Nové zmeny prílohy XVII nariadenia REACH

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/588: dopĺňa novú položku č. 71: 1-methylpyrrolidin-2-on (NMP) CAS 872-50-4, ES 212-828-1, obmedzenie sa týka uvádzania na trh NMP ako látky samotné alebo v zmesiach v koncentrácii rovnej 0,3% alebo vyššej a výroby alebo použitia NMP ako látky samotné alebo v zmesiach v koncentrácii rovnej 0,3% alebo vyššiu na 9. 5. 2020, ak výrobcovia a dovozcovia a následní používatelia neuviedli príslušné údaje vo správe o chemickej bezpečnosti alebo v KBÚ alebo ak výrobcovia a dovozcovia neprijali vhodné opatrenia na riadenie rizík pri expozícii pracovníkov touto látkou, platí od 9. 5. 2018

Nařízení Komise (EU)2018/589: doplňuje novou položku č. 69: methanol CAS 67-56-1, ES 200-659-6, zákaz uvádění na trh pro širokou veřejnost po 9. 5. 2018 v kapalinách do ostřikovačů nebo v kapalinách pro odmrazování čelního skla, v koncentraci rovné 0,6 % hmotnostních nebo vyšší, platí od 9. 5. 2018

Nařízení Komise (EU)2018/675 se týká látek CMR (karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci) a mění dodatky k příloze XVII,  nově je přidán v dodatku 2 formaldehyd klasifikovaný jako látka karcinogenní kategorie 1B, omezení pro formaldehyd platí od 24. 5. 2018, pro ostatní látky uvedené v dodatcích 1 až 6 platí omezení od 1. 12. 2018.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník