Nová REACH registrácia polymérov

 • 17.07.2019
 • Služby
Nová REACH registrácia polymérov

Európska chemická legislatíva REACH sa dostala do ďalšej fázy po ukončení registrácie látok nad 1 tonu v roku 2018. V prípade plastov sa to týkalo monomérov. Preskúmanie účinnosti legislatívy REACH (REFIT) prinieslo odporúčanie, pripraviť schému registrácie polymérov.

Možnosť zaradenia povinnosti registrácie pre polyméry na trhu EÚ vyplýva z článku 138(2) nariadenia REACH:

Komisia môže predložiť legislatívne návrhy hneď, ako sa môže stanoviť prakticky uskutočniteľný a nákladovo efektívny spôsob výberu polymérov na registráciu na základe náležitých technických a validovaných vedeckých kritérií, a po zverejnení správy o:

a) rizikách, ktoré predstavujú polyméry v porovnaní s ostatnými látkami;

b) prípadnej potrebe registrácie určitých druhov polymérov po zohľadnení konkurencieschopnosti a inovácie na jednej strane a ochrany zdravia ľudí a životného prostredia na strane druhej. 

Európska Komisia vo svojej druhej správe o vykonávaní nariadenia REACH v praxi (REFIT 2018) uvádza aj tri preskúmania: prvé sa týka možnej registrácie polymérov a zvyšné dve minimálnych požiadaviek na informácie o látkach v nízkotonážnych množstvách (1 až 10 ton ročne). Konštatuje, že požiadavka na registráciu niektorých polymérov sa dá považovať za opodstatnenú.

V zmysle „Opatrenia 16“ bude Komisia aj naďalej prešetrovať informácie potrebné na posúdenie cenovej dostupnosti prijatia ďalších požiadaviek na registráciu nízkotonážnych látok alebo na identifikáciu príslušných polymérov, ktoré by mohli podliehať registrácii.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0116&from=EN

Polyméry sa vo všeobecnosti považujú za pomerne bezpečné z hľadiska ohrozenia zdravia ľudí vzľadom na ich vysokú molekulovú hmotnosť (obmedzujúcu prechod cez biomembrány). Viacero krajín ktoré majú požiadavky na registráciu polymérov zaviedlo vo svojej legislatívnej schéme pojem „polymér nízkej dôležitosti“ (polymers of low concern (PLC)) a takéto polyméry sú vyňaté z povinnosti registrovať. Samozrejme že PLC znamená, že polymér nemá žiadnu z nebezpečných vlastností akými sú:

 • Akútna toxicita (Acute Tox. 1 to Acute Tox. 4);
 • Mutagenita (Muta. 1A, Muta. 1B and Muta. 2);
 • Karcinogenita (Carc. 1A, Carc. 1B and Carc. 2);
 • Aspiračná toxicita (Asp. Tox. 1);
 • Respiračná/kožná senzibilizácia (Resp. Sens. 1 and Skin Sens. 1);
 • Toxicita pre špecifický orgán – jednorazová expozícia (STOT SE1 to SE3)
 • Toxicita pre špecifický orgán – opakovaná expozícia (STOT RE 1 and STOT RE 2);
 • Nebezpečnosť pre vodné prostredie (Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 – 4);
 • Nebezpečnosť pre ozónovú vrstvu (Ozone).
 • polymér nesmie byť identifikovaný ako PBT alebo vPvB.

Ako by mohla teda vyzerať schéma REACH registrácie polymérov?

Vychádzajúc z dokumentu publikovanom v decembri 2012 (REVIEW OF REACH WITH REGARD TO THE REGISTRATION REQUIREMENTS ON POLYMERS 070307/2011/602175/SER/D3; Final Report Part A: Polymers) https://rpaltd.co.uk/uploads/report_files/j762-2.pdf

by prichádzali v princípe do úvahy 2 prístupy:

 1. Samostatná registračná schéma pre polyméry;
 2. Rozšírenie registrácie monomérov – v súčasnosti sú informácie v registračnej dokumentácii pre monomér zacielené len na použitie monoméru. Požiadavky by sa mohli rozšíriť na použitie monoméru v polyméroch a definovanie vlastností všetkých typov polymérov v ktorých sa daný monomér používa a to z hľadiska celého životného cyklu.

V štúdii z roku 2015 je návrh na registráciu polymérov definovaný ako kombinácia PLC a „polymérnych skupín“.

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/FINAL%20REPORT%20POLYMER%20SI671025.pdf

PLC prístup je definovaný rozhodovacou schémou pre určenie, či môže byť polymér považovaný za PLC (polymér nízkej dôležitosti).

Parametre pre určenie PLC zahŕňajú:

 • Kritériá nebezpečnosti: klasifikácia CLP, prítomnosť vybraných elementov, degradovateľnosť a absorpčná schopnosť;
 • Molekulová hmotnosť a obsah oligomérov;
 • Reakčné funkčné skupiny; a
 • Polymérne skupiny (polyestery).

Implementácia takéhoto prístupu so zúženými požiadavkami pre PLC by umožnila redukciu nákladov o 30 – 35% pre spoločnosti v prípade registrácie polyméru.

Prístup „polymérnych skupín“ bol vyvinutý s cieľom zabezpečiť, že všetci členovia skupiny majú rovnaké environmentálne a zdravotné riziká. Tento prístup zahŕňa prípady pre polyméry s rovnakými zložkami, ale aj s rozdielnym zložením.

Ako v praxi by mala schéma registrácie polymérov naozaj vyzerať v rámci nariadenia REACH by mala osvetliť ďalšia štúdia, ktorú zadala Komisia v roku 2018. 

 • autor:
 • Ekotoxigologické Centrum Bratislava s.r.o.


Mohlo by vás tiež zaujímať


 • Miroslav Kollár: Chceme byť našim zákazníkom partnerom v projekte, nie len dodávateľom

  Miroslav Kollár: Chceme byť našim zákazníkom partnerom v projekte, nie len dodávateľom

  SimulPlast, s.r.o. je technicko-poradenská spoločnosť pre výrobcov, vývojárov, konštruktérov a užívateľov plastových dielov vyrábaných technológiou vstrekovania. Je výhradným predajcom CAE softvéru Moldex3D pre analýzu a optimalizáciu vstrekovania plastov. V exkluzívnom rozhovore nám pán Miroslav...

 • Pred 60 rokmi začal prvý Medzinárodný strojársky veľtrh. Dodnes nevynechal jediný ročník

  Pred 60 rokmi začal prvý Medzinárodný strojársky veľtrh. Dodnes nevynechal jediný ročník

  6. septembra 1959 na brnenskom výstavisku odštartoval prvý ročník medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ešte pod názvom Medzinárodný veľtrh Brno. Po 60 rokoch je MSV najvýznamnejším stredoeurópskym veľtrhom svojho druhu s návštevnosťou cez 80 tisíc ľudí a viac ako 1600 vystavujúcimi firmami. Tento...

 • K 2019 Düsseldorf: Svet priekopníkov

  K 2019 Düsseldorf: Svet priekopníkov

  Veľtrh K 2019 – celosvetovo vedúci veľtrh odvetvia plastov a kaučuku – je už dlho vypredaný. Zúčastní sa ho viac než 3.200 vystavovateľov z vyše 60 krajín. Mimoriadne silno sú opäť zastúpení dodávatelia z Európy, predovšetkým z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Francúzska a Turecka, z mimoeurópskych...