• Úvod
  • Aktuality
  • Možnosti získania grantu v Slovenskej republike - jún 2022

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike - jún 2022

Prehľad noviniek za mesiac jún 2022 v súvislosti s vyhlásenými a očakávanými výzvami v rámci slovenských štrukturálnych a investičných fondov.

Otvorené výzvy:

Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov
UZAVRETIE VÝZVY: Uzavretie 30.06.2022
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby
ALOKÁCIA VÝZVY: 110 mil. EUR
INTENZITA POMOCI/ GRANT: 2 mil. EUR, Mimo BA (50–75 %), Veľký podnik (40–75 %)

Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
OTVORENIE/ UZAVRETIE VÝZVY: 31.10.2016, Uzavretie 16. Hodnotiaceho kola 30.06.2022.
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať s odpadmi.
INTENZITA POMOCI/ GRANT: Malý podnik (45–55 %), Stredný podnik (35–45 %), Veľký podnik (25–35 %), Grant max. 12,5 mil. EUR

Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpecných odpadov
OTVORENIE/ UZAVRETIE VÝZVY: 31.10.2016, Uzavretie 16. Hodnotiaceho kola 15.06.2022.
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať s odpadmi.
INTENZITA POMOCI/ GRANT: Malý podnik (45–55 %), Stredný podnik (35–45 %), Veľký podnik (25–35 %), Grant max. 12,5 mil. EUR

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE
OTVORENIE/ UZAVRETIE VÝZVY: December 2019, Uzavretie 11. Hodnotiaceho kola 30.06.2022.
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie, subjekty ústrednej správy, ostatné subjekty ústrednej správy, subjekty územnej samosprávy, združenia fyzických a/alebo právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.
INTENZITA POMOCI/GRANT: Malý podnik (50 %), Stredný podnik (50 %), Veľký podnik (45 %), Grant max. 2,5 mil. EUR

Výstavba zariadení na výrobu elektriny z OZE
OTVORENIE: máj 2022/ 12.07.2022
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie
INTENZITA POMOCI/GRANT: Celé Slovensko okrem bratislavského kraja (50 %), Bratislavský kraj (45%), Grant max. 1 000 000 EUR

  • autor:
  • EOS Innovazioni, a.s.
 

Najnovšie inzeráty