Nanomateriály

Nanomateriály sú podľa odporúčania, ktoré prijala Európska komisia, materiály, ktorých hlavné zložky majú rozmer 1 až 100 miliardtín metra.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1202&format=HTML&aged=0&language=SK&guiLanguage=en

 

Význam syntetických nanomateriálov v našom každodennom živote čoraz viac narastá. Informácie o ich vlastnostiach v rámci výrobného a spracovateľského reťazca majú veľký význam pri stanovovaní potrebných bezpečnostných postupov, postupov hodnotenia rizík a ochranných opatrení.

http://osha.europa.eu/sk/teaser/guidelines-for-synthetic-nanomaterials

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník