• Úvod
 • Odborné články
 • EDU-MaTech: vzdelávanie pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu

EDU-MaTech: vzdelávanie pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu

EDU-MaTech: vzdelávanie pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu

Vo februári 2020 sa začala realizácia medzinárodného projektu s názvom „Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu“ (EDU-MaTech).

Súčasťou projektu  boli aktivity, zamerané na realizáciu hĺbkového prieskumu ohľadom aktuálneho stavu v oblasti celoživotného vzdelávania (CŽV) vo  firmách, ako aj identifikácie ich potrieb a požiadaviek na CŽV, vytvorenie expertného tímu,  vypracovanie Cezhraničnej stratégie celoživotného vzdelávania, vrátane vytvorenia širokého balíka školení a kurzov celoživotného vzdelávania pre zamestnancov v technicky zameraných odboroch pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu.  

V týchto dňoch už je k dispozícii konkrétna ponuka pokročilých vzdelávacích programov pre firmy a klastere v oblasti strojárstva a automotive. V rámci otvoreného partnerstva pre spoluprácu  sa uskutočňuje pristupovanie nových parterov k Memorandu o spolupráci.  V prípade záujmu o podpis Dohody o pristúpení k Memorandu o spolupráci,  je možné kontaktovať niektorého z partnerov.  Na priblíženie širokého rozsahu realizovanej spolupráce  uvádzame nižšie stručný prehľad jednotlivých etáp a výstupov.

Analýza súčasného stavu v oblasti CŽV

Analýza súčasného stavu v oblasti CŽV a identifikácia potrieb podnikov bola realizovaná na základe dotazníkového prieskumu v prihraničných regiónoch Slovenskej republiky (Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji) a Českej republiky (Jihomoravskom, Zlínskom a Moravskosliezskom kraji) so zameraním prednostne na podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu.

Do dotazníkového šetrenia sa zapojilo viac ako 30 podnikateľských subjektov z ČR a viac ako 40 subjektov zo SR z rôznych kategórií od mikropodnikov, cez malé a stredné podniky, až po veľké podniky nad 250 zamestnancov.  Vďaka dotazníkovému šetreniu a face-to-face rozhovorom boli identifikované požiadavky podnikateľských subjektov na zameranie, obsah, formy a metódy ďalšieho vzdelávania svojich zamestnancov.   Obr. 1 uvádza hlavné oblasti záujmu  podnikov.

 SOPK 

 Obr. 1   Záujem respondentov o jednotlivé oblasti CŽV

 

V rámci jednotlivých oblastí podnikateľské subjekty ďalej špecifikovali požadovaný obsah vzdelávacích programov. Z hľadiska obsahového zamerania bol identifikovaný najväčší záujem o nasledujúce kurzy a školenia »

Expertná skupina

Cezhraničná expertná skupina s názvom „Rada pre stratégiu a prípravu pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu“ pozostáva zo zástupcov zamestnávateľov, zamestnávateľských združení a klastrov a poskytovateľov vzdelávania v oprávnenom území, zástupcov štátnej správy a samosprávy z oprávnených území. Hlavnou úlohou Rady je pripomienkovanie a schválenie cezhraničnej stratégie v oblasti prípravy, zavádzania a realizácie CŽV v oprávnených územiach. Viac informácií o zložení expertnej skupiny »

Výmenné stáže pedagógov

Cieľom výmenných stáží pedagógov je výmena skúseností z oblasti prípravy, organizácie a realizácie CŽV na univerzitách s príbuzným technickým zameraním (Žilinská univerzita v Žiline, TU-VŠB Ostrava, VUT Brno). Tieto sa realizujú v rámci možností, ktoré dovoľujú pandemické opatrenia v ČR a SR. Významným prvkom výmeny skúseností je spoločná organizácia, prípadne spoločná účasť na odborných podujatiach, ako sú napríklad podujatia v rámci Medzinárodného strojárenského veľtrhu v Brne alebo vedecké a odborné konferencie a semináre.

Spoločná cezhraničná stratégia celoživotného vzdelávania

Spoločná Cezhraničná stratégia celoživotného vzdelávania vo vybratých technicky zameraných odboroch pre podniky v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu zohľadňuje spoločné európske nástroje, spoločné kvalifikačné rámce na porovnanie a uznávanie získaných kvalifikácii v SR a ČR, respektíve v krajinách EU.  Spoločná cezhraničná stratégia celoživotného vzdelávania predstavuje konceptuálny materiál s odporúčacím charakterom, ktorý sa primárne zameriava na odborné celoživotné vzdelávanie pracovníkov v technických oblastiach so zameraním na strojársky a automobilový priemysel a spoluprácu prihraničných regiónov SR a ČR v tejto oblasti.

Viac info: Spoločná stratégia CŽV Príloha č. 1Príloha č. 2.; Príloha č.  3 .

Technicky pokročilé kurzy a tréningy pre podniky a klastre

Technicky pokročilé  kurzy a tréningy boli obsahovo vypracované na základe výsledkov dotazníkového šetrenia a požiadaviek podnikateľských subjektov. Riešitelia pripraviliširokú škálu  študijných plánov krátkodobých a dlhodobých vzdelávacích programov, špecializovaných kurzov a ďalších vzdelávacích aktivít na prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie, špecializáciu, doškoľovanie a rekvalifikáciu. K pripravovaným kurzom sú priebežne spracovávané výučbové materiály (prezentácie, učebné texty, skriptá, návody na cvičenia, príklady, prípadové štúdie a pod.). Viac o ponuke kurzov a tréningov »

Sieť spolupráce

Sieť spolupráce je otvorená platforma tvorená vzdelávacími inštitúciami, zamestnávateľmi, komorami, odbornými a záujmovými združeniami pre rozvoj činností v oblasti CŽV, zameraného na vybrané technicky orientované programy vzdelávania predovšetkým pre strojársky a automobilový priemysel.

Partneri projektu:

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; web: www.mtf.stuba.sk    Kontakt: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
 • Národní klastrová asociace;  web: nca.cz     Kontakt: PhDr. Mgr. Ivo Říha
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora - Trenčianska regionálna komora SOPK; web: sopk.sk/tn  Kontakt:  Ing. Ján Václav; Tel: 032 6523834

Web projektu: www.edumatech.sk  

Projekt Edu-MaTech je realizovaný v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

SOPK 
  
 • autor:
 • Ján Václav; SOPK a Mária Behúlová; MTF STU
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora

  Slovenská obchodná a priemyselná komora

  SOPK - nezávislý reprezentant trhovej ekonomiky, ktorý chráni záujmy podnikateľských subjektov, podporuje ich rozvoj a expanziu v národnej európskej a globálnej dimenzii, najmä prostredníctvom ovplyvňovania tvorby podnikateľského prostredia.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník