• Úvod
  • Aktuality
  • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch

Výzva je zameraná na predkladanie žiadostí o podporu inovácii a technologického transferu v podnikoch.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Dátum vyhlásenia výzvy: 28. október 2022
Uzavretie výzvy: 30. december 2022
Intenzita pomoci/ grant: Min. 200 000 EUR, Max. 5 000 000 EUR

Oprávnené miesto realizácie: Oprávnené územie je celé územie Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu nie sídlo žiadateľa.
Oprávnený žiadateľ:
- fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v SR a zároveň oprávnení žiadatelia sú tí:
- ktorí majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, pričom: ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú schválenou účtovnou závierkou za ukončené účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP,
Dĺžka realizácie projektu: Realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31. decembra 20231

Viac informácii » 

  • autor:
  • EOS Innovazioni, a.s.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník