• Úvod
 • Odborné články
 • Nová verzia simulačného softvéru Moldex3D R16 od firmy SimulPlast urýchľuje inovácie vstrekovaných plastových dielov

Nová verzia simulačného softvéru Moldex3D R16 od firmy SimulPlast urýchľuje inovácie vstrekovaných plastových dielov

 • 25.09.2018
 • Spracovanie plastov
Nová verzia simulačného softvéru Moldex3D R16 od firmy SimulPlast urýchľuje inovácie vstrekovaných plastových dielov

Vďaka rozšírenej funkčnosti a vylepšeniam umožňuje posledná verzia simulačného softvéru pre vstrekovanie plastov Moldex3D zrýchliť vývojový cyklus nových výrobkov a dodávať ich na trh v kratšom čase. Moldex3DR16 tak dovoľuje dosahovať vyššiu úroveň efektivity a spoľahlivosti simulácií a urýchliť tempo inovácií.

RYCHLEJŠÍ ŘEŠIČE, PATNÁCTINÁSOBNÉ ZRYCHLENÍ NÁVRHU VTOKOVÉ SOUSTAVY

Moldex3D R16 vykazuje vý­znamné zlepšení výpočetní rych­losti a umožňuje dosahovat výsledků simulace plnění a do- tlaku cca o 20-30 % rychleji než dříve. Navíc mohou uživatelé vy­užít i nový řešič pro rychlou si­mulaci tečení - Quick Flow, který dramaticky zkracuje čas potřebný pro nalezení nejlepší pozice vtoko­vých ústí a urychluje tuto část ná­vrhu formy až patnáctkrát. Touto novou simulací tečení mohou uži­vatelé rychle otestovat více variant vtokování a vybrat tu nejvhodnější pro ověření a optimalizaci pomo­cí hloubkové simulace, aby byly schopni stihnout stále kratší termí­ny dodání vstřikovacích nástrojů. To jim umožní efektivně minimali­zovat nebezpečí nežádoucích pozic studených spojů už v počáteční fázi simulací a ušetřit tak mnoho času a úsilí potřebného k výpočtům růz­ných variant vtokování, zejména u rozměrných dílů (obr. 1).

 SimulPlast 
Obr. 1: Nový řešič simulace plnění Quick Flow umožňuje rychlé ověření a optimalizaci pozic vtokových ústí a vzniklých studených spojů zejména u rozměrných dílu  

 

DETAILNĚJŠÍ ANALÝZY CELÉ FORMY

V návaznosti na rozšiřující se spek­trum funkcí předcházejících verzí Moldex3D R16 dále rozvíjí techno­logii non-matching mesh (tech­nologie nelícujících sítí) pro obstřiky zálisků a těla forem a umožňuje tak jednodušší a snadnější automatizo­vanou přípravu plnohodnotných 3D sítí všech komponent forem, kterým lze přiřadit různé materiálové vlast­nosti. Možnost rozdělení formy na nezávislé poloviny zpřesňuje výpočet teplotních polí a také vizuali- zace výsledků změny teploty v jed­notlivých polovinách formy přiná­ší novou kvalitu výstupů (obr. 2).

 SimulPlast 

Obr. 2: Rozložení teplot na tvárníku a tvárnici formy pro kryt převodovky

 


UZAVÍRÁNÍ JEHEL U HORKÝCH SYSTÉMŮ

Nová verze softwaru podporu­je v simulaci také pohyb jehel u horkých systémů a umožňuje uživatelům při výpočtu plnění vzít v potaz pozici jehel a rychlost jejich pohybu (otevírání a uzavírání). Tato nová funkce zpřesňuje výpočet po­zic studených spojů, tokových čar či jiných kosmetických defektů. Zároveň lze získat informace o na­máhání taveniny v přechodovém čase mezi otevřením a uzavřením trysky.

VISKOELASTICKÉ CHOVÁNÍ TERMOPLASTŮ

Moldex3D R16 nově nabízí Viscoelasticity-Flow (VE-Flow) analýzu tečení, která zahrnuje inovativní přístup k dosažení rea­listického podchycení skutečného viskoelastického chování při teče­ní taveniny. Implementace visko- elastického chování materiálu do simulace tečení pomáhá zpřesnit predikce deformací dílů, jejich optických vlastností a možných povrchových defektů způsobe­ných tokem materiálu.

KOMPOZITNÍ DÍLY

Moldex3D R16 nabízí počínaje touto verzí simulaci technologie Resin Transfer Molding (RTM) pro výrobu dílů z kompozitních materiálů. Tato technologie je vhodná i k výrobě velkých dílů, jako jsou např. lopatky větrných turbín, trupy lodí, částí dílů karose­rií či jejich výztužných částí. V dané technologii je vstřikována pryskyři­ce do dutiny formy, ve které je vlo­žena výztužná tkanina. Pryskyřice musí protéci tkaninou, která však klade jejímu tečení významný od­por, a také struktura tkaniny může vést k odlišnému odporu tečení v jednotlivých směrech. Komplexní parametry tkaniny lze definovat přímo v prostředí Moldex3D nebo lze ve verzi R16 importovat výstu­py ze simulace tvarování tkaniny v dutině formy provedené v softwa­ru LS-DYNA (obr. 3). Tato návaznost umožní získat reálnější orientaci vláken tkaniny nutnou pro přes­nější finální vyhodnocení mecha­nického chování dílu, ale také pro přesnější simulaci tečení pryskyřice tkaninou.

 SimulPlast 

Obr. 3: Analýza vstřiku na předtvaro- vané tkanině technologií RTM (Resin Transfer Molding)

 


ZVÝŠENÁ PŘESNOST PREDIKCE ORIENTACE VLÁKEN

Moldex3D se vyznačuje vyso­kou přesností predikce orien­tace vláken. Tato schopnost byla dále prohloubena přidáním nové­ho výpočetního modelu iARD-RPR chráněného patentem, který kom­binuje model Herschel-Bulkley s Cross-WLF viskozitním modelem. To dále vylepšuje přesnost výpo­čtu orientace vláken ve střední vrstvě stěny dílu (obr. 4).

 SimulPlast 

Obr. 4: Zlepšení predikce orientace krátkých vláken ve střední vrstvě stěny

 

 

NOVÉ SIMULAČNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ MOLDEX3D STUDIO

Mezi novinky verze R16 patří také pracovní prostředí Moldex3D Studio s přehledněji zpracova­nými funkcemi pro uživatelsky přívětivější ovládání a celkové ze­fektivnění simulací. Ve verzi R16 mají uživatelé k dispozici také vý­konný nástroj k opravám chyb importované CAD geometrie před započetím generování auto­matické 3D sítě Boundary Layer Mesh (BLM) v prostředí Moldex3D Studio, což značně zkracuje čas na přípravu modelů. Jsou k dispo­zici nové vizualizované nástroje pro měření vzdálenosti mezi body a k zobrazení hodnot ve specific­kém bodě. To umožní jednodušeji a efektivněji srovnávat výsledky analýz a zvýší uživatelskou přívěti­vost softwaru.

AUTOMATIZACE PŘÍPRAVY SIMULACÍ S MOLDEX3D API

Moldex3D R16 osvobozuje uživatele od opakujících se ručních úkonů pomocí automa­tizace celého simulačního procesu s využitím funkce Moldex3D API a umožňuje jim dosahovat vyšší produktivitu. Moldex3D API do­voluje uživatelům přizpůsobit si pracovní prostředí simulací podle svých potřeb pomocí před­definovaných parametrů a zároveň odstraňuje možnost lidské chyby, aby byla zajištěna důvěryhodnost simulací. Firmy tak mohou využít výkon API k vytvoření svého spe­cifického postupu při současném zachování integrace s ostatními softwary pro modelování geome­trie a výpočty mechanického cho­vání dílu.

 SimulPlast 

Obr. 5: Automatizace přípravy simulací s Moldex3D API

 

„Většina nových prvků a funkcí poslední verze R16 je iniciována primárně požadavky a zpětnou vazbou našich zákazníků," říká David Hsu, šéf vývoje Moldex3D, a dodává: „Dosažením vyšší efek­tivity a vyšší spolehlivosti simu­lační technologie plníme náš slib uživatelům řešit velmi komplex­ní inženýrské problémy v oboru vstřikování plastů co nejefektiv­nějším způsobem."

 • autor:
 • SimulPlast s.r.o.
 • SimulPlast s.r.o.

  SimulPlast s.r.o.

  Poradenstvo. Znižujeme náklady simuláciou procesu vstrekovania, moldflow analýzy,  materiálové poradenstvo. Predaj simulačného software Moldex3D. Školenia, semináre z oblasti vstrekovania plastov.Mohlo by vás tiež zaujímať

 • Technológia vstrekovania plastov s podporou plynu (GIT)

  Technológia vstrekovania plastov s podporou plynu (GIT)

  • 14.03.2019
  • Spracovanie plastov

  Oblasť vstrekovania plastov má k dispozícii celý rad technológií umožňujúcich dosiahnuť požadovaný tvaru a kvalitu výrobku. Patrí sem aj metóda vstrekovania s podporou plynu (Gas Assisted Injection Moulding / Gas Injection-Technology - GIT), ktorá spočíva v privedení plynu (dusíka) do jadra...

 • Bioplasty: Sľubné, ale drahé

  Bioplasty: Sľubné, ale drahé

  • 13.03.2019
  • Spracovanie plastov

  Jedným z biologických plastov, ktoré v posledných rokoch vyvolali veľký záujem, je PHA produkovaný baktériami. PHA nie je len jeden, ale rodina prirodzene sa vyskytujúcich biopolyesterov s potenciálom nahradiť rad bežných fosílnych...

 • PP KOVANDA: Nové technológie a trendy sušenia hygroskopických plastových materiálov

  PP KOVANDA: Nové technológie a trendy sušenia hygroskopických plastových materiálov

  • 07.03.2019
  • Spracovanie plastov

  Sušenie a vysúšanie materiálu je neoddeliteľnou súčasťou vedúcou ku kvalite finálneho produktu, teda výlisku. Pre kvalitné spracovanie plastov je potrebné zvoliť vždy adekvátnu sušiacu zostavu a to nie len vzhľadom k spotrebe daného materiálu, ale treba zohľadniť aj správny princíp samotného...

 • Fillamentum uvádza na trh polyvinylchlorid vhodný pre 3D tlač

  Fillamentum uvádza na trh polyvinylchlorid vhodný pre 3D tlač

  • 05.03.2019
  • Spracovanie plastov

  Fillamentum, česká firma, ktorá na svetovom trhu patrí k špičke vo výrobe strún do 3D tlačiarní, uvádza do predaja už dlho očakávaný filament Vinyl 303. Polyvinylchlorid, na ktorého vývoji Fillamentum spolupracovalo s nemeckou značkou Nakano, bol uvedený do predaja 4. marca...


 • Spoločnosť CHODOS CHODOV s.r.o. spustila vzdelávací projekt s názvom Rodinná firma

  Spoločnosť CHODOS CHODOV s.r.o. spustila vzdelávací projekt s názvom Rodinná firma

  • 30.01.2019
  • Spracovanie plastov

  Vzhľadom na momentálnu situáciu na trhu práce v Českej republike a ochabujúci záujem žiakov o učňovské a remeselné obory sa spoločnosť CHODOS CHODOV s.r.o. rozhodla, v spolupráci s vybranými základnými a strednými školami v regióne, spustiť inovatívny projekt RODINNÁ FIRMA. Názov RODINNÁ FIRMA má...

 • FORMNEXT 2018: 3D tlačiareň nie je len na kancelársky stôl, ale konkuruje aj vstrekolisom

  FORMNEXT 2018: 3D tlačiareň nie je len na kancelársky stôl, ale konkuruje aj vstrekolisom

  • 31.12.2018
  • Spracovanie plastov

  Posledný najvýznamnejší európsky veľtrh aditívnych technológií Formnext priniesol radu noviniek. Kovová 3D tlač sa pomaly stáva technológiou cenovo dostupnou pre menšie firmy. Produkcia veľkého množstva plastových dielov sa stáva mantrou výrobcov priemyselných 3D tlačiarní. Veľkoprodukciu nemožno...

 • Rok 2017 sa vo Volkswagen Slovakia niesol v znamení rastu

  Rok 2017 sa vo Volkswagen Slovakia niesol v znamení rastu

  • 14.09.2018
  • Spracovanie plastov

  Bratislavský závod narástol nielen rozlohou, ale rozrástlo sa aj produktové portfólio a počet zamestnancov dosiahol rekordnú výšku. Spoločnosť Volkswagen Slovakia potvrdila pozíciu najväčšieho výrobcu vozidiel aj súkromného zamestnávateľa na...


 

Archív článkov