Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

  • 14.09.2018

Prehľad noviniek - september 2018.

Podpora nákupu inovatívnych technológií (stroje, prístroje, zariadenia) do výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• 12. 09. 2017 / Uzavretie 5. Hodnotiaceho kola – 28.09.2018

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:
• Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v SR, existujúce min. 36 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.
• Žiadateľ musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním realizácie projektu, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 6 mesiacov pred predložením žiadosti.

INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý podnik (45-55%)
• Stredný podnik (35-45%)
• Grant max. 1 mil. EUR

Výzva zameraná na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch pre doménu Priemysel pre 21. storočie
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• 15. 12. 2017
• Uzavretie 3. Hodnotiaceho kola – 31.10.2018

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:
• Právnické osoby, ktoré v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú VaV.

INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý podnik (45-80%)
• Stredný podnik (35-75%)
• Veľký podnik (25-65%)
• Grant max. 4 mil. EUR

Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• 31. 10. 2016 / Uzavretie 5. Hodnotiaceho kola – 31.10.2018

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:
• Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať s odpadmi

INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý podnik (45-55%)
• Stredný podnik (35-45%)
• Veľký podnik (25-35%)
• Grant max. 12,5 mil. EUR

Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:
• 31. 10. 2016 / Uzavretie 5. Hodnotiaceho kola – 15.10.2018

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:
• Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať s odpadmi

INTENZITA POMOCI/GRANT:
• Malý podnik (45-55%)
• Stredný podnik (35-45%)
• Veľký podnik (25-35%)
• Grant max. 12,5 mil. EUR

  • autor:
  • EOS Innovazioni, a.s.