Kontrola výrobného procesu s využitím počítačovej tomografie CT v ZEISS Trnava

  • 15.11.2018
  • Výrobky z plastov a gumy podľa priemyslu
Kontrola výrobného procesu s využitím počítačovej tomografie CT v ZEISS Trnava

Spoločnosť Carl Zeiss Slovakia, s. r. o., divízia Priemyselnej meracej techniky, ponúka školenia a zákazkové merania s využitím počítačovej tomografie, realizované v priestoroch ZEISS Metrologického centra v Trnave.

Pravidelný náhodný odber vzoriek zaručuje kvalitu výrobného procesu. Pre kontrolu vzoriek je možné použiť mnoho typov meracích technológií. Jednou z nich je aj počítačová tomografia CT.

Spínač na spone bezpečnostného pásu v aute musí spĺňať vysoké požiadavky na kvalitu, aby bolo možné zabezpečiť bezporuchové fungovanie tohto komponentu výrazne dôležitého pre bezpečnosť. Aj keď je pri každodennom používaní spínač vystavený častému mechanickému namáhaniu, musí byť počas životnosti automobilu zaručená jeho 100 % stabilita.

 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 
  

Kontrola vzoriek pre štatistickú kontrolu procesu

Požiadavky na zabezpečovanie kvality

Zabezpečovanie kvality spínača by malo byť v ideálnom prípade čo najkomplexnejšie a malo by byť vykonané okamžite po jeho vyrobení v plastovej vstrekovacej forme. Inak je možné nedostatky identifikovať až po montáži spínača, čo spôsobuje vysoké následné náklady, lebo je potrebná výmena celého modulu relevantného pre bezpečnosť. V najhoršom prípade môže tento nedostatok znížiť celkovú bezpečnosť napr. preto, lebo bezpečnostný pás už nie je možné používať.

 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 
Spínač spony bezpečnostného pásu 


Štatistická kontrola procesu

Pravidelný náhodný odber vzoriek zaručuje kvalitu výrobného procesu, lebo z finančných a technických dôvodov nie je možné skontrolovať každý spínač bezpečnostného pásu. Pravidelne sa kontrolujú stanovené rozmery komponentu a v priebehu času sa presne monitorujú odchýlky. Štatistická analýza umožňuje zastavenie procesu v ideálnom momente vrátane včasnej identifikácie postupného znižovania kvality procesu. Tvar krivky hodnôt poskytuje aj informácie o potenciálnych príčinách nedostatkov.

 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 
Best fit napasovanie CT dát (modrým) a CAD dát (šedým). Hodnoty mimo tolerancie sú vyznačené červeným 

 

Charakteristiky

Kvalitu spínača určujú prevažne tieto vlastnosti:

  • Rozmerová stabilita tvaru, t. j. zhoda so stanovenými menovitými hodnotami v CAD modeli.
  • Stabilita, ktorá by mohla byť, ak je to možné, ovplyvnená časťami formy, kavitami.

 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 
Detailná analýza tvaru krivky komponentu s použitím softvéru ZEISS CALYPSO a opcie CT 

 

 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 
Hore: Farebná mapa odchýlok, t.j. rozmerovej stability. Dole: Analýzy pórovitosti 


Kontrola pomocou CT systému ZEISS METROTOM

Pomocou počítačového tomografu ZEISS METROTOM je možné všetky potrebné rozmery v rámci kontroly procesu skontrolovať na základe jediného skenu. Dokonca je možné vložiť do CT systému a skontrolovať až niekoľko komponentov naraz. V závislosti od rozmerov komponentu je možné vyhotoviť aj kompletný sken. Okrem toho je možné kedykoľvek skontrolovať dodatočné rozmery s použitím voxelových dát získaných na vykonanie dodatočných analýz. V prípade potreby poskytuje porovnanie menovitých a skutočných hodnôt vo vytvorenej farebnej mape odchýlok prehľad o rozmerovej presnosti celého komponentu. Výnimočne silná stránka systému ZEISS METROTOM: výsledky merania sú sledovateľné a spoľahlivo spĺňajú aktuálne metrologické normy.

 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 
  


ZEISS Metrologické Centrum

Rozmerovými a materiálovými analýzami s využitím počítačovej tomografie sa zaoberá aj Metrologické centrum firmy ZEISS v Trnave. Na priemyselnom tomografe novej generácie ZEISS Metrotom 800 s výkonom  225kV a vysokým rozlíšením na úrovni 3,5 – 6 um dokáže nedeštruktívnym spôsobom kompletne skontrolovať geometriu súčiastok, ako aj odhaliť vnútorné vady v objeme materiálu. Laboratórium disponuje aj inými meracími technológiami firmy ZEISS, preto poskytuje kompletne služby v oblasti kontroly kvality.

  • autor:
  • Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.


Mohlo by vás tiež zaujímať