Obmedzenie N,N-dimetylformamidu

Nariadenie Komisie č. (EÚ)2021/2030, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII k nariadeniu EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok, pokiaľ ide o N,N-dimetylformamid.

Nařízení Komise č. (EU)2021/2030 doplňuje do přílohy XVII novou položku č. 76:
N,N-dimethylformamid (CAS 68-12-2, ES 200-679-5).

N,N-dimethylformamid se nesmí uvádět na trh jako látka samotná nebo složka jiných látek nebo obsažená ve směsích v koncentraci rovné 0,3 % nebo vyšší po 12. prosinci 2023.
1. výjimkou zákazu jsou odvozené úrovně, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL): 6 mg/m3 v případě inhalační expozice a 1,1 mg/kg/den v případě dermální expozice, tyto údaje musí uvést výrobci, dovozci nebo následní uživatelé v příslušných zprávách o chemické bezpečnosti nebo v bezpečnostních listech.
2. výjimkou zákazu je přijetí vhodných opatření k řízení rizik výrobci a následnými uživateli, kterými zajistí, aby expozice pracovníků byla nižší než jsou výše uvedené hodnoty DNEL.
3. výjimkou zákazu je použití N,N-dimethylformamidu jako rozpouštědla při postupech přímého nebo reverzního povrstvování textilií či papírového materiálu polyuretanem nebo při výrobě polyuretanových membrán.

N,N-dimethylformamid je látkou široce používanou v zemích EU  pro výrobu čistých chemikálií, pro výrobu farmak, polymerů,  textilu, kůže, kožešin, parfémů, atd.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník