SLOVENSKO - SRBSKÉ OBCHODNÉ ALTERNATÍVY

  • 13.04.2018 | Trenčín
Seminár je zameraný na zamestnávanie cudzincov zo Srbska, vysielanie zamestnancov do Srbska, rozširovanie podnikateľskej činnosti do Srbska (prípadne naopak), a s tým súvisiaca obchodnoprávna, pracovnoprávna a daňová problematika.

Podujatie je pripravené v spolupráci so Slovensko - srbskou obchodnou komorou (SSOK), Inšpektorátom práce Trenčín (IP), oddelením cudzineckej polície Policajného zboru SR Trenčín (CP PZ SR) a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Trenčín (UPSVaR SR).

Seminár je určený pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem o informácie, chcú optimalizovať svoje náklady investovaním v Srbsku a využiť tamojšie benefity poskytované zahraničným investorom, tiež pre personálne agentúry, ktoré zabezpečujú pracovnú silu pre slovenské podniky a pre firmy z oblasti daňového a účtovného poradenstva. Účastníci seminára obdržia odborné materiály v elektronickej podobe.

Viac informácií »