Chemická bezpečnosť výrobkov

Existuje široká škála rôznych chemických látok používaných v bežných výrobkoch a mnohé nebezpečné látky sa šíria do životného prostredia z výroby, používania a likvidácie výrobkov. Súčasťou nakladania s chemikáliami v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov je aj nakladanie s odpadmi, dizajn výrobkov a chemických látok, s cieľom znížiť nebezpečné účinky chemických látok vo výrobkoch.

Nové opatrenia bezpečnosti chemických látok vo výrobkoch sú zakotvené v rôznych legislatívnych predpisoch EÚ. Medzi posledné revidované nesporne patrí: Nariadenie REACH (ES č. 1907/2006), Nová Smernica o bezpečnosti hračiek 2009/48/ES, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 o stavebných výrobkoch, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Komplexnejší prehľad legislatívy je uvedený v spodnej časti.

Nariadenie REACH (ES č. 1907/2006) je najkomplexnejší právny predpis EU a je jedným z najprísnejších chemických regulačných systémov na svete. REACH sa dotýka takmer každej spoločnosti, ale vzhľadom na to, že samotné Nariadenie obsahuje viac ako 800 strán a spolu s tisíckami strán manuálov a usmernení mnohé firmy (predovšetkým výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov, ktorí priamo nevyrábajú chemické látky alebo zmesi) nemajú presnú predstavu o svojich povinnostiach.

V náväznosti na tento právny predpis vznikla potreba aktualizovať a doplniť bezpečnostné požiadavky v oblasti chemických látok aj v súvisiacej legislatíve, týkajúcej sa špecifických skupín výrobkov ako sú napríklad hračky, stavebné výrobky či kozmetika.

 

Nová Smernica o bezpečnosti hračiek 2009/48/ES musí byť transponovaná do národnej legislatívy do 20. júla 2011. V článku 53 ods. 2 sa stanovuje osobitné, dlhšie prechodné obdobie na splnenie chemických požiadaviek. Prechodné obdobie je od všeobecného dlhšie o dva roky a končí 20. júla 2013. Preto sa hračky, ktoré nespĺňajú nové chemické požiadavky, môžu sprístupňovať na trhu, ak spĺňajú chemické požiadavky smernice 88/378/EHS a na trh boli uvedené pred 20. júlom 2013. Ak budú na trh uvedené po skončení všeobecného prechodného obdobia, t. j. po 20. júli 2013, musia spĺňať ďalšie požiadavky smernice. Viac informácii >>

 

Nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 o stavebných výrobkoch je okamžite záväzné, bez potreby legislatívneho procesu v členských štátov. Účinnosť začína 24.4.2011. Avšak plné uplatnenie nariadenia je od 1. júla 2013 (články 3 až 28, 36 až 38, 56 až 63, 65 a 66 a prílohy I, II, III a V)

 

 

Zatiaľ čo Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1223/2009 o kozmetických výrobkoch nadobúda účinnosť 11. 7. 2013, ustanovenie týkajúce sa CRM látok predstavuje výnimku a nadobúda účinnosť 1. 12. 2010. Týmto nariadením napríklad vzniká oznamovacia povinnosť, ktorá sa týka všetkých kozmetických výrobkov, ktoré sú umiestnené na trh, a oznamovať výrobky Komisii (do európskej databázy) bude možné už od 11. 1. 2012. Viac informácii >>

 

 

Prehľad aktuálných požiadaviek európskej legislatívy

 

Chemická legislatíva REACH a CLP Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH). Nadobudlo účinnosť 20. januára 2009 a uplatňuje sa v celej Európskej únii. Ustanovenia nariadenia CLP postupne nahrádzajú smernicu Rady 67/548/EHS (smernica o nebezpečných látkach) a smernicu 1999/45/EHS (smernica o nebezpečných prípravkoch).

Všeobecná bezpečnosť:Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a súvisiace predpisy.

Hračky: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek.

Stavebné výrobky: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS.

Kozmetické výrobky: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch.

OOPP: Smernica Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o zbližovaní právnych predpisov členských štátov EÚ týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov.

Odpady: Smernica 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Smernica 2002/96/ES Európskeho parlamentu a rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Motorové vozidlá: Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti v znení neskorších zmien a doplnkov.

Materiály pre styk s potravinami:NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS.

Batérie: 2006/66/EC Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS.

Medicínske zariadenia: Smernica 93/42/EE o zdravotníckych pomôckach.

Biocídy: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/107/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh v súvislosti s predĺžením určitých lehôt.

Pyrotechnika: Smernica 2007/23/ES o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trhu.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník