CLP

Klasifikácia nebezpečných chemických látok a zmesí

Medzi posledné zmeny patriia :

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 618/2012 z 10. júla 2012, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Výnos MH SR 1/2009, ktorý mení znenie Prílohy 1 a transponuje 30. ATP smernice 67/548/EHS (smernicu 2008/58/ES)
Výnos MH SR 5/2009, ktorý mení znenie Prílohy 1 a transponuje 31. ATP smernice 67/548/EHS (smernicu 2009/2/ES)

31. decembra 2008 bolo v Úradnom vestníku EÚ tzv. nariadenie CLP (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008), ktoré je priamo uplatniteľným nástrojom európskej legislatívy, čím sa začalo obdobie postupného prechodu na nový systém klasifikácie a označovania chemikálií:

Dôležité prechodné ustanovenia

       Do 1. decembra 2010 sa látky klasifikujú, označujú a balia v súlade so smernicou 67/548/EHS.

      Do 1. júna 2015 sa zmesi klasifikujú, označujú a balia v súlade so smernicou 1999/45/ES.

     Od 1. decembra 2010 do 1. júna 2015 sa látky klasifikujú v súlade so smernicou 67/548/EHS a v súlade s týmto nariadením. Označujú a balia sa v súlade s týmto nariadením.

       Ak bola látka alebo zmes klasifikovaná v súlade so smernicou 67/548/EHS alebo 1999/45/EHS pred 1. decembrom 2010, prípadne 1. júnom 2015, môžu výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia zmeniť klasifikáciu látky alebo zmesi za použitia prevodnej tabuľky uvedenej v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

       Látky klasifikované, označené a balené v súlade so smernicou 67/548/EHS a už uvedené na trh pred 1. decembrom 2010, nie je potrebné znova označovať a baliť v súlade s týmto nariadením, a to do 1. decembra 2012.

       Zmesi klasifikované, označené a balené v súlade so smernicou 1999/45/EHS a už uvedené na trh pred 1. júnom 2015 nie je potrebné znova označovať a baliť v súlade s týmto nariadením, a to do 1. júna 2017.

     Do 1. decembra 2011 si môže členský štát zachovať všetky existujúce a prísnejšie klasifikácie a označovania látok zaradených do časti 3 prílohy VI k tomuto nariadeniu za šecialnych podmienok uvedených v nariadeni CLP.

Nadobudnutie účinnosti

    Hlavy II, III a IV sa uplatňujú od 1. decembra 2010, pokiaľ ide o látky, a od 1. júna 2015, pokiaľ ide o zmesi.

 Nariadenie CLP bolo upravené Nariadením Komisie (ES) č. 790/2009 ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí: úprava textu časti 3 Prílohy VI CLP v súvislosti s 30. a 31. ATP smernice 67/548

Usmernenia k nariadeniu CLP

Nariadenie CLP vychádza z globálne harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) a implementuje ustanovenia GHS do právneho systému EÚ. Usmernenia k Nariadeniu CLP  obsahujú informácie o tom, ako splniť povinnosti uložené nariadením CLP.

Dokument poskytuje usmernenie o základných zásadách a postupoch uvedených v nariadeni CLP. Je určený predovšetkým dodávateľom (t.j. výrobcom látok, dovozcom látok a zmesí, následným užívateľom, distribútorom látok a zmesi a dovozcom a výrobcom určitých špecifických výrobkov), ktorí majú základné poznatky o súčasnom systéme klasifikácie označovania a balenia.

Dokument vysvetľuje základné princípy klasifikácie a označovania a poskytuje detailný návod na klasifikáciu a označovanie látok a zmesí. V niektorých kapitolách (napr. pre karcinogenitu, mutagenitu a reprotoxicitu) vychádza aj z rozsiahlych skúseností pri aplikácii kritérií podľa smernice 67/548 a je určený pre expertov v tejto oblasti.

Európska Chemická Agentúra (ECHA)  zverejnila na svoich stránkach a ja dokument Otázky a Odpovede o Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008

Klasifikácia  chemických látok a zmesí je uvedená v kartách bezpečnostných údajov (KBÚ)

 

Nebezpečné chemické látky a prípravky:

1. výbušné látky a prípravky (E)            

9. žieravé látky a prípravky (C)            

2. oxidujúce látky a prípravky (O)          

10. dráždivé látky a prípravky (Xi)        

3. mimoriadne horľavé látky a prípravky (F+)

11. senzibilizujúce látky a prípravky (R42 a/alebo R43)

4. veľmi horľavé látky a prípravky (F)    

12. karcinogénne látky a prípravky (Karc.Kat)

5. horľavé látky a prípravky (R10)

13. mutagénne látky a prípravky (Muta.Kat)

6. veľmi jedovaté látky a prípravky (T+) 

14. látky a prípravky poškodzujúce reprodukciu (Repr.Kat)

7. jedovaté látky a prípravky (T)              

15. látky a prípravky nebezpecné pre životné prostredie          

8. škodlivé látky a prípravky (Xn)           

(N alebo R52, R53, R59)

 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník