Harmonizované normy v říjnu 2016

V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

  • sdělení Komise 2016/C 398/09 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS;
  • sdělení Komise 2016/C 381/02 v rámci provádění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 ze dne 1. října 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích trub a sporákových odsavačů par pro domácnost a nařízení Komise (EU) č. 66/2014 ze dne 14. ledna 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign trub, varných desek a sporákových odsavačů par pro domácnost;
  • sdělení Komise 2016/C 381/01 v rámci provádění směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.

Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011:

  • sdělení Komise 2016/C 378/08 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Opravy:

  • oprava sdělení Komise 2016/C 382/07 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv (kodifikované znění);
  • oprava sdělení Komise 2016/C 403/11 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody.

Portál ZÁKONY a NORMY »

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník