Všeobecná bezpečnosť výrobkov

Európske právne predpisy zaisťujú vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov. Na produkty uvedené na trh v rámci vnútorného trhu sa vzťahujú všeobecné bezpečnostné požiadavky.

Smernica 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov [Úradný vestník L 11 z 15.1.2002] stanovuje všeobecné bezpečnostné požiadavky na akýkoľvek výrobok uvedený na trh pre spotrebiteľov alebo pre výrobok , kde je pravdepodobné, že ho spotrebiteľ bude používať, vrátane všetkých produktov, ktoré poskytujú servis. Použité výrobky, ktoré majú starožitnú hodnotu alebo tie, ktoré treba opraviť, nie sú predmetom tejto požiadavky. Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby výrobky uvedené na trh boli bezpečné.

  

Výrobok sa považuje za bezpečný, ako náhle je v súlade s ustanoveniami uvedenými v európskej legislatíve, alebo, ak taká legislatíva nie je, je v súlade s osobitnými vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu, v ktorom je uvádzaný na trh alebo predávaný. Výrobok sa tiež považuje za bezpečný, ak je v súlade s európskou normou stanovenou v súlade s postupmi tejto smernice. Pri absencii takýchto predpisov a noriem, výrobok sa hodnotí podľa posúdenia nasledovných prvkov:

 •     nezáväzné vnútroštátne normy transponujúce príslušné európske normy
 •     normy vypracované členskými štátmi, kde sa výrobok predáva;
 •     odporúčania komisie, ktorými sa stanovujú usmernenia na posudzovanie bezpečnosti výrobkov;
 •       zásady správnej praxe pre bezpečnosť výrobkov platné v príslušnej oblasti;
 •       aktuálna úroveň poznatkov a technológie;
 •       racionálne očakávania spotrebiteľa týkajúce sa bezpečnosti.

 

Povinnosti výrobcov a distribútorov

Výrobca musí dať na trh výrobky, ktoré sú v súlade s požiadavkami všeobecnej bezpečnosti a okrem toho musí:

 •      poskytnúť spotrebiteľom potrebné informácie na posúdenie vlastného nebezpečenstva výrobku, zvlášť keď to nie je priamo zrejmé;
 •      prijať potrebné opatrenia na zabránenie ohrozenia (napr. stiahnutie výrobkov z trhu, informovanie spotrebiteľov, odvolanie výrobkov, ktoré už boli dodané spotrebiteľom, atď.)

Distribútori sú tiež povinní:

 •       dodávať výrobky, ktoré v súlade s požiadavkami všeobecnej bezpečnosti;
 •       sledovať bezpečnosť výrobkov na trhu;
 •       poskytnúť potrebné dokumenty, ktoré zabezpečia, že výrobky možno vysledovať.

 

Ak výrobca alebo distribútor zistí, že výrobok je nebezpečný, musí to oznámiť príslušným orgánom a v prípade potreby, spolupracovať s nimi. Táto povinnosť informovať príslušné orgány je spresnená v prílohe I tejto smernice

 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov bola doplnená Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93  a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník