• Úvod
  • Aktuality
  • Povinnosť podať žiadosť o uzavretie zmluvy so Správcom zálohového systému do 18. mája 2021

Povinnosť podať žiadosť o uzavretie zmluvy so Správcom zálohového systému do 18. mája 2021

Výrobcovia, ktorí uvádzajú na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch a distribútori, ktorí uskutočňujú distribúciu nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch konečnému používateľovi sú povinní požiadať Správcu zálohového systému o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa zákona o zálohovaní najneskôr do 18. mája 2021.

Od 1. 1. 2022 sa spustí systém povinného zálohovania PET fliaš a plechoviek. Koordináciu fungovania zálohového systému bude zabezpečovať Správca zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej ako „Správca“).   

Podľa zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o zálohovaní“) je výrobca obalov, ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch a distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch konečnému používateľovi, povinný požiadať Správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa zákona o zálohovaní do 60 dní od doručenia oznámenia o začatí vykonávania činnosti správcu.    

Žiadosť s presnou identifikáciou žiadateľa a jeho emailovou aj korešpondenčnou adresou je potrebné doručiť Správcovi najneskôr do 18. mája 2021. Bližšie informácie sú dostupné online na: www.minzp.sk/aktuality/vyzva-vyrobcom-distributorom-napojovych-obalov.html.  

Upozorňujeme, že za výrobcu obalov sa môže považovať aj podnikateľ, ktorý reálne žiadny obal nevyrába.  

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  sa za výrobcu obalov považuje aj ten: 

  1. kto balí alebo plní tovar do obalov a uvádza ho na trh pod svojou obchodnou značkou,
  2. pre koho sa tovar balí alebo plní a pod ktorého obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,
  3. kto prepraví alebo si nechá prepraviť tovar v obaloch na SR a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v SR, resp. iným spôsobom uvádza tovar na trh,
  4. distribuuje obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,
  5. ako distribútor používa obal na zabalenie tovaru alebo na naplnenie tovarom,
  6. kto uvádza na trh prázdne obaly (s výnimkami).
  • autor:
  • AHK