Karta bezpečnostných údajov (SDS; MSDS)

Aktualizácia KBÚ

POZOR ZMENA!

od 1. júna 2015:

  • sa musia látky klasifikovať len podľa ustanovení nariadenia CLP;
  • sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP, ale zmesi už klasifikované, označené, zabalené podľa ustanovení smernice o nebezpečných prípravkoch a uvedené na trh (t. j. vyskladnené) do 1. júna 2015 sa musia iba znovu označiť a znovu zabaliť do 1. júna 2017;
  • sa musí na karte bezpečnostných údajov uviesť klasifikácia látok a zmesí podľa ustanovenínariadenia CLP.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. Vám ponúka vypracovanie nových resp. revíziu KBÚ pre Vaše zmesi za akciové ceny.

Aktualizácia KBÚ vo formáte PDF>>

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník