INTRASTAT SK 2021

  • 23.02.2021 - 23.02.2021 | | Slovensko
Trenčianska regionálna komora SOPK Vás pozýva na webinár INTRASTAT SK 2021 – VIAC NEŽ LEN O ŠTATISTIKE.


Cieľ webinára:

Naučíme Vás, ako správne vykazovať údaje v intrastat hláseniach k transakciám voči iným členským štátom Európskej únie. Dozviete sa, ako zostaviť hlásenie pri prijatí/odoslaní; ako postupovať pri zatriedení tovaru - priradení správneho kódu, ak ho nemáte na došlej alebo vyšlej faktúre. Ukážeme ako vykazovať osobitné prípady; či dobropisy, aký spôsob elektronického odoslania údajov na Finančnú správu je pre Vás ten najlepší a prečo. Upozorníme na možné riziká a chyby, ktorých sa firmy obvykle dopúšťajú. Získate odpovede na Vaše otázky od odborného lektora, a to i kedykoľvek po skončení seminára, kedy môžete kontaktovať lektora a konzultovať s ním Vaše konkrétne prípady, či overiť si postupy.

Cieľová skupina:

Obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, ktorí zabezpečujú komunikáciu s colnými orgánmi pri plnení povinností v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vykazovania štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ, prípadne s Vaším zástupcom, ktorý za Vás spracováva intrastat hlásenia. Odborný seminár je vhodný ako pre úplných začiatočníkov, tak i mierne pokročilých, ale aj tí skúsenejší, ktorí to robili doposiaľ intuitívne sa dozvedia veľa nových a podnetných informácií ako zlepšiť svoju činnosť.

Lektor: Mgr. Jozef Vaško, em.h.c.i. - colný špecialista CaD Services, s.r.o.

Dátum konania: 23. február 2021

Celodenný webinár sa bude konať od 9:00 – cca 15:00 hod. s prestávkami po 15 minút, jedna dopoludnia a jedna popoludní a prestávkou na obed v trvaní 45 minút.

Prihlasovanie do: 22.2.2021

Elektronická prihláška

Program:

1. časť Úvod do INTRASTATU

1. Platné právne normy EÚ/SR, vysvetlenie pojmov

2. Právny základ - nariadenia EÚ, Zákon o štátnej štatistike, Vyhláška ŠÚ SR, colné predpisy a sadzobník, zákon o DPH

3. Účel a fungovanie systému štatistického zisťovania, colnej únie a jednotného trhu EÚ

4. Kedy vzniká a zaniká spravodajská povinnosť, prahy oslobodenia/transakcie

5. Povinnosť a spôsob podávania hlásení pri prijatí a odoslaní

6. Predmet hlásení a výnimky z INTRASTATU, ako rozlíšiť kedy podať hlásenie INTRASTAT a kedy nie

7. Ako priradiť tovaru správny kód tovaru podľa KN 2021 - praktické návody a postupy

8. Zmeny v kombinovanej nomenklatúry 2020/2021

 

2. časť Praktické riešenia INTRASTATU

1. Ako správne vyplniť hlásenie pri prijatí, odoslaní

2. Kedy podať opravné a kedy nulové hlásenie

3. Priebeh trojstranného obchodu, nepriamy dovoz a vývoz – následné dodanie do iného členského štátu

4. Ako vykazovať dobropisy a kedy podávať opravné hlásenie

5. Vykazovanie spracovania, premiestnenia tovaru (napr. konsignačné sklady)

6. Ako vykazovať software, odpad, rozložené zásielky

7. Možnosti kumulácie údajov v hláseniach, jednoduchá kumulácia a prah transakcie - príklady z aplikačnej praxe

8. Zaujímavé informácie k Simstatu a Brexitu

Kontakt:

Katarína Martišková

E-mail: katarina.martiskova@sopk.sk

Tel.: 032/ 65 23 834

Účastnícky poplatok: člen SOPK: 45 EUR + DPH = 54 EUR, nečlen: 65 EUR + DPH = 78 EUR