• Úvod
 • Odborné články
 • LEADER press s.r.o. usporiadal konferenciu s názvom Automatizácia procesov v obrábaní

LEADER press s.r.o. usporiadal konferenciu s názvom Automatizácia procesov v obrábaní

 • 06.08.2018
 • Služby
LEADER press s.r.o. usporiadal konferenciu s názvom Automatizácia procesov v obrábaní

Význam postupného zdokonaľovania procesov obrábania neustále narastá v súvislosti so zvyšujúcimi sa nárokmi na produkty obrábania. Trh si žiada obrobky čoraz tvarovo náročnejšie, presnejšie, zo špecifických i ťažko obrobiteľných materiálov, no pritom za čo najlepšiu cenu.

Nástrojom na odstránenie efektu rozvárajúcich sa nožníc v tejto oblasti je automatizácia obrábacích procesov. O tom, ako môžu výrobné podniky využiť vo svoj prospech automatizačné technológie, robotiku, či digitalizáciu a tiež o tom, aké benefity im to prinesie, sa hovorilo na nedávnej konferencii „Automatizácia procesov v obrábaní“. Konferenciu usporiadala spoločnosť LEADER press, s.r.o., - vydavateľ časopisu ai magazine – spolu so svojimi odbornými partnermi 10. mája vo Village resort Hanuliak v Belej.

Približne 110 odborníkov zo Slovenska, Česka i Nemecka si do príjemného prostredia Jánošíkovho kraja prišlo vymeniť svoje skúsenosti, nadviazať nové kontakty, alebo len jednoducho načerpať inšpiráciu do ďalšej práce.

Ako pri otvorení konferencie uviedla konateľka spoločnosti LEADER press, s.r.o. a zároveň šéfredaktorka časopisu ai magazine Eva Ertlová, k usporiadaniu podujatia viedli vydavateľstvo tri hlavné dôvody. „Automatizácia, robotizácia, digitalizácia, či ak chceme Priemysel 4.0, sú živou odbornou témou, ktorá hýbe výrobnou praxou, preto je takto zamerané podujatie nanajvýš aktuálne.“ Druhým dôvodom je skutočnosť,  že vydavateľstvo LEADER press oslavuje 10. výročie svojho založenia a vydávania časopisu ai magazine – časopisu o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike. „V marci 2008 vyšlo nulté vydanie časopisu ai magazine, vhupli sme rovnými nohami priamo do krízy. Vďaka mnohým z vás, ktorí ste časopisu verili, podporovali ho a boli presvedčení o životaschopnosti takéhoto projektu, sme to zvládli a dnes si môžeme povedať, že je časopis úspešne etablovaný,“ hovorí E. Ertlová. Tretím dôvodom, prečo sa vydavateľstvo LEADER press, s.r.o. rozhodlo zorganizovať odborné konferenčné podujatie, je vlaňajšia veľmi pozitívna odozva na konferenciu Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov, ktorú LEADER press usporiadal spolu s vydavateľstvom HMH, s.r.o. – vydavateľom časopisu ATP Journal.

Konferencia „Automatizácia procesov v obrábaní“ 
  

Trendy, patenty, história aj budúcnosť

Prvým príspevkom konferenciu otvoril Pavol Zeman z RCMT (Research Center of Manufacturing Technology), ktoré je odborným ústavom ČVUT (Fakulta strojní) v Prahe. Len približne 10 percent aktivít RCMT sa dotýka vzdelávania, zvyšných 90 percent predstavuje reálna praktická spolupráca s firmami pri riešení konkrétnych výrobných problémov a spoločných projektov. Partnermi centra sú výrobcovia obrábacích strojov, výrobcovia komponentov, producenti nástrojov a tiež výrobné obrábacie firmy – užívatelia strojov a nástrojov.
Centrum má s problematikou obrábania dlhodobé skúsenosti na medzinárodnej úrovni a, ako hovorí Pavol Zeman, hovoriť o aktuálnych trendoch v obrábaní, znamená vnímať požiadavky trhu. „Trendy v obrábaní vychádzajú z požiadaviek na hotové výrobky. Musíme sa pozerať na dielce, ktoré sú výsledkom obrábacieho procesu, a tie sú veľmi špecifické, napríklad svojím materiálovým zložením s dôrazom na nové hi-tech materiály s unikátnymi vlastnosťami. Súčasné obrobky sú tiež tvarovo a rozmerovo mimoriadne komplexné, rastú nároky na ich presnosť, kvalitu a integritu povrchu, ale aj na dosahovanie vyšších objemov produkcie za jednotku času. A, samozrejme, každý kto niečo vyrába, sa usiluje o čo najlepšiu výrobnú maržu, teda musí pracovať s nízkymi výrobnými nákladmi.“ Dopĺňa, že inovačný proces v oblasti obrábania zahrnuje okrem samotnej automatizácie aj využitie nekonvenčných technológií, náhradu a združovanie jednotlivých obrábacích operácií, optimalizáciu rezných podmienok a nové obrábacie stratégie, ale aj inovácie v oblasti nástrojov a výrobných strojov.

S inováciami výrobných procesov (i v oblasti obrábania) úzko súvisí problematika ochrany duševného vlastníctva. Profesor Ľubomír Šooš, ktorý je dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave a zároveň viceprezidentom Zväzu strojárskeho priemyslu a Zväzu automobilového priemyslu SR, má s tematikou predovšetkým patentovej ochrany bohaté vlastné skúsenosti, preto svoj prezentačný čas využil na priblíženie problematiky účastníkom konferencie.

Podľa štatistík Európskeho patentového úradu za rok 2017 sú rozdiely v počte podaných patentov medzi jednotlivými krajinami sveta priepastné. Zatiaľ čo Švajčiarsko podalo vlani 780 prihlášok patentov a Fínsko 387 prihlášok patentov na milión obyvateľov, Veľká Británia podala 82 prihlášok, Nemecko 31, Česko 9,3  a Slovensko len 3,3 prihlášok patentov na jeden  milión obyvateľov.

Konferencia „Automatizácia procesov v obrábaní“ 
  

Dôvodom je okrem iných skutočností aj finančná náročnosť. „Len podanie PCT prihlášky, ktorá zaručuje pôvodcovstvo vašej myšlienky stojí okolo 18 – 19 tisíc eur. Táto prihláška pritom ešte nezaručuje patentovú ochranu. V každom štáte, kde chcete svoj patent chrániť, musíte zaplatiť patentovú ochranu osobitne, čo je na každú krajinu 2 500 až 3 000 eur. Máme napríklad patent na odlievanú karosériu s originálnym riešením zámkov, kde skladáme karosériu auta z dvanástich základných celkov. Diskutovali sme o tom, v ktorých štátoch ju dáme chrániť. Darmo sme si vybrali 26 krajín s najväčšími výrobcami automobilov, to nám nepomôže, pretože keď si vezmeme napríklad Francúzsko, dá si to vyrábať do Rumunska, a tam už nemáme ochranu,“ hovorí Ľ. Šooš. O to väčšie prekvapenie vyvoláva poznanie, že Európska únia tento problém vyriešila, na Slovensku sa však nedostal do praxe, čo výrobcom a inovátorom nesmierne sťažuje ich postavenie „Všetci žasneme nad tým, že pred tromi rokmi prijala EÚ tzv. Európsky patentový súd, ktorý mal riešiť tento problém. Aby ste nemuseli podávať európsku prihlášku ako PCT prihlášku a potom ju patentovo chrániť v každom štáte, stačilo by ju podať len raz a v rámci Európskeho patentového súdu by bola zaručená patentová ochrana v rámci celej EÚ. Slovenská republika síce deklarovala prijatie Európskeho patentového súdu, ale dodnes k tomu nedošlo. Za zväzy aj Asociáciu priemyslových zväzov na to tlačíme, žiaľ, na Slovensku je to tak,“ dodáva Ľ. Šooš.

Do popoludňajšieho programu zaradili organizátori konferencie prezentačný príspevok Jána Lešinského „Automobilový priemysel v podmienkach akcelerácie uplatňovania inovácií“. Profesor Lešinský je mimoriadne zdatným rečníkom, ktorý sa v príspevku pútavým spôsobom venoval vývoju strojárskej výroby v posledných desaťročiach, problematike výroby automobilov, obmedzeným zdrojom kritických surovín, alternatívnym pohonom, mestskej mobilite, dodávateľskému reťazcu v segmente automotive, robotike, elektronickej bezpečnosti automobilov, ale aj širším spoločensko-politickým súvislostiam. Odznelo množstvo zaujímavých myšlienok, porovnaní i objasnenia súvislostí.

„O neuveriteľnom pokroku v automobilovom priemysle vypovedá fakt, že zatiaľ čo Ford vyrobil v začiatkoch výroby automobilov dve autá za rok, dnes majú závody, ktoré sú na Slovensku, pre jednoduché hromadne vyrobené autá výrobné takty 50 sekúnd, pre luxusnejšie autá majú trojminútové takty, ale už sa kreslia linky, ktoré majú 15 sekundový takt,“ hovorí J. Lešinský.

V súvislosti s nastupujúcou štvrtou priemyselnou revolúciou pripomína, že práve strojárstvo je kľúčový priemyselný segment. „Strojárstvo je iniciátor revolučných zmien, vynucuje si zmeny, lebo vie, že nikto iný to za neho neurobí.“ Na margo slovenského strojárstva zdôrazňuje, že sa máme čím pochváliť. „Od roku 1993, kedy sme klesli na dno a najväčším číslom bola len nezamestnanosť, sme sa dostali do veľmi dobrých čísel vďaka tomu, že predchádzajúca generácia strojárov mala zručnosti v zbrojárskom priemysle a vedela sa preorientovať na moderný automobilový priemysel, ktorý je vo všetkých  priemyselných štátoch pokračovateľom vojenskej techniky,“ vysvetľuje a dodáva, že automobilový priemysel má na Slovensku budúcnosť, vďaka tomu, že tu vyrástli automobilky dosahujúce veľmi vysokú efektívnosť výroby v porovnaní s ich staršími závodmi v západnej Európe.

Záver konferencie spestrila tombola o hodnotné ceny od partnerov podujatia. Manažér Village resort Hanuliak Andrej Oravec, šéfredaktorka ai magazine Eva Ertlová (uprostred), Vlasta Rafajová – redaktorka 
Záver konferencie spestrila tombola o hodnotné ceny od partnerov podujatia. Manažér Village  resort Hanuliak Andrej Oravec, šéfredaktorka ai magazine Eva Ertlová (uprostred), Vlasta Rafajová – redaktorka 


Za spoluprácu a podporu konferencie ďakujeme:

generálnemu partnerovi:
Misan Slovakia

hlavným partnerom:
DMG MORI, KUKA, FANUC, SCHUNK Intec, MCS – Mitsubishi Materials, Yamazaki Mazak, technology-support

partnerom:
Sandvik Coromant, Walter Slovakia, MCAE Systems, Mitutoyo, Village resort Hanuliak, SARIO

odborným partnerom:
Svaz strojírenské technologie, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz automobilového priemyslu SR

mediálnym partnerom:
ATP Journal, PlasticPortal.eu, PrePriemysel.sk

 • autor:
 • Ing. Mgr. Vlasta Rafajová, redakcia časopisu ai magazine

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať

 • Seminár IPA Slovakia: Naučte sa vyrábať kvalitne!

  Seminár IPA Slovakia: Naučte sa vyrábať kvalitne!

  V súčasnej dobe máme dostatok. Dostatok všetkého. Kvalitných, ale aj nekvalitných výrobkov, ich rôznych variantov, napodobenín, atráp, alebo dokonca škodlivých produktov, ekologicky závadných. Naozaj si je z čoho vyberať. Ale ako zákazník zistí, že je produkt...

 • Prepojené zariadenia menia výrobný priemysel

  Prepojené zariadenia menia výrobný priemysel

  Využitie internetu vecí (IoT) v priemysle je jedným z najvýznamnejších krokov na ceste k Industry 4.0. Priemyselné IoT výrazne zvyšuje efektivitu a kvalitu výroby a minimalizuje zbytočné náklady. O zbere, analýze, distribúcii dát, technológiách, ale aj o aktuálnej situácii v priemyselnej výrobe a...

 • 26. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre priláka nových vystavovateľov

  26. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre priláka nových vystavovateľov

  Na výstavisku Agrokomplex sa v dňoch 21. – 24. mája 2019 uskutoční 26. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Veľtrh sa stal najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku a svoje miesto našiel aj v kalendári európskych priemyselných veľtrhov a...

 • Seminár vstrekovanie plastov spoločnosti VELOX CMS priniesol zaujímavé prednášky

  Seminár vstrekovanie plastov spoločnosti VELOX CMS priniesol zaujímavé prednášky

  Spoločnosť VELOX CMS by vás rada informovala, že 9. - 10. apríla 2019 v Hustopečiach pri Brne úspešne prebehol už šestnásty vzdelávací seminár organizovaný spoločnosťou VELOX CMS s.r.o. v spolupráci s Incoe International Europe. Seminára, na ktorom vystúpilo sedem prednášajúcich s príspevkami na... • Technologické dni 2019: Do budúcnosti so spoločnosťou Arburg a jej Road to Digitalisation

  Technologické dni 2019: Do budúcnosti so spoločnosťou Arburg a jej Road to Digitalisation

  Technologické dni spoločnosti Arburg sa konajú už 20 rokov. V rokoch 1999 až 2019 sa tejto veľkolepej udalosti v priemyselnej oblasti zúčastnilo 93 000 pozvaných hostí z celého sveta. Od 13. do 16. marca 2019 sa k akcii pripojilo viac ako 6 000 návštevníkov z 54 krajín. O to, aby sa Technologické...

 • CAD / CAM riešenie Cimatron v praxi

  CAD / CAM riešenie Cimatron v praxi

  Na tému NC programovanie a NC programovanie s pomocou CAM alebo CAD / CAM softvéru toho bolo napísaného už veľmi veľa. Dnes sa ale skúsme pozrieť na celú problematiku z iného...

 • Kia opäť zvíťazila v iF Design Awards

  Kia opäť zvíťazila v iF Design Awards

  Trojka sa opäť stala šťastným číslom značky Kia. Po uvedení novej, tretej generácie modelu Kia Ceed, ktorá sa momentálne predáva v Európe v troch rôznych typoch karosérie, dostal každý z troch nováčikov ocenenie za dizajn iF Design Award. Tento trojnásobný triumf v celosvetovo uznávanej súťaži...