3 projekty s jasne preukázateľnými možnosťami zvýšenia zisku vo firme

 • 24.07.2017
 • Služby
3 projekty s jasne preukázateľnými možnosťami zvýšenia zisku vo firme

V každom výrobnom procese je možné nájsť zlepšenia a je len na každom z nás, ako ich vie pretaviť do správneho fungovania procesov. Master štúdium priemyselného inžinierstva je jedna z metód ako vedieť odhaliť potenciály výrobných procesov a vedieť ich efektívne využiť.

Isto, štúdium nie je ľahké. Už len preto, že človek v dnešnej dobe, ak má robiť niečo naviac, vyžaduje si to častokrát aj čas nad rámec bežných pracovných povinností. Preto kľúčové pri Master štúdiu je na začiatku správny výber témy a pridelenie relevantného projektového manažéra z IPA Slovakia, s ktorým študent rieši a konzultuje zadanie. Štúdium je spojené s praktickými tréningami priamo vo výrobných spoločnostiach.

K výsledkom Master štúdia sa vyjadrujú samotní manažéri podnikov, ktorých študenti ukončili ročné štúdium:

„Toto dielo nie je „master práca pre master prácu". Je to použiteľný návod, ktorý bol aj reálne využitý v rámci postupných zmien v spoločnosti." J. Berith / VRM, a.s.

„Výše dosažených úspor má zasadní vliv na ekonomiku provozu." D.Molin / KOVONA SYSTEMS, a.s.

Master štúdium priemyselného inžinierstva - IPA Slovakia, s.r.o.

 

Vychutnajte si malú ukážku Master projektov:

1. Zvýšenie produktivity vybraného procesu na produkte UM

Cieľom Master práce bolo pomocou vhodných lean nástrojov optimalizovať prácu riadiacich pracovníkov na linke UM montáž D. Hlavné ukazovatele pre zhodnotenie prínosov realizovaných v rámci Master práce riešiteľ stanovil: 1. úsporu počtu riadiacich pracovníkov – zoraďovačov, 2. úspora mzdových nákladov a 3. zvýšenie parciálnej produktivity na danej linke. Optimalizáciu riešiteľ dosiahol analýzou procesov prostredníctvom časových snímok zoraďovačov a cez BasicMosty.

Po analýze časových snímkov vypracoval riešiteľ návrh na rozdelenie činnosti pre jednotlivých pracovníkov. Z porovnaní zistil, že celkové zlepšenie je možné vo všetkých sledovaných ukazovateľoch, ktoré vplývajú na samotnú produktivitu: 1. zníženie počtu pracovníkov – 1 pracovník/zmena, 2. zvýšenie využitia pracovníkov o 23,79% a 3. zvýšenie parciálnej produktivity na jedného pracovníka/zmena o 85 ks. Master prácou poukázal na 58 % potenciálne úspory nákladov prerozdelením činností pracovníkov na jednotlivých pracovných miestach a v efektívnejšom využití potenciálu pracovníkov na jednotlivých výrobných linkách.

Riešiteľ: Jozef Boško, BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce, dcérska spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH, zameraná na vývoj a výrobu elektromotorov a ovládacej a riadiacej elektroniky pre bielu techniku.

 

2. Zvýšenie výkonu a stability cyklového času (CT) v rámci materiálového toku pre vybraný produkt

Riešiteľka sa zamerala na zvýšenie stability a výkonnosti CT pre zabezpečenie požiadaviek zákazníka a globálneho štandardu spoločnosti Nemak prostredníctvom vytvorenia lepších podmienok pre výrobný proces odstránením plytvania, ktoré znižujú stabilitu a výkonnosť CT a zlepšením štandardov. Zostavila tím zložený zo slovenských kolegov a využila aj kolegov v rámci korporácie. Boli zadefinované problémy: nesprávne nastavené ideálne cyklové časy, nestabilný čas operátora, čakanie naberačky, nevhodná klieština, mechanické pohyby stroja, zatváranie bezpečnostnej závory. Dôležitým vstupným bodom bolo práve stanovenie ideálneho cyklového času, od ktorého sa odvíjali následne návrhy riešenia. Aplikácia NORIS bola dôležitou súčasťou metodiky, kde boli zaznamenávané všetky CT na zariadeniach a definovaných 20 najkratších CT pre produkt a dané zariadenie (viď Obr.).

cyklový čas
 
 
tabuľka 

Po zavedení riešenia controling vyčíslil celkove úspory zrealizovanými zlepšeniami v hodnote 33 289,98 € s ročnou návratnosťou.

Riešiteľ: Martina Paalová, spoločnosť Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom, člen skupiny NEMAK so sídlom v Monterrey, v Mexiku - najväčší dodávateľ hláv valcov a blokov motorov na svete. 

 

3. Zvýšenie prevádzkyschopnosti rotačných pecí

Hlavným dôvodom Master projektu bolo: 1. nájsť kritické strojné zariadenia, ktoré spôsobujú najväčšie prestoje rotačných pecí, 2. znížiť náklady na prestojoch a 3. znížiť poruchovosť týchto zariadení. Vhodným riešením bola metóda DMAIC, brainstorming, brainwritingu 6 – 3 – 5 , FTA a Paretov diagram.

 Pareto diagram

   Obr. Pareto diagram znázorňuje početnosť porúch na konkrétnych strojných zariadeniach RP  v sledovanom období november 2015 – marec 2016

 

Navrhované riešenia sa týkali nielen strojných zariadení, ale aj personálu, ktorí sa o tieto zariadenia stará. Základom pre výpočet boli vypočítané straty v pôvodnom a novom stave evidované v informačnom podnikovom systéme. Z nazbieraných údajov sa určili strojné zariadenia, ktoré výpadky spôsobujú. Na prevádzke rotačných pecí sa nápravnými opatreniami ušetrili straty znížením prestojov v hodnote 26 897 €.

Riešiteľ: Ján Chlebuš, SMZ, a. s., Jelšava, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“.

 

To boli v skratke popísané Master projekty 2016. Veríme, že sme Vás čiastočne inšpirovali. Práve vďaka štúdiu sa niektorým zamestnancom naskytla príležitosť zmeny vyššej pracovnej pozície. Získali väčšiu dôveru zo strany manažmentu.

„Stojí to za to! Byť  členom rodiny Mastrákov priemyselného inžinierstva.“ - je odkaz Master riešiteľov 2016 pre ďalších, ktorí hľadajú optimálne riešenia pre zoštíhľovanie výrobných procesov.

 

Pozrite si aj ďalšie zaujímavé odkazy, v čom vidia účastníci vzdelávania prínosy TU »

 • autor:
 • IPA Slovakia, s.r.o.


Mohlo by vás tiež zaujímať


 • Miroslav Kollár: Chceme byť našim zákazníkom partnerom v projekte, nie len dodávateľom

  Miroslav Kollár: Chceme byť našim zákazníkom partnerom v projekte, nie len dodávateľom

  SimulPlast, s.r.o. je technicko-poradenská spoločnosť pre výrobcov, vývojárov, konštruktérov a užívateľov plastových dielov vyrábaných technológiou vstrekovania. Je výhradným predajcom CAE softvéru Moldex3D pre analýzu a optimalizáciu vstrekovania plastov. V exkluzívnom rozhovore nám pán Miroslav...

 • Pred 60 rokmi začal prvý Medzinárodný strojársky veľtrh. Dodnes nevynechal jediný ročník

  Pred 60 rokmi začal prvý Medzinárodný strojársky veľtrh. Dodnes nevynechal jediný ročník

  6. septembra 1959 na brnenskom výstavisku odštartoval prvý ročník medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ešte pod názvom Medzinárodný veľtrh Brno. Po 60 rokoch je MSV najvýznamnejším stredoeurópskym veľtrhom svojho druhu s návštevnosťou cez 80 tisíc ľudí a viac ako 1600 vystavujúcimi firmami. Tento...

 • K 2019 Düsseldorf: Svet priekopníkov

  K 2019 Düsseldorf: Svet priekopníkov

  Veľtrh K 2019 – celosvetovo vedúci veľtrh odvetvia plastov a kaučuku – je už dlho vypredaný. Zúčastní sa ho viac než 3.200 vystavovateľov z vyše 60 krajín. Mimoriadne silno sú opäť zastúpení dodávatelia z Európy, predovšetkým z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Francúzska a Turecka, z mimoeurópskych...