Ako úspešne predať firmu pôsobiacu v plastikárskom odvetví

Ako úspešne predať firmu pôsobiacu v plastikárskom odvetví

Kedy je výhodné predať firmu, alebo ako načasovať predaj firmy? Na úspešnosť predaja firmy má vplyv viacero okolností. Podobne ako majitelia, ktorí firmu predávajú, aj investori chcú uskutočniť dobrý a ziskový obchod. Často to znamená, že ochota investorov je väčšia vo fáze rastu priemyslu a rastu firmy do ktorej investujú.

Chcú sa tak zviesť na rastovej vlne a rýchlejšie realizovať návratnosť svojej investície. Plastikársky a gumárenský priemysel je v tomto zmysle cyklický, resp. koreluje s nadväzujúcimi cyklickými odvetviami napr. automotive sektorom. Tento aspekt cyklickosti však nemusí byť dôležitý, ak sú iné výhody akvizície plastikárskej firmy pre investora, napr. významné synergické efekty, konsolidácia odvetvia a pod...

Samozrejme, sú aj investori, ktorí sa zameriavajú na kúpu firiem v čase krízy. Sú to najmä finanční investori, ktorí majú dostatok voľných peňažných prostriedkov a zároveň majú pomerne krátky investičný horizont, napr. 5-7 rokov, po ktorom firmu, po optimalizácii, so ziskom predávajú, napr. v období opätovného rastu.

Ďalším podstatným faktorom ovplyvňujúcim ochotu investorov investovať, je dostupnosť lacného financovania. Finanční, a aj sektoroví investori si svoje investície zväčša financujú prostredníctvom bankových úverov, ktoré dopĺňajú vlastnými finančnými zdrojmi. Ak je cena financovania (t.j. úrok na úvere) vysoká, potom sa zhoršuje návratnosť investície, keďže investor je zaťažený aj úrokovými nákladmi. Obdobia nízkych úrokových sadzieb, aké evidujeme v súčasnosti, výraznejšie uľahčujú akvizičnú aktivitu a ochotu investorov kúpiť firmu.

Aká je cena mojej firmy?

Cenu firmy ovplyvňuje mnoho faktorov a v konečnom dôsledku ju stanoví dopyt investorov a suma ktorú budú ochotní ponúknuť. Firma, ktorá dlhodobo nedokáže byť zisková sa oceňuje tzv. majetkovou metódou a má hodnotu orientačne v sume trhových hodnôt svojich aktív, samozrejme po odpočítaní dlhov. Zisková firma sa najčastejšie oceňuje tzv. výnosovou metódou, ktorá je komplexná a zohľadňuje všetky špecifiká firmy. Ďalšou metódou používanou pri akvizíciách je metóda násobkov, resp. porovnávacia metóda. V rámci tejto metódy sa najčastejšie používa násobok ukazovateľa EBITDA, čo je zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi. Následne sa v cene zohľadnia aj dlhy spoločnosti. Čo sa týka výšky násobku, zvyčajne sa pohybuje na úrovni 3 - 5x EBITDA pri obchodných firmách zaoberajúcich sa distribúciou a obchodom s plastami resp. surovinami. Pri výrobných plastikárskych firmách je násobok EBITDA na úrovni približne 4 – 7 x EBITDA. Ako už bolo spomenuté cenu firmy ovplyvňujú rôzne okolnosti ako napr. jej postavenie na trhu, veľkosť, zákazková verzus sériová výroba,  kľúčoví odberatelia, ale aj zadlženosť a rôzne formy záťaží (napr. súdne spory) a pod..

AnalytiQ, s.r.o. 
  

Kto kúpi moju firmu?

Záujem investorov do veľkej miery ovplyvňuje veľkosť spoločnosti, ktorá je predmetom predaja. Najmä finanční investori, prípadne väčšie priemyselné skupiny majú stanovené svoje investičné limity. Z toho vyplýva, že menšie spoločnosti sú skôr v hľadáčiku konkurencie, lokálnych priemyselných hráčov, bývalých top manažérov, alebo niekedy aj kľúčových dodávateľov resp. odberateľov z dôvodu synergií.

Stredné a väčšie spoločnosti v plastikárskom a gumárenskom sektore môžu byť predmetom záujmu zo strany domácich a zahraničných priemyselných skupín, významných sektorových hráčov a taktiež finančných investorov a skupín. V takomto prípade je vhodné organizovať predaj firmy formou neverejného tendra a oslovenia vybraných investorov. Väčší investori, sú zväčša zvyknutý na takýto štandardizovaný postup a majú dokonca špecializovaných ľudí, prípadne aj akvizičné oddelenia, ktoré sa zúčastňujú predajných tendrov.

Niekoľko rád majiteľom pred predajom firmy

Ak uvažujete o predaji svojej firmy, Vám vzhľadom k naším skúsenostiam s predajom firiem ponúkame ešte niekoľko praktických rád:

Pripravte sa v predstihu. Nie je to nutná podmienka úspešného predaja, ale v niektorých prípadoch je užitočné sa na predaj firmy pripraviť. Je vhodné sa zamyslieť, prípadne s niekým poradiť, ako naplánovať predaj firmy, aký postup zvoliť, prípadne akým spôsobom zvýšiť hodnotu podniku, a teda následne aj sumu, ktorú z predaja zinkasujete. Niekedy pomôže upratať si účtovníctvo a dlhodobejšie sa zamerať na niektoré finančné ukazovatele (napr. EBITDA a čistý dlh a pod.).

Vybudujte organizáciu a nastavte autopilota. Investori vo všeobecnosti vnímajú negatívne, ak firma funguje ako „one man show“, teda o všetkom rozhoduje jej majiteľ a biznis model je založený na blízkych vzťahoch majiteľa so zákazníkmi a dodávateľmi. V takom prípade zmena vlastníckych vzťahov má negatívny dopad na ďalšie fungovanie firmy. V zásade existujú dve riešenia: A) Prvým riešením je, že ešte istú dobu (1-2 roky) po predaji firmy zostane majiteľ vo firme ako manažér a odovzdá agendu a neformálne väzby novému manažmentu. B) Druhým riešením je, že pred predajom postupne vybudujete organizačnú štruktúru a odovzdáte agendu do rúk schopným manažérom. Pomôžete im zároveň vybudovať si vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi, teda nastavíte svoju firmu na režim autopilota.

Konsolidujte vlastníctvo firmy. Sektoroví investori (investori pôsobiaci v rovnakom odvetví), ale aj finanční investori v drvivej väčšine prípadov preferujú kúpu 100% podielu. Väčší počet vlastníkov môže komplikovať vyjednávanie o predaji firmy a zvyšovať riziko budúcich majetkoprávnych sporov. Preto je z pohľadu investora dôležité, či vlastníci konajú v zhode a predmetom predaja je 100% podiel, resp. celý podnik.

Konkurencia medzi záujemcami o kúpu vašej firmy. Viacero majiteľov firiem sa stretlo s tým, že ich niekto oslovil, s ponukou na odkúpenie ich firmy. Ak už je majiteľ pevne rozhodnutý firmu predať, zorganizovanie tendra a operatívne oslovenie aj ďalších investorov zvykne mávať pozitívny efekt na cenu a tiež flexibilitu aj prvého iniciatívneho záujemcu. Ak je jeho záujem seriózny, zapojí sa do súťaže a nezačne napríklad využívať svoje výlučné postavenie a diktovať tak nevýhodné podmienky pre predávajúceho. V prípade korektného prístupu je však tiež možné udeliť niektorému zo záujemcov exkluzivitu v jednaní, ktorú však môžete v prípade potreby kedykoľvek zrušiť.

Ak máte záujem o bližšie informácie k danej téme, radi Vám ich poskytneme na www.predaj-firmy.sk.

 • autor:
 • AnalytiQ, s.r.o.


  Mohlo by vás tiež zaujímať  • MCAE Systems oslavuje 25 rokov!

   MCAE Systems oslavuje 25 rokov!

   Už 25 rokov otvára spoločnosť MCAE Systems svojim zákazníkom dvere do sveta nespočetných možností 3D technológií. Posúva hranice zavedených priemyselných postupov a umožňuje prehodnotiť spôsob návrhu dizajnu, vývoja produktov aj výrobných procesov. Vie skrátka 3D technológie dobre implementovať do...

  • Nová verzia VISI 2020.1 obsahuje vylepšenia od skenovania dát až po výrobu foriem

   Nová verzia VISI 2020.1 obsahuje vylepšenia od skenovania dát až po výrobu foriem

   Najnovšia verzia softvéru VISI od spoločnosti NEXNET SK, s.r.o. obsahuje vylepšenia v oblasti rozvinov, dizajnu nástrojov, reverzného inžinierstva a analýzy vstrekovania plastov. V neposlednom rade boli do VISI pridané priame rozhrania pre spoločnosti Digimat, Stampack Xpress a rozhranie pre...

  • Využitie neurónových sietí v optickej kontrole

   Využitie neurónových sietí v optickej kontrole

   Väčšina moderných výrobných firiem aktívne rieši, ako počas výrobného procesu dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu, za čo najnižšie náklady. Napriek tomu môže dôjsť k chybe a vyrábaný výrobok nie je v požadovanej kvalite. Dôvodov môže byť veľa, od zlého vstupného materiálu, cez poruchu niektorého zo...