky. To však nevyhnutne neznamená, že vedia podrobné zloženie látok a prípravkov vo výrobkoch, ktoré predávajú. KBU obsahujú informácie o prítomnosti látok, ktoré sú už klasifikované ako nebezpečné, avšak často nie sú uvedené presné koncentrácie látok.

Relevantné informácie môže získať prostredníctvom komunikácie v dodávateľskom reťazci smerom nahor aj nadol.

 

 

Ďalším krokom dodávateľa výrobkov je povinnosť informovať príjemcov ak výrobky obsahujú látky z kandidátskeho zoznamu nad 0,1% w/w.

Článok 33.2 stanovuje, že každý dodávateľ výrobku obsahujúceho látku z kandidátskeho zoznamu poskytne na požiadanie spotrebiteľovi dostatočné informácie, ktoré sú dostupné dodávateľovi, aby sa umožnilo bezpečné používanie výrobku zdarma do 45 dní od prijatia žiadosti.

 

Každý podnik by mal urýchlene vyhodnotiť svoje postavenie v rámci novej chemickej legislatívy, určiť priority a postup, pričom aktuálne termíny je potrebné plniť a súčasne sa pripravovať na ďalšie, ktoré pribudnú v súvislosti s postupom registrácie, zavádzaním autorizácie, či zmenou legislatívy v oblasti klasifikácie, označovania a balenia.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník