Nová REACH registrácia polymérov

 • 17.07.2019
 • Služby
Nová REACH registrácia polymérov

Európska chemická legislatíva REACH sa dostala do ďalšej fázy po ukončení registrácie látok nad 1 tonu v roku 2018. V prípade plastov sa to týkalo monomérov. Preskúmanie účinnosti legislatívy REACH (REFIT) prinieslo odporúčanie, pripraviť schému registrácie polymérov.

Možnosť zaradenia povinnosti registrácie pre polyméry na trhu EÚ vyplýva z článku 138(2) nariadenia REACH:

Komisia môže predložiť legislatívne návrhy hneď, ako sa môže stanoviť prakticky uskutočniteľný a nákladovo efektívny spôsob výberu polymérov na registráciu na základe náležitých technických a validovaných vedeckých kritérií, a po zverejnení správy o:

a) rizikách, ktoré predstavujú polyméry v porovnaní s ostatnými látkami;

b) prípadnej potrebe registrácie určitých druhov polymérov po zohľadnení konkurencieschopnosti a inovácie na jednej strane a ochrany zdravia ľudí a životného prostredia na strane druhej. 

Európska Komisia vo svojej druhej správe o vykonávaní nariadenia REACH v praxi (REFIT 2018) uvádza aj tri preskúmania: prvé sa týka možnej registrácie polymérov a zvyšné dve minimálnych požiadaviek na informácie o látkach v nízkotonážnych množstvách (1 až 10 ton ročne). Konštatuje, že požiadavka na registráciu niektorých polymérov sa dá považovať za opodstatnenú.

V zmysle „Opatrenia 16“ bude Komisia aj naďalej prešetrovať informácie potrebné na posúdenie cenovej dostupnosti prijatia ďalších požiadaviek na registráciu nízkotonážnych látok alebo na identifikáciu príslušných polymérov, ktoré by mohli podliehať registrácii.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0116&from=EN

Polyméry sa vo všeobecnosti považujú za pomerne bezpečné z hľadiska ohrozenia zdravia ľudí vzľadom na ich vysokú molekulovú hmotnosť (obmedzujúcu prechod cez biomembrány). Viacero krajín ktoré majú požiadavky na registráciu polymérov zaviedlo vo svojej legislatívnej schéme pojem „polymér nízkej dôležitosti“ (polymers of low concern (PLC)) a takéto polyméry sú vyňaté z povinnosti registrovať. Samozrejme že PLC znamená, že polymér nemá žiadnu z nebezpečných vlastností akými sú:

 • Akútna toxicita (Acute Tox. 1 to Acute Tox. 4);
 • Mutagenita (Muta. 1A, Muta. 1B and Muta. 2);
 • Karcinogenita (Carc. 1A, Carc. 1B and Carc. 2);
 • Aspiračná toxicita (Asp. Tox. 1);
 • Respiračná/kožná senzibilizácia (Resp. Sens. 1 and Skin Sens. 1);
 • Toxicita pre špecifický orgán – jednorazová expozícia (STOT SE1 to SE3)
 • Toxicita pre špecifický orgán – opakovaná expozícia (STOT RE 1 and STOT RE 2);
 • Nebezpečnosť pre vodné prostredie (Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 – 4);
 • Nebezpečnosť pre ozónovú vrstvu (Ozone).
 • polymér nesmie byť identifikovaný ako PBT alebo vPvB.

Ako by mohla teda vyzerať schéma REACH registrácie polymérov?

Vychádzajúc z dokumentu publikovanom v decembri 2012 (REVIEW OF REACH WITH REGARD TO THE REGISTRATION REQUIREMENTS ON POLYMERS 070307/2011/602175/SER/D3; Final Report Part A: Polymers) https://rpaltd.co.uk/uploads/report_files/j762-2.pdf

by prichádzali v princípe do úvahy 2 prístupy:

 1. Samostatná registračná schéma pre polyméry;
 2. Rozšírenie registrácie monomérov – v súčasnosti sú informácie v registračnej dokumentácii pre monomér zacielené len na použitie monoméru. Požiadavky by sa mohli rozšíriť na použitie monoméru v polyméroch a definovanie vlastností všetkých typov polymérov v ktorých sa daný monomér používa a to z hľadiska celého životného cyklu.

V štúdii z roku 2015 je návrh na registráciu polymérov definovaný ako kombinácia PLC a „polymérnych skupín“.

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/FINAL%20REPORT%20POLYMER%20SI671025.pdf

PLC prístup je definovaný rozhodovacou schémou pre určenie, či môže byť polymér považovaný za PLC (polymér nízkej dôležitosti).

Parametre pre určenie PLC zahŕňajú:

 • Kritériá nebezpečnosti: klasifikácia CLP, prítomnosť vybraných elementov, degradovateľnosť a absorpčná schopnosť;
 • Molekulová hmotnosť a obsah oligomérov;
 • Reakčné funkčné skupiny; a
 • Polymérne skupiny (polyestery).

Implementácia takéhoto prístupu so zúženými požiadavkami pre PLC by umožnila redukciu nákladov o 30 – 35% pre spoločnosti v prípade registrácie polyméru.

Prístup „polymérnych skupín“ bol vyvinutý s cieľom zabezpečiť, že všetci členovia skupiny majú rovnaké environmentálne a zdravotné riziká. Tento prístup zahŕňa prípady pre polyméry s rovnakými zložkami, ale aj s rozdielnym zložením.

Ako v praxi by mala schéma registrácie polymérov naozaj vyzerať v rámci nariadenia REACH by mala osvetliť ďalšia štúdia, ktorú zadala Komisia v roku 2018. 

 • autor:
 • Ekotoxigologické Centrum Bratislava s.r.o.


Mohlo by vás tiež zaujímať

 • Na MSV 2019 bude predstavená Digitálna továreň 2.0 tak, ako ešte nikdy

  Na MSV 2019 bude predstavená Digitálna továreň 2.0 tak, ako ešte nikdy

  Postupujúca digitalizácia vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti prináša stále nové, oveľa vyspelejšie a pritom realistickejšie modely výroby. V skutočnosti ale veľká časť verejnosti a často aj časť odbornej verejnosti nevie, čo si naozaj pod názvom Priemysel 4.0 má konkrétne predstaviť. Preto v...

 • Keď šetriť znamená prerábať alebo výzva jedného technika

  Keď šetriť znamená prerábať alebo výzva jedného technika

  Už niekoľko rokov sa pán Štětina zo spoločnosti technology-support s.r.o. pohybuje ako aplikačný technik a školiteľ vo firmách, a všimol si zaujímavé veci. Keď príde frézar k nadriadenému alebo majiteľovi firmy s tým, že potrebuje nový nástroj, pretože ten starý už nie je funkčný, nestane sa mu, že...

 • Správa výstavného výboru veľtrhu K 2019: Trh a ekonomika

  Správa výstavného výboru veľtrhu K 2019: Trh a ekonomika

  Od roku 1952 zaberá veľtrh K Düsseldorf výsadnú pozíciu medzi všetkými špecializovanými veľtrhmi v odbore plastov a kaučuku. Žiadna iná udalosť nezviditelňuje celosvetový úspech polymérnych materiálov tak zreteľne, hmatateľne a transparentne. 21. ročník tohto veľtrhu tiež vyzdvihuje trvalý rast...

 • Medzinárodný strojársky veľtrh 2019 v Brne sa zameriava na digitalizáciu výroby

  Medzinárodný strojársky veľtrh 2019 v Brne sa zameriava na digitalizáciu výroby

  Šesťdesiaty prvý ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne opäť ukáže posledné novinky a trendy v oblasti priemyselných technológií, predstaví fenomén digitálnej továrne a novo otvorí diskusiu k cirkulárnej ekonomike. MSV 2019 sa uskutoční od 7. do 11. októbra na brnenskom výstavisku.... • K 2019 Düsseldorf - nové technológie ako motor inovácií

  K 2019 Düsseldorf - nové technológie ako motor inovácií

  Viac ako 3000 spoločností z odboru plastov a kaučuku predstavia produkty a riešenia pre produktívny a zodpovedný dnešok, zajtrajšok i pozajtrajšok. Na tlačovej konferencii v Budapešti sa zišli organizátori veľtrhu priamo z Düsseldorfu - Thorsten Kühmann, riaditeľ nemeckej asociácie VDMA pre...

 • Veľtrh Plastpol Kielce 2019 - fotoreportáž

  Veľtrh Plastpol Kielce 2019 - fotoreportáž

  Bilancia tohtoročného medzinárodného veľtrhu plastov a gumy Plastpol 2019 bola rekordná a pôsobivá, zúčastnilo sa ho 910 firiem zo 42 krajín, ktoré zaplnili 7 výstavných hál. Výstava bola tento rok zatiaľ najväčšia vo svojej histórii. Obchodný rozsah veľtrhu zahŕňal technológie, stroje a...

 • SOVA Digital: Prvé stretnutie R&D lídrov Slovenska

  SOVA Digital: Prvé stretnutie R&D lídrov Slovenska

  R&D (Research & Development) lídri výskumno-vývojových centier slovenských priemyselných firiem sa zišli na prvom spoločnom stretnutí, aby hľadali priestor vzájomnej spolupráce pre zlepšenie situácie v oblasti priemyselného výskumu a vývoja. Cieľom podujatia bolo vytvoriť kooperáciu R&D lídrov,...