• Úvod
 • Odborné články
 • Nová verzia simulačného softvéru Moldex3D R16 od firmy SimulPlast urýchľuje inovácie vstrekovaných plastových dielov

Nová verzia simulačného softvéru Moldex3D R16 od firmy SimulPlast urýchľuje inovácie vstrekovaných plastových dielov

 • 25.09.2018
 • Spracovanie plastov
Nová verzia simulačného softvéru Moldex3D R16 od firmy SimulPlast urýchľuje inovácie vstrekovaných plastových dielov

Vďaka rozšírenej funkčnosti a vylepšeniam umožňuje posledná verzia simulačného softvéru pre vstrekovanie plastov Moldex3D zrýchliť vývojový cyklus nových výrobkov a dodávať ich na trh v kratšom čase. Moldex3DR16 tak dovoľuje dosahovať vyššiu úroveň efektivity a spoľahlivosti simulácií a urýchliť tempo inovácií.

RYCHLEJŠÍ ŘEŠIČE, PATNÁCTINÁSOBNÉ ZRYCHLENÍ NÁVRHU VTOKOVÉ SOUSTAVY

Moldex3D R16 vykazuje vý­znamné zlepšení výpočetní rych­losti a umožňuje dosahovat výsledků simulace plnění a do- tlaku cca o 20-30 % rychleji než dříve. Navíc mohou uživatelé vy­užít i nový řešič pro rychlou si­mulaci tečení - Quick Flow, který dramaticky zkracuje čas potřebný pro nalezení nejlepší pozice vtoko­vých ústí a urychluje tuto část ná­vrhu formy až patnáctkrát. Touto novou simulací tečení mohou uži­vatelé rychle otestovat více variant vtokování a vybrat tu nejvhodnější pro ověření a optimalizaci pomo­cí hloubkové simulace, aby byly schopni stihnout stále kratší termí­ny dodání vstřikovacích nástrojů. To jim umožní efektivně minimali­zovat nebezpečí nežádoucích pozic studených spojů už v počáteční fázi simulací a ušetřit tak mnoho času a úsilí potřebného k výpočtům růz­ných variant vtokování, zejména u rozměrných dílů (obr. 1).

 SimulPlast 
Obr. 1: Nový řešič simulace plnění Quick Flow umožňuje rychlé ověření a optimalizaci pozic vtokových ústí a vzniklých studených spojů zejména u rozměrných dílu  

 

DETAILNĚJŠÍ ANALÝZY CELÉ FORMY

V návaznosti na rozšiřující se spek­trum funkcí předcházejících verzí Moldex3D R16 dále rozvíjí techno­logii non-matching mesh (tech­nologie nelícujících sítí) pro obstřiky zálisků a těla forem a umožňuje tak jednodušší a snadnější automatizo­vanou přípravu plnohodnotných 3D sítí všech komponent forem, kterým lze přiřadit různé materiálové vlast­nosti. Možnost rozdělení formy na nezávislé poloviny zpřesňuje výpočet teplotních polí a také vizuali- zace výsledků změny teploty v jed­notlivých polovinách formy přiná­ší novou kvalitu výstupů (obr. 2).

 SimulPlast 

Obr. 2: Rozložení teplot na tvárníku a tvárnici formy pro kryt převodovky

 


UZAVÍRÁNÍ JEHEL U HORKÝCH SYSTÉMŮ

Nová verze softwaru podporu­je v simulaci také pohyb jehel u horkých systémů a umožňuje uživatelům při výpočtu plnění vzít v potaz pozici jehel a rychlost jejich pohybu (otevírání a uzavírání). Tato nová funkce zpřesňuje výpočet po­zic studených spojů, tokových čar či jiných kosmetických defektů. Zároveň lze získat informace o na­máhání taveniny v přechodovém čase mezi otevřením a uzavřením trysky.

VISKOELASTICKÉ CHOVÁNÍ TERMOPLASTŮ

Moldex3D R16 nově nabízí Viscoelasticity-Flow (VE-Flow) analýzu tečení, která zahrnuje inovativní přístup k dosažení rea­listického podchycení skutečného viskoelastického chování při teče­ní taveniny. Implementace visko- elastického chování materiálu do simulace tečení pomáhá zpřesnit predikce deformací dílů, jejich optických vlastností a možných povrchových defektů způsobe­ných tokem materiálu.

KOMPOZITNÍ DÍLY

Moldex3D R16 nabízí počínaje touto verzí simulaci technologie Resin Transfer Molding (RTM) pro výrobu dílů z kompozitních materiálů. Tato technologie je vhodná i k výrobě velkých dílů, jako jsou např. lopatky větrných turbín, trupy lodí, částí dílů karose­rií či jejich výztužných částí. V dané technologii je vstřikována pryskyři­ce do dutiny formy, ve které je vlo­žena výztužná tkanina. Pryskyřice musí protéci tkaninou, která však klade jejímu tečení významný od­por, a také struktura tkaniny může vést k odlišnému odporu tečení v jednotlivých směrech. Komplexní parametry tkaniny lze definovat přímo v prostředí Moldex3D nebo lze ve verzi R16 importovat výstu­py ze simulace tvarování tkaniny v dutině formy provedené v softwa­ru LS-DYNA (obr. 3). Tato návaznost umožní získat reálnější orientaci vláken tkaniny nutnou pro přes­nější finální vyhodnocení mecha­nického chování dílu, ale také pro přesnější simulaci tečení pryskyřice tkaninou.

 SimulPlast 

Obr. 3: Analýza vstřiku na předtvaro- vané tkanině technologií RTM (Resin Transfer Molding)

 


ZVÝŠENÁ PŘESNOST PREDIKCE ORIENTACE VLÁKEN

Moldex3D se vyznačuje vyso­kou přesností predikce orien­tace vláken. Tato schopnost byla dále prohloubena přidáním nové­ho výpočetního modelu iARD-RPR chráněného patentem, který kom­binuje model Herschel-Bulkley s Cross-WLF viskozitním modelem. To dále vylepšuje přesnost výpo­čtu orientace vláken ve střední vrstvě stěny dílu (obr. 4).

 SimulPlast 

Obr. 4: Zlepšení predikce orientace krátkých vláken ve střední vrstvě stěny

 

 

NOVÉ SIMULAČNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ MOLDEX3D STUDIO

Mezi novinky verze R16 patří také pracovní prostředí Moldex3D Studio s přehledněji zpracova­nými funkcemi pro uživatelsky přívětivější ovládání a celkové ze­fektivnění simulací. Ve verzi R16 mají uživatelé k dispozici také vý­konný nástroj k opravám chyb importované CAD geometrie před započetím generování auto­matické 3D sítě Boundary Layer Mesh (BLM) v prostředí Moldex3D Studio, což značně zkracuje čas na přípravu modelů. Jsou k dispo­zici nové vizualizované nástroje pro měření vzdálenosti mezi body a k zobrazení hodnot ve specific­kém bodě. To umožní jednodušeji a efektivněji srovnávat výsledky analýz a zvýší uživatelskou přívěti­vost softwaru.

AUTOMATIZACE PŘÍPRAVY SIMULACÍ S MOLDEX3D API

Moldex3D R16 osvobozuje uživatele od opakujících se ručních úkonů pomocí automa­tizace celého simulačního procesu s využitím funkce Moldex3D API a umožňuje jim dosahovat vyšší produktivitu. Moldex3D API do­voluje uživatelům přizpůsobit si pracovní prostředí simulací podle svých potřeb pomocí před­definovaných parametrů a zároveň odstraňuje možnost lidské chyby, aby byla zajištěna důvěryhodnost simulací. Firmy tak mohou využít výkon API k vytvoření svého spe­cifického postupu při současném zachování integrace s ostatními softwary pro modelování geome­trie a výpočty mechanického cho­vání dílu.

 SimulPlast 

Obr. 5: Automatizace přípravy simulací s Moldex3D API

 

„Většina nových prvků a funkcí poslední verze R16 je iniciována primárně požadavky a zpětnou vazbou našich zákazníků," říká David Hsu, šéf vývoje Moldex3D, a dodává: „Dosažením vyšší efek­tivity a vyšší spolehlivosti simu­lační technologie plníme náš slib uživatelům řešit velmi komplex­ní inženýrské problémy v oboru vstřikování plastů co nejefektiv­nějším způsobem."

 • autor:
 • SimulPlast s.r.o.
 • SimulPlast s.r.o.

  SimulPlast s.r.o.

  Poradenstvo. Znižujeme náklady simuláciou procesu vstrekovania, moldflow analýzy,  materiálové poradenstvo. Predaj simulačného software Moldex3D. Školenia, semináre z oblasti vstrekovania plastov.Mohlo by vás tiež zaujímať