Manažment chemických látok v podniku

  • 23.04.2021 - 23.04.2021 | | Slovensko
Legislatíva REACH a CLP, príslušné usmernenia pre manažment chemických látok, zmesí a výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov.