Manažment chemických látok v podniku

  • 29.06.2020 - 29.06.2020 | Bratislava | Slovensko
Legislatíva REACH a CLP, príslušné usmernenia pre manažment chemických látok, zmesí a výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov.