• Úvod
  • Aktuálne v legislatíve
  • Nová klasifikácia oxidu titaničitého v nariadení Komisie č. (EÚ) 2020/217, upozornenie na chyby českého prekladu nariadenia

Nová klasifikácia oxidu titaničitého v nariadení Komisie č. (EÚ) 2020/217, upozornenie na chyby českého prekladu nariadenia

Nariadenie Komisie delegovaného č. (EÚ) 2020/217 prílohu VI nariadenia CLP (nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008). Nariadenie č. (EÚ) 2020/217 aktualizuje alebo ruší harmonizovanú klasifikáciu a označovanie látok; uplatňuje sa od 1.10.2021.

Nově je zde mimo jiné látky zařazena látka oxid titaničitý, který je široce používán v zpracovatelském průmyslu (např. průmysl: chemický, papírenský, farmaceutický, automobilový, nátěrových hmot,..). Oxid titaničitý je klasifikován jako karcinogen kategorie 2 při vdechování. Tato klasifikace se použije jenom u směsí ve formě prášku obsahujícího 1% nebo více částic oxidu titaničitého, který je ve formě částic o aerodynamickém průměru ≤ 10 μm (tzv. respirabilní částice s nízkou rozpustností) nebo je v těchto částicích obsažen.

UPOZORNĚNÍ: na chyby českého překladu nařízení č. (EU)2020/217 v PŘÍLOZE I u věty EUH212 v oddílu 2.12. Směsi obsahující oxid titaničitý:

  • nesprávně je uvedeno, že se jedná o kapalné směsi, správně jsou pevné směsi
  • termín „liquid mixtures“ je nesprávně přeložen jako kapalné směsi a pak dále v textu jako tekuté směsi, tekutina zahrnuje kapaliny a plyny.
 

Najnovšie inzeráty

Plastikársky slovník