• Úvod
  • Aktuality
  • Slovenský plastikársky klaster usporiadava seminár s názvom Trendy v plastikárskom priemysle

Slovenský plastikársky klaster usporiadava seminár s názvom Trendy v plastikárskom priemysle

  • 05.09.2018

Slovenský plastikársky klaster Vás pozýva na 8. odborný seminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle.

Čas: 25-26. SEPTEMBER 2018

Miesto: Demänová, okres Liptovský Mikuláš, hotel VIA Jasná

Cieľová skupina: majitelia, riaditelia firiem, výrobní riaditelia a manažéri výrobných spoločností, technológovia, konštruktéri foriem pre plasty, projektoví manažéri, procesní manažéri, technici kvality, nastavovači - seniori, ostatní odborníci, ktorí pracujú v plastikárskych firmách alebo  kooperujú s nimi a odborná verejnosť.

Prihláška : v prílohe

Elektronická prihláška »

Program seminára:
25.september 2018
12:00-12:30 Registrácia účastníkov
12:30-13:30 Výskum na STU – FCHPT/Ústave prírodných a syntetických polymérov cielený na potenciálne aplikácie v priemysle (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.; Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.)
13:30-14:10 Laserové nástroje pre plastikársky priemysel (LASCAM systems s.r.o.; Karol Flimel )
14:10-15:00 Meranie a nastavovanie ideálnej viskozity pre čo najkratší cyklus, minimálne nepodarky.
Moderné trendy v oblasti horúcich vtokov a ich prínosy pre znižovanie nepodarkovosti. (Jan Svoboda, s.r.o., Jan Svoboda.)
15:00-15.15 Prestávka
15:15-16.00 Fluorácia – vštepujeme plastom nový život (vrátane praktickej ukážky) (TRADED CHEMICALS spol. s r.o.; LONTECH s.r.o.; , Ing. Jiří Lonský )
16:00-16:45 Najnovšie technológie využívané pri návrhoch a opravách foriem (vrátane ukážky robotického ramena) (Nexnet SK s.r.o., Ing. Ľuboš Gajdoš )
16:45 Záver prvého dňa seminára, občerstvenie, neformálna diskusia

26.september 2018

Inovačný deň

8:30 - 9:15 Superodpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (VaV) - navýšenie na 100% od roku 2018 (Ayming Slovensko s.r.o.; Ingrid Fischerová)
9:15 - 10:00 Kolaborativne roboty – Nový stav techniky (ZlínRobotics, s.r.o., Ing.Václav Blahník)
10:00-13:00 Predstavenie výsledkov slovenských firiem v oblasti inovácií SPK na uvedené podujatie pozval partnerské klastrové organizácie a asociácie z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Veľkej Británie a zástupcov z organizácie ADVENTAGE AUSTRIA Slovensko. Ich prítomnosť môžu využiť všetky členské ale aj nečlenské spoločnosti SPK. Po potvrdení účasti zo strany partnerov bude aktualizovaný zoznam zúčastnených organizácií s menami predstaviteľov.
13.00 Záver druhého dňa seminára, obed

Uzávierka prihlášok: 21.9.2017 (počet prihlásených je obmedzený na 50 účastníkov)

V prípade záujmu o ubytovanie v Hoteli Via Jasna prosíme kontaktujte priamo recepciu hotela +421 904 318 042 / +421 44 55 91 611, reservation@viajasna.sk, https://www.viajasna.eu

Podporné aktivity seminára - propagačné a informačné materiály jednotlivých firiem. Na seminári majú možnosť firmy prezentovať svoj výrobný program - výrobky, služby a možnosti pre spoluprácu. V konferenčnej miestnosti bude k tomu vyčlenený priestor. V prípade záujmu, nás vopred informujte (technické zabezpečenie).

Cena seminára:
(V poplatku je zahrnuté občerstvenie, obed a zborník s prednáškami.)

Člen SPK: prvá osoba 25,00 € bez DPH (30,00 € s DPH) druhá a ďalšia osoba 15,00 € bez DPH (18,00 € s DPH)

Nečlen SPK: prvá osoba 50,00 € bez DPH (60,00 € s DPH) druhá a ďalšia osoba 40,00 € bez DPH (48,00 € s DPH)

V prípade neúčasti na seminári sa účastnícky poplatok nevracia späť. Prihlásené firmy žiadame vyslať náhradníka.

Úhradu vykonajte prevodom na účet SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER Tatra banka, a.s., IBAN: SK76 1100 0000 0026 2819 6482 Variabilný symbol: uveďte IČO Vašej spoločnosti
ŠS: 25092018
V poznámke prosíme uveďte: Názov firmy alebo priezvisko/á účastníkov.

www.spklaster.sk

  • autor:
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    Záujmové združenie nezávislých právnických osôb a pridružených inštitúcií, ktoré sú regionálne a nadregionálne prepojené s potenciálom zvyšovania konkurencieschopnosti v plastikárskej oblasti.